1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Kulturoznawstwo

Wydział Filozofii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

W ramach kierunku „kulturoznawstwo" prowadzone są studia I stopnia (licencjackie). Planowane jest otwarcie w roku akademickim 2009/2010 studiów II stopnia (magisterskich). Studia pierwszego stopnia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kulturoznawstwa (w wybranej specjalności) . Program studiów realizowany jest w dwóch specjalnościach: wiedza o sztuce i nauki o religiach (religiologia). Program zawiera bogatą ofertę przedmiotów filozoficznych a zwłaszcza humanistycznych w zakresie teorii i historii kultury oraz sztuki. Są zajęcia dotyczące między innymi architektury, malarstwa, rzeźby, literatury, teatru, muzyki, współczesnej kultury audiowizualnej. Są zajęcia z zakresu różnych religii oraz języków europejskich i pozaeuropejskich. Ponadto studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Rekrutacja

Rejestracja i opłata rekrutacyjna

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Jak przeliczane są punkty?

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.


* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Studia stacjonarne I stopnia

Nowa matura

 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej (tj. liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego) mają ocenę z przedmiotu filozofia, lub zaliczyli filozofię na egzaminie maturalnym, przyjmowani są w pierwszej kolejności (pozostają poza konkursem świadectw dojrzałości).
 • W wypadku kandydatów, którzy nie spełniają powyższego kryterium, kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
 1. język polski (1/3 wyniku końcowego);
 2. język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
 3. jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego).
 • Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wybrany, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 Stara matura

 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają ocenę z przedmiotu filozofia, przyjmowani są w pierwszej kolejności (pozostają poza konkursem świadectw).
 • W przypadku kandydatów, którzy nie spełniają powyższego kryterium obowiązuje: Konkurs świadectw.
  • Punktowane są oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, języki obce nowożytne.

Studia stacjonarne II stopnia - specjalizacja wiedza o sztuce lub nauki o religii (religiologia)
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie kulturoznawstwa lub innego kierunku.
 • Kwalifikacja na podstawie konkursu. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie (50% wyniku końcowego) i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (50% wyniku końcowego). Średnia ocen na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę wyższą ukończoną przez kandydata.
 • Poza konkursem, w ramach planowanej liczby miejsc, przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kulturoznawstwa KUL, którzy na dyplomie otrzymali ocenę dobrą.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test