1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Informatyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

  Informatyka znajduje szerokie zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, telekomunikacji, w sektorze bankowym i administracji publicznej. Mimo iż dziedzina ta powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu, jej rozwój jest niezwykle prężny i szybki. Dlatego największe sukcesy odnoszą w niej ludzie młodzi, gotowi podjąć nowe wyzwania i rozwiązywać nowe problemy. Wiele uczelni podejmuje starania w celu rozwoju problematyki informatycznej, ponieważ absolwenci tego kierunku studiów nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Specjaliści z tej dziedziny są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy i uzyskują najwyższe wynagrodzenia, a według prognoz na najbliższe lata zapotrzebowanie na informatyków będzie stale wzrastać.

Studia podyplomowe

Kierunek:


Podyplomowe Studia z Informatyki


Typ studiów:


Studia Podyplomowe


Tryb studiów:


Niestacjonarne

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w blokach sobota - niedziela i są prowadzone w pracowniach komputerowych oraz salach wykładowych KUL.


Opłata

za semestr:


1300 zł.


Jednostka prowadząca studia:


Wydział Matematyczno - Przyrodniczy


Dane teleadresowe jednostki:


tel. (081) 445-45-52, wydz_mp@kul.lublin.pl


Godz. otwarcia sekretariatu:


poniedziałek-czwartek 10.00-13.00;

soboty podczas zjazdów 8.00-13.00


     

Kryteria kwalifikacji:


dyplom studiów magisterskich. Terminowe złożenie wymaganych dokumentów


Limit przyjęć:


72


Liczba semestrów:


3


Język:


polski


Opis studiów:


Zadaniem Studium jest przygotowanie słuchaczy do wszechstronnego wykorzystania komputerów w pracy zawodowej. Program Studium o łącznej liczbie 350 godzin wykładów i ćwiczeń, z czego ponad 230 godzin laboratoriów w nowoczesnych pracowniach komputerowych, obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy informatyki; systemy operacyjne; sieci komputerowe - Internet, tworzenie stron WWW; wstęp do programowania i programowanie w języku C++; techniki programowania, instalacje i konfiguracje sieci komputerowych; aplikacje użytkowe - m.in. edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, edytory graficzne; bazy danych i przetwarzanie informacji; metodyka nauczania informatyki z wykorzystaniem języka LOGO, tworzenie portali internetowych.

Absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne zdobywają uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach.


Wymagane dokumenty:


 1. kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL http://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
 2. odpis dyplomu magisterskiego,
 3. cv lub życiorys,
 4. 2 fotografie o wym. 37x52 mm,
 5. opłata rekrutacyjna 20 zł.,
 6. ksero dowodu osobistego,
 7. zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych,

Miejsce składania dokumentów:


w

Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych
i Doskonalenia Zawodowego
Collegium Jana Pawła II pokój C-1035.
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
pon. - śr i pt . 8.00 - 16.00

czw 9.00-17.00


tel. (0 81) 445-39-96, fax. 445-39-97;

email: rekrutacja.ucsp@kul.lublin.pl , centrumsp@kul.lublin.pl
lub pocztą na podany adres.

Rekrutacja

Informatyka

Nowa matura

Studia stacjonarne I stopnia
 • Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z matematyki lub informatyki, lub innego przedmiotu zaliczonego jako obowiązkowy.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby, które zaliczyły na egzaminie maturalnym matematykę lub informatykę.

 

 

Stara matura

Studia stacjonarne I stopnia
 • Egzamin pisemny: test z matematyki.

Rejestracja i opłata rekrutacyjna

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Jak przeliczane są punkty?

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.


* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test