1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Architektura krajobrazu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Nowa matura

Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie
  • Sprawdzian z rysunku (25% wyniku końcowego): martwa natura, rysunek z wyobraźni. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  • Konkurs świadectw dojrzałości (75% wyniku końcowego): punktowany wynik z biologii lub historii sztuki. W wypadku, gdy kandydat zaliczył obydwa przedmioty, punktowany jest przedmiot z lepszym wynikiem.

 

Stara matura

Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie
  • Sprawdzian z rysunku (25% wyniku końcowego): martwa natura, rysunek z wyobraźni.
  • Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  • Egzamin pisemny (75% wyniku końcowego): test z biologii.

Rejestracja i opłata rekrutacyjna

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Jak przeliczane są punkty?

* Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.

o Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

o Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego jest wyższa.

o Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.

o Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.

o Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.

o Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).

o Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego i dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu lub z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.


* Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

* Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,

2. oryginał świadectwa dojrzałości,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,

4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:

* 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,

* wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).

5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),

6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,

7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,

9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.O kierunku

Kierunek został utworzony w 1999 roku z inicjatywy ks. prof. Stanisława Zięby przy współpracy prof. Janusza Janeckiego. Bodźcem do jego powstania było postanowienie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o prowadzeniu na uniwersytetach takiego interdyscyplinarnego kierunku. Początkowo nosił on nazwę "kształtowanie krajobrazu". W 2002 ostatecznie otrzymał nazwę "architektura krajobrazu".

Obecnie w ramach Instytutu Architektury Krajobrazu funkcjonuje 5 katedr: Katedra Kształtowania Krajobrazu, Katedra Kształcenia Plastycznego, Katedra Ochrony Przyrody, Katedra Ochrony Roślin i Krajobrazu, Katedra Ekologii Krajobrazu. Kierunek łaczy w sobie wiedzę humanistyczną, przyrodniczą i techniczną. Specyfiką KUL-owskiej architektury krajobrazu jest specjalizacja w kształtowaniu krajobrazu otwartego, wiejskiego. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują tytuł magistra inżyniera.

Zajęcia na kierunku odbywają się w budynku przy ul. Konstantynów 1H (tzw. "Poczekajka" - dawna poligrafia KUL), gdzie do dyspozycji pracowników i studentów znajdują się ciągle unowocześnianie pracowanie sztuk plastycznych, projektowania krajobrazu i urządzania krajobrazu (wyposażona w profesjonalny sprzęt wykorzystywany w kształtowaniu terenów zieleni), oraz pracowania komputerowa, gdzie studenci uczą się korzystać z programów do projektowania. Zajęcia z dziedziny entomologii porwadzone są w laboratorium.

Poza zajęciami kameralnymi studenci uczestniczą w ćwiczeniach terenowych i praktykach wakacyjnych, rozwijających konieczne dla absolwentów tego kierunku, umiejętności praktyczne. Prowadzone są również miedzynarodowe praktyki studenckie. Katedry architektury krajobrazu wpsółpracują z wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test