1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Historia sztuki

Wydział Nauk Humanistycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Rejestracja i opłata rekrutacyjna

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

Jak przeliczane są punkty?

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.

 

* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

 

 

Historia sztuki

 

Nowa matura

Studia stacjonarne I stopnia
 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
 1. historia sztuki (50% wyniku końcowego);
 2. język polski (25% wyniku końcowego);
 3. język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Studia niestacjonarne I stopnia
 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
 1. język polski (50% wyniku końcowego);
 2. język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego);
 3. jeden przedmiot wybrany spośród następujących: historia sztuki, historia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o tańcu; jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik (25% wyniku końcowego).

Stara matura

Studia stacjonarne I stopnia
 • Kwalifikacja na podstawie egzaminu ustnego i konkursu świadectw.
 • Egzamin ustny: historia sztuki i współczesna kultura artystyczna (50% wyniku końcowego).
 • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
 1. język polski (25% wyniku końcowego);
 2. język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego);
Studia niestacjonarne I stopnia
 • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
 1. język polski (50% wyniku końcowego);
 2. język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego);
 3. historia (25% wyniku końcowego).
 • Poza konkursem przyjmowani są kandydaci z oceną przynajmniej dobrą z historii sztuki na egzaminie dojrzałości.

Historia sztuki

Studia niestacjonarne II stopnia
 • Absolwenci licencjackich studiów historii sztuki KUL przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
 • Absolwenci licencjackich studiów historii sztuki z innych szkół wyższych oraz kierunków pokrewnych (ochrona zabytków, konserwacja, studia artystyczne) przyjmowani są w następnej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
 • Absolwenci innych kierunków humanistycznych przyjmowani są w zależności od liczby wolnych miejsc na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień historii sztuki, przy czym dziekan po zapoznaniu się z programem dotychczasowych studiów kandydata może wyznaczyć różnice programowe do zaliczenia w ciągu pierwszych trzech semestrów. Egzaminy te będą zdawane w oparciu o listę lektur i będą dotyczyć następujących zagadnień: historia sztuki starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej oraz nowoczesnej.
  Wydziałowa komisja rekrutacyjna odstąpi od rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy planowanej liczby miejsc.
 • Przykładowe kierunki humanistyczne, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie: historia, filologie nowożytne i starożytne, filozofia, etnografia, antropologia, kulturoznawstwo, architektura, architektura krajobrazu, psychologia, socjologia.

 

 

 

 

 

 

 

O kierunku

Program studiów z zakresu historii sztuki w KUL od początku obejmował możliwie pełny zakres zagadnień mieszczących się w obszarze tejże dyscypliny. Jego realizacja podyktowana była wszakże, co zrozumiałe, aktualną obsadą personalną zajęć dydaktycznych. Niemniej, zawsze podejmowano starania o to, aby w ramach studiów adepci historii sztuki zyskiwali jak najszerszą wiedzę. Jej zakres jest odzwierciedleniem zainteresowań i badań pracowników dydaktycznych instytutu. Wszyscy oni podejmują różnorakie studia, zmierzające do poznania dziejów sztuki i wielorakich czynników, które ją kształtują. Owoce tej pracy, przekazywane w procesie dydaktycznym, stanowią jeden z podstawowych elementów formujących wrażliwość estetyczną studentów, sprzyjają pogłębianiu kontaktu z dziełem sztuki, a także uczulają na różne „style odbioru" tegoż dzieła.

Zgodnie z jedną z zasad niemieckiej historii sztuki, pracy dydaktycznej przyświeca dewiza: man sieht, was man weisst (widzi się to, co się wie). Kształtowany w oparciu o to założenie, program studiów historii sztuki w KUL jest obszerny i wielowątkowy. Z jednej strony, pozostaje, co prawda, zgodny z charakterem działalności dydaktyczno-naukowej uniwersytetu, a z drugiej - z zainteresowaniami pracowników instytutu, ale generalnie w szerokim zakresie uwzględnia kulturę ludów pierwotnych, sztukę starożytną basenu Morza Śródziemnego, średniowieczną, nowożytną, nowoczesną i ponowoczesną, aktualną, obejmuje sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską. Dzięki temu nasi absolwenci mają szansę odebrać solidne wykształcenie i dobrze przygotować się do podjęcia specjalistycznej pracy w muzeach, ośrodkach ochrony zabytków, galeriach i innych instytucjach życia artystycznego w kraju i za granicą.

Szczegółowa realizacja programu odbywa się w ramach poszczególnych jednostek instytutu - katedr. Program zaś ma przede wszystkim na celu przygotowanie zawodowe absolwentów poprzez kształcenie teoretyczne (wykłady kursowe i monograficzne, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria) oraz praktyczne (objazdy zabytkoznawcze, praktyki muzealne i inwentaryzacyjne w terenie). Praktyki mają charakter laboratoriów, stanowią szczególny element praktycznego przygotowania do zawodu, ponieważ studenci, pod fachowym kierunkiem opiekunów praktyk, mają szansę wykorzystania nabytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki. W ramach wspomnianych dorocznych praktyk przeprowadzono liczne badania inwentaryzacyjno-zabytkoznawcze w zakresie sztuki sakralnej, dawnej i nowej. Powstały opracowania dotyczące ikonografii sakralnej, architektury kościelnej, wyposażenia wnętrz kościelnych i rzemiosła artystycznego. Studenci prowadzili tego typu działalność w wielu regionach Polski. Przebadali tysiące zabytków, zaczynając od okolic najbliższych (Lublin i Lubelszczyzna), poprzez regiony południowe (Stary i Nowy Sącz), Śląsk i Ziemie Zachodnie, Polskę centralną, aż po Wybrzeże. W zakresie działań praktycznych podejmowano też liczne zadania doradcze, obejmujące organizację stałych i okresowych wystaw sztuki kościelnej oraz dokumentowanie i opiniowanie projektów nowych inwestycji.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test