1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Ochrona środowiska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 

Ochrona Środowiska


Kierunek Ochrona Środowiska wcielony został w strukturę Instytutu OŚ decyzją Senatu w 2001 roku. W jego skład wchodzi 11 katedr oraz Pracownia Mikroskopii Elektronowej. Zatrudnionych jest w nim ponad 53 wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 9 pracowników samodzielnych oraz 10 adiunktów.
Ochrona Środowiska mieści się w budynku przy Al. Kraśnickiej 102. Zlokalizowane są w nim sale ćwiczeniowe i seminaryjne oraz pracownie: chemiczne, biochemiczne, biologii komórki, biologii molekularnej, zoologiczne, mikroskopii elektronowej oraz pracownia izotopowa klasy III. Laboratoria badawcze i analityczne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt służący celom naukowo-badawczym m. in. skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem rentgenowskim, szeroką gamę mikroskopów optycznych, spektrofotometry, komory laminarne, zestawy do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, licznik scyntylacyjny, wirówki szybkoobrotowe i ultrawirówkę, termocyklery, piece do hybrydyzacji, sprzęt do chromatografii wysokociśnieniowej (HPLC), chromatografii cieczowej i gazowej, wyposażenie do hodowli linii komórkowych, autoklawy itp. W równej mierze aparatura ta służy dydaktyce, jak i celom naukowo-badawczym.

Poza zajęciami kameralnymi studenci uczestniczą w ćwiczeniach terenowych i praktykach wakacyjnych, rozwijającymi konieczne dla absolwentów tego kierunku umiejętności praktyczne. Prowadzone są również międzynarodowe praktyki studenckie.

Rekrutacja

Ochrona środowiska

Nowa matura

Studia stacjonarne I stopnia
  • Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z biologii lub chemii.

  • W wypadku, gdy kandydat zaliczył obydwa przedmioty, punktowany jest przedmiot z lepszym wynikiem.

 

 

Stara matura

Studia stacjonarne I stopnia
  • Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia lub chemia.

 

Rejestracja i opłata rekrutacyjna

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Jak przeliczane są punkty?

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.


* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test