1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Muzykologia

Wydział Teologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie 0.00 pln
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia na kierunku muzykologia realizują trzystopniową formę kształcenia: studia li­cencjackie, magisterskie i doktoranckie według poniższego schematu:
  • muzykologia (studia stacjonarne I stopnia: 3 lata – 6 semestrów)
  • muzykologia (studia stacjonarne II stopnia: 2 lata – 4 semestry) podział na I i II stopień nastąpi od roku akad. 2010-2011 - obecnie są to 5-letnie studia magisterskie
  • muzykologia (studia niestacjonarne doktoranckie: 4 lata - 8 semestrów)

 

Program studiów stacjonarnych realizuje standardy nauczania dla kierunku Muzykologia, stosując Europejski System Transferu Punktów (ECTS) i uwzględniając współczesne tendencje w na­ukach muzykologicznych.

Instytut Muzykologii KUL otrzymał po raz drugi Certyfikat Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w uznaniu wysokiej jakości kształcenia.

Program studiów odzwierciedla specyfikę kształcenia w Instytucie Muzykologii KUL, polegającą na połączeniu teorii muzyki z praktyka muzyczną, a docelowo umożliwia wybór dowolnej specjalizacji zarówno naukowej jak i muzycznej.

Specjalizacja naukowa
Wybór specjalizacji naukowej następuje po II roku studiów, po którym wybiera się semina­rium magisterskie w ramach 6 katedr:
- Katedra Monodii Liturgicznej
- Katedra Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza
- Katedra Polifonii Religijnej
- Katedra Etnomuzykologi i Hymnologii
- Katedra Instrumentologii
- Katedra Hermeneutyki Muzycznej

Specjalizacja muzyczna
Wybór tej specjalizacji następuje po III roku studiów i realizowany jest w następujących dziedzinach:

- Muzyk kościelny w zakresie dyrygentury chóralnej
- Muzyk kościelny w zakresie gry organowej
- Muzyk kościelny w zakresie wykonawstwa chorału gregoriańskiego

 

Fakultatywnie można odbyć - Przygotowanie pedagogiczne


(wkrótce umieścimy program na nowy rok akademicki 2008/9)

Charakterystyka przebiegu studiów

Unikatowy charakter studiów - do których należy muzykologia - sprawia, że poszczególne roczniki studenckie liczą jedynie ok. 20 studentów. Poza tym większa cześć zajęć przeprowadzana jest w małych grupach, a w przypadku ćwiczeń praktycznych są to zajęcia indywidulane. Taki sposób studiowania umożliwia dokładne poznanie studenta, jego możliwości i postępów oraz indywidualne niemal poprowadzenie studenta do jak najlepszych osiągnięć.

Wybór specjalizacji naukowej lub muzycznej jeszcze bardziej zbliża studenta do profesora, który pomaga mu zagłębić się w tajniki danej specjalności. Każda z obranych specjalizacji wnosi do programu studiów szereg dodatkowych wykładów i ćwiczeń, które obowiązują studentów tylko tej specjalizacji. Celem napisania pracy magisterskiej studenci gromadzą się na tzw. seminariach naukowych i w ramach specjalnych wykładów monograficznych, które prowadzi profesor danej specjalności - najczęściej kierownik danej katedry naukowej.

 

Oprócz zajęć indywidualnych i specjalistycznych w wąskim gronie, studenci Instytutu Muzykologii KUL czują się często jedną wielką rodziną, a to najwięcej za sprawą wspólnych występów artystycznych w ramach działalności kilku zespołów muzycznych: chóralnych, chorałowych czy instrumentalnych, koncertując w Polsce i za gra­nicą.

 

Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności nie tylko w zespołach Instytutu Muzykologii ale także stanowią większą część zespołów ogólnouniwersyteckich - jak choćby Chór i orkiestra kameralna KUL.
Kształcenie muzyczne i naukowe ułatwiają wspaniałe warunki lokalowe i wyposażenie. Instytut Muzykologii KUL dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi i se­minaryjnymi, salami ćwiczeń (organy, fortepian), biblioteką i czytelnią, salą koncertową i kameralną, pracownią komputerową oraz studiem nagrań muzycznych. Studenci mają do dyspozycji osobiste szafki, a także pomieszczenia socjalne. Warunki te sprawiają, że studenci z przyjemnością spędzają w Instytucie niemal cały dzień, łącząc swoje wykształcenie z przyjemnością życia towarzyskiego i artystycznego.

 

Szeroką działalność prowadzi także Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL organizując szereg imprez kulturalnych - głównie koncertów muzyki wokalno-instrumentalnej.

Rekrutacja

Rejestracja i opłata rekrutacyjna


1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Jak przeliczane są punkty?

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.


* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:


1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test