1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Filozofia - specjalność: filozofia teoretyczna

Wydział Filozofii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie 0.00 pln
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

W ramach kierunku "filozofia" od bieżącego roku prowadzone są stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), które będą kontynuowane w formie studiów drugiego stopnia (magisterskie). Przejściowo trwają jeszcze jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne - eksternistyczne). Wydział prowadzi także studia doktoranckie i podyplomowe.

Program tych studiów realizowany jest w trzech grupach przedmiotowych: przedmioty ogólnouniwersyteckie ("Biblia - istota i rola w kulturze", "Katolicka nauka społeczna", języki nowożytne), przedmioty wspólne dla całego kierunku (m.in. metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga, filozofia przyrody, teoria poznania, logika formalna, ogólna metodologia nauk, etyka ogólna i szczegółowa, historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia filozofii nowożytnej i współczesnej) oraz przedmioty, głównie do wyboru, stanowiące podstawę do wyróżnienia specjalizacji uprawianych w ramach kierunku. Szerokość i bogactwo programu dydaktycznego i badań prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Filozofii pozwala studentom specjalizować się w bardzo wielu zakresach. W ramach Instytutu Filozofii Teoretycznej specjalizacja jest możliwa w następujących blokach tematycznych: logiczno-informatycznym, historycznym, metafizyczno-antropologicznym, społeczno-politycznym. Natomiast w ramach Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych istnieją dwie specjalizacje: filozofia przyrody nieożywionej i filozofia przyrody ożywionej. Ponadto dla obu instytutów oferowane są wykłady w językach obcych.

Rekrutacja

Rejestracja i opłata rekrutacyjna


1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Jak przeliczane są punkty?


* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.


* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:


1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.


Studia stacjonarne I stopnia

Nowa matura

 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej (tj. liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego) mają ocenę z przedmiotu filozofia, lub zaliczyli filozofię na egzaminie maturalnym, przyjmowani są w pierwszej kolejności (pozostają poza konkursem świadectw dojrzałości).
 • W wypadku kandydatów, którzy nie spełniają powyższego kryterium, kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
 1. język polski (1/3 wyniku końcowego);
 2. język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
 3. jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego).
 • Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wybrany, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Stara matura

 • Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają ocenę z przedmiotu filozofia, przyjmowani są w pierwszej kolejności (pozostają poza konkursem świadectw).
 • W przypadku kandydatów, którzy nie spełniają powyższego kryterium obowiązuje: Konkurs świadectw.
  • Punktowane są oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, języki obce nowożytne.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test