1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Nauki o rodzinie

Wydział Teologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe 0.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Studia pierwszego stopnia (dzienne)

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Program obejmuje 2295 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, seminaria) oraz 310 godzin praktyk.

 

Podstawowe treści kształcenia:

 1. w zakresie filozofii i etyki

 2. w zakresie psychologii

 3. w zakresie socjologii

 4. w zakresie pedagogiki

Kierunkowe treści kształcenia:

 1. w zakresie wiedzy o rodzinie w kontekście naukowym

 2. w zakresie wiedzy o rodzinie w kontekście społecznym

Absolwent, po ukończeniu I stopnia studiów, powinien posiadać wiedzą interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych.

 

Specjalizacje w ramach I stopnia studiów:

 1. pracownik socjalny (od roku akademickiego 2009/10)

 2. specjalizacja nauczycielska (w zakresie przedmiotów: Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie)

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej. Powinien być przygotowany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Studia kończą się egzaminem i złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej).

Rekrutacja

 

Rejestracja i opłata rekrutacyjna

 

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

Jak przeliczane są punkty?

 

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.

 

* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 

1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

 

 

 

Studia zaoczne I i II stopnia

Studia zaoczne na kierunku nauki o rodzinie realizowane są w systemie studiów dwustopniowych.
Pierwszy stopień obejmuje 3-letnie (6 semestrów) studia licencjackie-zawodowe.

Program studiów obejmuje 1827 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, seminaria) oraz 310 godzin praktyk. Studia kończą się złożeniem pracy licencjackiej i uzyskaniem określonych kwalifikacji zawodowych.

Drugi stopień obejmuje 2-letnie (4 semestry) studia magisterskie.

Program studiów obejmuje 615 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, seminaria) oraz 80 godzin praktyk. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra oraz dodatkowych, w odniesieniu do studiów licencjackich, kwalifikacji zawodowych.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w piątki, soboty i niedziele.

Opłata za studia wynosi 1200 zł za semestr.

 

Studia drugiego stopnia (dzienne)

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Program obejmuje: 1020 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, seminaria) oraz 80 godzin praktyk.

 

Podstawowe treści kształcenia:

 1. W zakresie logiki i metodologii badań nad rodziną

 2. W zakresie antropologii

 3. W zakresie bioetyki

Kierunkowe treści kształcenia:

 1. W zakresie pomocy małżeństwu i rodzinie

 2. W zakresie historyczno-kulturowych uwarunkowań życia małżeńsko-rodzinnego

 3. W zakresie uwarunkowań prokreacji i zdrowia rodziny

Absolwent powinien dysponować zaawansowanym – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – przygotowaniem w zakresie nauk o rodzinie. Absolwent powinien móc samodzielnie wykonywać zadania jako wykwalifikowany pracownik w w/w placówkach oraz powinien posiadać umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie pomocy rodzinie. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia kończą się złożeniem pracy magisterskiej.


Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test