1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Filologia polska

Wydział Nauk Humanistycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe 1200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Rejestracja i opłata rekrutacyjna

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Jak przeliczane są punkty?

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.


* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Studia stacjonarne I stopnia

Nowa matura

Studia stacjonarne I stopnia
 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
 1. język polski (75% wyniku końcowego);
 2. język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

Stara matura

Studia stacjonarne I stopnia
 • Kwalifikacja na podstawie egzaminu ustnego i konkursu świadectw.
 • Egzamin ustny (75% wyniku końcowego): polega na sprawdzeniu praktycznej umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, znajomości programu przedmiotu język polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.
 • Konkurs świadectw (25% wyniku końcowego): punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z języka obcego nowożytnego.


Studia stacjonarne II stopnia

 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej.
 • Kwalifikacja na podstawie konkursu. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie (50% wyniku końcowego) i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (50% wyniku końcowego). Średnia ocen na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę wyższą ukończoną przez kandydata.

Studia podyplomowe

Kierunek:


Podyplomowe Studia Filologii Polskiej


Specjalność:


Nauczycielska


Typ studiów:


Studia Podyplomowe


Tryb studiów:


Niestacjonarne


Opłata za semestr:


1200 zł.


Jednostka prowadząca studia:


Instytut Filologii Polskiej


Dane teleadresowe jednostki:


Instytut Filologii Polskiej (pokój CN-214, Collegium Humanisticum, II piętro): Instytut Filologii Polskiej KUL Al. Racławickie 14/CN-214; 20-950 Lublin


Godz. otwarcia sekretariatu:


poniedziałek-piątek 8.00-15.00;

soboty podczas zjazdów 9.00-12.00


     

Kryteria kwalifikacji:


O przyjęcie na studia podyplomowe filologii polskiej mogą ubiegać się absolwenci różnego typu studiów humanistycznych.

Dyplom studiów magisterskich, lub licencjackich. Terminowe złożenie wymaganych dokumentów


Limit przyjęć:


30


Liczba semestrów:


4


Język:


polski


Opis studiów:


 1. Zajęcia na Podyplomowych Studiach Filologii Polskiej prowadzone są w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz tygodniowych spotkań w pierwszym tygodniu ferii zimowych.
 2. Słuchacz ma prawo opuścić jeden zjazd w semestrze bez konsekwencji skreślenia z listy. Zajęcia, w których wówczas nie uczestniczył ma obowiązek zaliczyć. Formę zaliczenia określają prowadzący zajęcia.
 3. Wykaz przedmiotów i zaliczeń słuchacz otrzymuje w pierwszym semestrze nauki.
 4. Zakres i formę zaliczenia/egzaminu (w tym listy lektur) podają prowadzący zajęcia na początku semestru.
 5. Okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki. Ustalono następujący tryb zaliczania: a) zaliczenie przedmiotu; b) egzamin; c) egzamin poprawkowy.
 6. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się akademicką skalę 5-2 (bardzo dobry-niedostateczny):
 7. Zaliczenie ćwiczeń i wykładów odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze, sesja egzaminacyjna – podczas ostatniego zjazdu, sesja poprawkowa – na pierwszym kolejnym zjeździe po sesji egzaminacyjnej, czyli we wrześniu i w lutym. Za egzamin poprawkowy obowiązuje opłata wyznaczona przez Senat KUL.
 8. Opłata za naukę w I semestrze powinna być dokonana w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania druku polecenia przelewu.
 9. Wszelkie sprawy związane z tokiem studiów rozstrzyga Kierownik Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej.
 10. Sprawy administracyjne prowadzi UCSPiDZ.

Wymagane dokumenty:


 1. kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL http://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
 2. odpis dyplomu ,
 3. cv lub życiorys,
 4. 2 fotografie o wym. 37x52 mm,
 5. opłata rekrutacyjna 20 zł.,
 6. ksero dowodu osobistego,
 7. zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych,

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test