1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » katolicki uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne w zakresie - rejestracja stanu cywilnego

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Wydział:

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Kierunek:

Administracja

Specjalność:

Rejestracja stanu cywilnego

Typ studiów:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Tryb studiów:

Niestacjonarne

Opłata:

1400,00 zł za/semestr

Jednostka prowadząca studia:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Dane teleadresowe jednostki:

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Collegium Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14/pokój C - 1035
20-950 Lublin
tel. (081) 445-3996, fax. (081) 445-3997

Godz. otwarcia sekretariatu

UCSPiDZ:

poniedziałek-piątek 8.00-15.00;

soboty podczas zjazdów 9.00-12.00

Materiały dostępne
w sekretariacie:

(np. materiały, konspekty, program studiów, ulotki, plan zajęć itp.)

Kryteria kwalifikacji:

Po konsultacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie ze stanowiskiem MSWiA w sprawie wątpliwości zapisów ustawy co do wymagań w zakresie wykształcenia kadry USC , propozycja studiów   kierowana jest do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich.

Limit przyjęć:

 

Liczba semestrów:

3 semestralne studia  razem  270 godzin

Język:

Polski

Termin składania dokumentów:

 od 20 grudnia  2008 r. do 26 lutego 2009 r

 Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy http://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
  2. odpis dyplomu licencjackiego lub magisterskiego
  3. cv lub życiorys,
  4. 3 fotografie o wym. 37x52 mm,
  5. opłata rekrutacyjna 20 zł.
  6. ksero dowodu osobistego

Opis studiów:

W związku nowelizacją ustawy prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzającej wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego lub administracyjnego lub ukończenia podyplomowych studiów administracyjnych przez kierowników USC i ich zastępców w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będą uruchamione  specjalistyczne  Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne w zakresie - rejestracja stanu cywilnego. W ten sposób Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji będący ważnym ośrodkiem naukowym o ugruntowanej już pozycji, znanym w środowisku  zajmującym się rejestracją stanu cywilnego m.in. poprzez organizowane międzynarodowych i krajowych konferencji i szkoleń z tej tematyki poszerza ofertę kształcenia kadr urzędów stanu cywilnego.
Oferta skierowana jest do wszystkich urzędników samorządowych działających w strukturze urzędów gmin, organach nadzoru urzędów wojewódzkich oraz osób chcących podjąć pracę w urzędach stanu cywilnego a także zajmować się problematyką rejestracji stanu cywilnego. Są to studia kwalifikacyjne spełniające wymagania ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.
Propozycje powstania takich studiów i innych form doskonalenia zawodowego wielokrotnie zgłaszane były na szkoleniach organizowanych dla urzędników stanu cywilnego przez same osoby uczestniczące w tego typu szkoleniach. Ogólnopolskie badania w zakresie wykształcenia urzędników stanu cywilnego wykazały niedostateczne przygotowanie fachowe i potrzebę zorganizowania tego typu formy kształcenia.
Warto dodać, że w Polsce nie ma studiów podyplomowych ani szkoleń na poziomie uniwersyteckim mimo ogromnej potrzeby w tym względzie. Są to pierwsze tego typu studia w skali kraju.
Studia podyplomowe zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II odbywają się we współpracy ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego RP i udziale  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa i administracji jakimi muszą wykazać się urzędnicy stanu cywilnego oraz ich wąska specjalizacja rodzi potrzebę omówienia wielu zagadnień i wprowadzenia do programu studiów szeregu przedmiotów pogrupowanych w bloki tematyczne m.in.
Wstęp do prawoznawstwa i ogólnej nauki administracji
Logika prawnicza
Etyka urzędnicza
Prawo urzędnicze
Wybrane aspekty psychologiczne w pracy urzędnika stanu cywilnego
Zarys prawa administracyjnego
Prawo samorządu terytorialnego
Ochrona danych osobowych
Administracja publiczna
Zajęcia informatyczne 
Postępowanie administracyjne
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
Stosowanie k.p.a. w postępowaniach z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Prawo rodzinne - zarys wykładu
Prawo spadkowe - zarys wykładu
Sporządzanie  testamentów
Zarys prawa pracy
Prawo prywatne międzynarodowe 
Postępowania odrębne w sprawach cywilnych 
Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w zakresie stanu cywilnego  Postępowanie sądowoadministracyjne
Administracyjna zmiana imion  nazwisk
Opłata skarbowa 
Prawo wyznaniowe
Prawo konkordatowe
Kościelne prawo małżeńskie
Zasady rejestracji stanu cywilnego.
Organizacja USC.  Organy nadzoru. Status kierownika USC i jego kompetencje
Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego
Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie aktu krajowego i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Urodzenie dziecka i sporządzenie aktu urodzenia
Przysposobienie. Czynności kierownika USC po orzeczeniu lub rozwiązaniu przysposobienia.
Pochodzenie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym
Administracyjno-prawne aspekty zawarcia małżeństwa
Sporządzenie aktu zgonu
Rejestracja zdarzeń prawnych  zaistniałych zagranicą. Transkrypcja aktów s.c. 
Zmiany w aktach stanu cywilnego
Szczególne wypadki rejestracji stanu cywilnego
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
Konwersatorium z orzecznictwa SN, NSA, WSA z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego
Konwencje MKSC
Rejestracja stanu cywilnego w Niemczech
Rejestracja stanu cywilnego na Ukrainie
Ustawa o obywatelstwie- wybrane zagadnienia
Ustawa o cudzoziemcach -wybrane zagadnienia
Archiwizacja - metody i wykorzystanie w USC
zajęcia z oceny dokumentu pod względem jego autentyczności

 

   

 Uwagi:

Organizator merytoryczny zaproponował listę osób jako wykładowców do poszczególnych przedmiotów i zajęć. Są to pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego. W gronie wykładowców są sędziowie, adwokaci, notariusze,  pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organów nadzoru, kierownicy z wiodących urzędów stanu cywilnego  w Polsce oraz informatycy wdrażający systemy komputerowe z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Organizatorzy zapewniają bazę noclegową - odpłatność w zakresie własnym.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test