1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Specjalności

Nowe Media - Prasa - Edytorstwo

Zajęcia w ramach specjalności:

 • Nowe media jako środek komunikacji społęcznej
 • Prasa jako środek komunikacji społęcznej
 • Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym
 • Gatunki dziennikarstwa prasowego
 • Reklama w nowych mediach i prasie tradycyjnej
 • Sztuka prowadzenia wywiadów, rozmów redakcyjnych, dyskusji
 • Komputr w prazy dziennikarza prasowego
 • Media lokalne i środowiskowe
 • Edytorstwo: jego zasady i rodzaje
 • Blogi jako forma informacji i kształtowania więzi
 • Dziennikarstwo internetowe

 

Media audiowizualne: Radio - Telewizja - Film

Zajęcia w ramach specjalności:

 • Radio środkiem komunikacji społęcznej

 • Film i telewizja środkiem komunikacji społecznej
 • Praca prezentera radiowego i telewizyjnego
 • Radiowe serwizy informacyjne
 • Gatunki przekazu radiowego
 • Warsztaty radiowe: nagrania i montaż
 • Współczesne systemy telewizyjne
 • Gatunki przekazu telewizyjnego
 • Telewizyjne serwizy informacyjne
 • Scenariusz filmowy i telewizyjny
 • Warsztaty telewizyjno-filmowe: nagrania i montaż
 • Film dokumentalny

 

Public Relations - Opinia publiczna - Polityka

Zajęcia w ramach specjalności:

 • Istota i rola PR w nowoczesnym społeczeństwie

 • Strategie, formy, narzędzia PR
 • Media i opinia publiczna
 • Reklama: język, tworzenie - strategia komunikatu perswazyjnego
 • Psychologia wywierania wpływu
 • Analiza dyskursu publicznego
 • Komunikaja polityczna i kampanie polityczne
 • Kampanie społeczne
 • Instytucja. przedsiębiorstwo a media
 • Pozamedialne techniki promocji
 • Rzecznik prasowy: jego rola i techniki działania
 • Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania

Komunikacja Międzykulturowa - Media - Edukacja Medialna

Zajęcia w ramach specjalności:

 • Społeczeństwo informacji i komunikacji

 • Komunikacja międzykulturowa
 • Propaganda, manipulacja, techniki wywierania wpływu w nowoczesnym społeczeństwie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Kompetencja kulturowa i medialna
 • Komuniakcja globalna, lokalna i środowiskowa
 • Mit i stereotyp w kulturze popularnej
 • Semiotyka mediów elektronicznych
 • Wpływ mediów na urzytkowników i autonomia wobec nich
 • Analiza przekazów medialnych
 • Ocena dzieła audiowizualnego i multimedialnego

O kierunku

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna funkcjonuje na KULu od 2007 roku.

Jest to kierunek nowy, ale bardzo prężnie rozwijający się.

 

Program Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wyposaża studentów w niezbędną wiedzę o procesach komunikacji społecznej oraz rozwija umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności są przydatne do podjęcia pracy na różnych polach i w różnych instytucjach życia społecznego. Absolwenci po ukończeniu studów będą przygotowani do podjecia pracy jako dziennikarze w różnych mediach, specjaliści od Public Relations, reklamy, promocji, rzecznicy prasowi, jako specjaliści od komunikacji społecznej wewnątrz instytucji i komunikacji instytucji z otoczeniem.

 

Studium przygotowuje do twórczego działania w nowoczesnym społeczeństwie informacji i komunikacji.

Rekrutacja

Rejestracja i opłata rekrutacyjna

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Jak przeliczane są punkty?

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.


* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nowa matura

Studia stacjonarne I stopnia
 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
  • język polski;
  • język obcy nowożytny;
  • historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka.
 • Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów do wyboru, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

Studia stacjonarne I stopnia
 • Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
 • Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.
 • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
 1. język polski;
 2. język obcy nowożytny.

 


Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test