1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia radom » wyższa szkoła handlowa w radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Kuratela sądowa (studia kwalifikacyjne)

Studia Podyplomowe

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe b.d.
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

 

Kuratela sądowa (studia kwalifikacyjne)

 

 

Czas trwania i tryb studiów:

 

Studia trwają 2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych i 30 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych i prowadzone są metodami w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, projektów, konwersatoriów oraz warsztatów.

 

Uczestnicy studiów:

 

Studia skierowane są do osób, które ukończyły wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne studia magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

 

Cel studiów:

 

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze kuratora sądowego oraz do pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym (Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. NR 98, poz. 1071 ze zm.). Absolwent studiów uzyska  wiedzę oraz zapozna się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji resortu sprawiedliwości (sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne); pozna wybrane instytucje prawa karnego, karnego – wykonawczego i rodzinnego, a zwłaszcza dotyczącego władzy rodzicielskiej, alimentacji, rodzin zastępczych itp. Absolwent winien być przygotowany do samodzielnej pracy z jednostkami niedostosowanymi społecznie, osobami skazanymi (w warunkach wolnościowych i izolacyjnych), podopiecznymi pozostającymi pod nadzorem kuratora sądowego. Posługiwać się dostępnymi mu środkami probacji, wyznaczonymi przez obowiązujące przepisy prawne. Jednym z warunków mianowania na kuratora sądowego jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych (art. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych Dz. U. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

Ramowy program studiów:

 

Moduł I

 • Podstawy prawa (karnego, wykonawczego i rodzinnego)
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Postępowanie w sprawach karnych ( procedura karna i prawo karne wykonawcze )
 • Patologie społeczne (niedostosowanie społeczne)
 • Praca socjalna z jednostką, grupą i środowiskiem

 

Moduł II

 • Metodyka pracy opiekuńczej, wychowawczej i korekcyjnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna i środków probacyjnych
 • Psychologia sądowa i elementy psychologii klinicznej
 • Współczesne tendencje w profilaktyce i terapii uzależnień

 

 

Moduł III

 • Diagnostyka resocjalizacyjna

·        Twórcza resocjalizacja (choreoterapia, muzykoterapia, teatroterapia)

·        Psychoterapia resocjalizacyjna

·        Nauczanie resocjalizujące

·        Mediacje

·        Etyka w pracy kuratora sądowego

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe muszą legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier, magister).

Nabór odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • podanie do Rektora
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia obydwu stron dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód uiszczenia wpłaty za studia (I raty lub całości)

 

Zapisy na studia podyplomowe prowadzi:

Biuro Studiów Podyplomowych
mgr Bożena Sitkowska
WSH, ul. Traugutta 61
26-600 Radom
tel./fax: (0 48) 362 13 32, (048) 363 22 91
e-mail: bsitkowska@wsh.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test