1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia radom » radomska szkoła wyższa
Radomska Szkoła Wyższa

Radomska Szkoła Wyższa

Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1900.00 pln 1800.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Dokumenty potrzebne dodatkowo przy rekrutacji:
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie pielęgniarki - 2 egz.  
Prawo wykonywania zawodu 
Świadectwo pracy 
Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.  


UWAGA: Nie liczymy punktów na Świadectwie Maturalnym, ani jakie przedmioty zdałeś !

Uczelnia oferuje:
Stypendia socjalne i naukowe 
Niskie czesne płatne w ratach 
Praktyki krojowe i zagraniczne

Uczelnia posiada akredytacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Monistra Edukacji Narodowej i Sportu.

ZASADY REKRUTACJI

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów dziennych i zaocznych odbywają się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci celem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
wypełniony formularz RSW, zawierający podanie i życiorys, 
świadectwo dojrzałości w oryginale, jego duplikat lub odpis i kserokopia, 
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku, 
4 fotografie formatu dowodowego, 
dowód dokonania opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, 
wypis z dowodu osobistego - na druku RSW, 
oświadczenie w sprawie czesnego - na druku RSW

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test