1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia sandomierz » wyższa szkoła humanistyczno-przyrodnicza w sandomierzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Pedagogika specjalna

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1500.00 pln 1350.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

1. PEDAGOGIKA SPECJALNA

 Studia licencjackie (trwające 3 lata)

w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

 Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują pedagogów do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Coraz powszechniejsze we współczesnych, wysoko cywilizowanych społeczeństwach problemy osób niepełnosprawnych i niedostosowanych sprawiają, że pedagodzy są poszukiwanymi specjalistami. Znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, osobowości, klinicznej, pedagogiki, dydaktyki, psychoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, resocjalizacji, metodyki pracy z osobami upośledzonymi umysłowo i metodyki pracy z osobami niedostosowanymi społecznie pozwala im przeciwdziałać patologiom społecznym oraz eliminować ich skutki. Szczególną cechą programu zajęć jest także zwrócenie uwagi na zjawiska związane ze skutecznym porozumiewaniem się, a więc także wiedzą o języku. Ważnym elementem studiów są praktyki ogólnopedagogiczne i specjalistyczne. W czasie ich odbywania studenci zdobywają pierwsze doświadczenia pracy w przyszłym zawodzie. Studia na tym kierunku jak i późniejsza praca wymagają od osób zainteresowanych szczególnych predyspozycji charakterologicznych związanych z poszanowaniem godności istoty ludzkiej, komunikatywnością, cierpliwością, konsekwencją, chęcią niesienia pomocy, radzeniem sobie w sytuacjach stresogennych. Dlatego już w trakcie studiów studenci chętnie podejmują pracę wolontarystyczną pomagając rodzinom w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz działaniach na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych. Aktywnie działają Zielony Wolontariat oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych, gdzie studenci rozwijają swoje zainteresowania, pasje społeczne i naukowe. Absolwenci tego kierunku, zależnie od specjalności, są zatrudniani w placówkach szkolnictwa specjalnego i integracyjnego oraz placówkach resocjalizacyjnych.
 

Studenci tego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

 

Logopedia

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie umiejętności diagnozowania i korekty zaburzeń mowy. Poznają podstawy teorii zaburzeń mowy, przyczyny powstawania wad wymowy oraz sposoby ich leczenia. Wśród przedmiotów wykładanych w ramach tej specjalizacji występują: teoria zaburzeń mowy, dyslalia, jąkanie, audiologia pedagogiczna, trudności w czytaniu i pisaniu. Dodatkowo studenci odbywają praktyki logopedyczne w czasie drugiego i trzeciego roku studiów.

Oligofrenopedagogika (rewalidacja osób upośledzonych umysłowo)

Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Program zajęć obejmuje więc przedmioty dzięki, którym nabywają wiedzę o zaburzeniach w rozwoju człowieka, diagnozie odchyleń od normy, niwelowaniu ich skutków oraz metodach wychowania i kształcenia osób o obniżonej sprawności umysłowej. Są to m.in. teoria i metodologia diagnozy zaburzeń w rozwoju, rewalidacja dzieci z upośledzeniem umysłowym, rewalidacja osób ze złożonymi upośledzeniami. Specjalność ta pozwala znaleźć pracę w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach i internatach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej.

Resocjalizacja (pedagogika osób niedostosowanych społecznie)

Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy z osobami naruszającymi społeczne normy i standardy postępowania. Zapoznają się z przyczynami patologii społecznych, sposobami zapobiegania im oraz metodami pracy psychokorekcyjnej, których celem jest przywrócenie jednostkom niedostosowanym prawidłowego kontaktu ze społeczeństwem oraz podejmowania i pełnienia właściwych ról społecznych. Pomagają w tym zajęcia m.in. z kryminologii, socjoterapii, terapii zaburzeń emocjonalnych, prawnych podstaw resocjalizacji. Absolwenci mogą znaleźć pracę w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, jednostkach penitencjarnych, policji.

Rehabilitacja psychospołeczna

Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie do pracy z osobami dysfunkcjonalnymi fizycznie i psychicznie na skutek wad wrodzonych, przewlekłych schorzeń, urazów itp. Jest przygotowany do pracy zarówno z dziećmi m.in. przewlekle chorymi, z dysfunkcjami narządów ruchu, z dziecięcym porażeniem mózgowym, jak też osobami dorosłymi dotkniętymi np. schizofrenią, zaburzeniami afektywnymi, chorobą Alzheimera, zespołami otępiennymi, zaburzeniami wieku podeszłego. Ważnym elementem przygotowania do przyszłej pracy jest znajomość instytucji i form wsparcia społecznego oraz umiejętność organizowania interdyscyplinarnego wspomagania w celu przywrócenia podopiecznym maksymalnej sprawności psychicznej i społecznej. Student wynosi więc ze studiów zdolność empatycznego i kreatywnego podejścia do problemów społecznych, jakie będzie rozwiązywał samodzielnie oraz tych, które stają się udziałem osób niepełnosprawnych. Szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie u studenta postawy otwartości na nowe wyzwania związane z integracją osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, jak również w coraz powszechniejszych, różnorodnych placówkach rehabilitacyjnych.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz osobowy) 
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę na druku świadectwa dojrzałości).
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • cztery zdjęcia legitymacyjne;
 • kserokopia dowodu osobistego ze zdjęciem;
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów (tylko na kierunek biologia); 
 • pokwitowanie uiszczonej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto:

BPH PBK S.A. O/Sandomierz, nr 75 1060 0076 0000 3200 0005 3966

Bank Spółdzielczy O/Sandomierzu, nr 33 9429 0004 2001 0012 3972 0001 

PEKAO S.A. i O/Sandomierz, nr 69 1240 2786 1111 0000 3686 9343

4. Dokumenty włożone do teczki aktowej (z zaznaczeniem na niej swojego nazwiska, adresu oraz kierunku studiów) można dostarczyć osobiście od poniedziałku do soboty do następujących pokoi Dziekanatu Uczelni:

 • pokój 4, tel. (015) 833 22 55 lub (015) 832 60 81 (wew. 303)
 • pokój 13, tel. (015) 832 22 84, 85, 86 lub (015) 832 60 81 (wew.305)

lub przesłać listem poleconym (pod warunkiem przesłania kompletu wypełnionych dokumentów) na adres:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza

ul. Krakowska 26  

27-600 Sandomierz

5. Warunkiem wpisu na listę osób przyjętych na studia jest dokonanie jednorazowej wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł (po otrzymaniu zawiadomienia z Uczelni o przyjęciu na studia).

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test