1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia świecie » wyższa szkoła języków obcych w świeciu
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

Filologia angielska (Przasnysz)

Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie b.d. b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA - studia dwu-przedmiotowe

• filologia angielska z językiem rosyjskim

• filologia angielska z językiem niemieckim

 

SPECJALIZACJA ZAWODOWA

• filologia angielska
specjalizacja:
- tłumaczeniowa
- język angielski w biznesie
- język angielski w informatyce

 

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia. Podstawą nauczania w ramach kierunku filologia jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta WSJO mają wyposażyć w wiedze i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

Program studiów
Podstawowe bloki przedmiotowe realizowane w ramach kierunku filologia (na przykładzie filologii angielskiej):
1. Przedmioty kształcenia ogólnego
2. Przedmioty kształcenia kierunkowego

Blok literaturoznawczy
• Wstęp do literaturoznawstwa
• Historia literatury angielskiej i amerykańskiej

Blok językoznawczy
• Wstęp do językoznawstwa
• Gramatyka opisowa
• Gramatyka kontrastywna
• Gramatyka historyczna (historia języka)

Blok kulturoznawczy
• Historia UK i USA
• Kultura krajów anglojęzycznych
• Praktyczna nauka języka angielskiego

3. Przedmioty specjalizacyjne
• Wykład monograficzny i seminarium dyplomowe
• Przedmioty kształcenia nauczycielskiego (zob. poniżej)
• Praktyki zawodowe

Plany studiów realizowane w WSJO w Świeciu - Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu prowadzone są w ramach specjalizacji nauczycielskiej, tj. spełniają dodatkowe wymagania dotyczące liczby godzin określonych w standardach kształcenia nauczycieli (zob. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. , Dz. U. 04.207.2110).

W ramach specjalizacji nauczycielskiej dla kierunku filologia studenci realizują następujące przedmioty:
1. Psychologia
2. Pedagogika
3. Metodyka nauczania języka obcego
4. Przedmioty uzupełniające
• Emisja głosu
• Przedmiot do wyboru

Uprawnienia
Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli (podstawa prawna jw.) absolwent studiów wyższych zawodowych na dowolnym kierunku o specjalizacji nauczycielskiej otrzymuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w: szkołach pomaturalnych, policealnych, szkołach ogólnokształcących, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, profilowanych, technikach, gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach, szkołach zasadniczych oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

Dodatkowo absolwenci są przygotowywani w podstawowym zakresie do nauczania drugiego przedmiotu. Absolwenci WSJO w Świeciu - Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu uzyskują uprawnienia do nauczania języka obcego w ramach specjalności głównej i specjalności dodatkowej (druga specjalność filologiczna).

Rekrutacja

Nowa matura
Kandydaci na studentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne i zdali nową maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy zdali nową maturę z języka obcego na poziomie podstawowym, będą przyjmowani na podstawie wyniku z maturyt powyżej 60%. Wynik z matury poniżej 60% uprawnia do podjęcia studiów czteroletnich.

Stara matura
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią na podstawie tzw. starej matury przyjmowani będą na wybraną specjalność studiów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci:
- laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego
- którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie zostali przyjęci
  z braku miejsc.
- na własny, pisemny wniosek otrzymali indywidualną decyzję Rektora WSJOWymagane dokumenty:
- świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
- trzy fotografie legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50zł,
- zaadresowana koperta ze znaczkiem zwrotnym.

 

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test