1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia ciechanów » wyższa szkoła biznesu i zarządzania w ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

up
down

O Uczelni

Zobacz też:

» O Uczelni
» Rekrutacja

Informacje o działalności i perspektywach rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie


Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania prowadzi dwa kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Kierunek „finanse i rachunkowość” oraz kierunek „informatyka”. W ramach wymienionych kierunków studiów jest realizowanych sześć specjalności kształcenia. Ponadto uczelnia prowadzi studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. 

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają sześć semestrów. Studia 
w WSBiZ kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. 

 
HISTORIA UCZELNI

 
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie została utworzona na podstawie decyzji MENiS z dnia 27.08.1998r. zezwalającej na kształcenie 
w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem i po wpisaniu do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych z liczbą porządkową "10" uzyskała osobowość prawną, jako samodzielna, niezależna ciechanowska uczelnia, zrodzona z aspiracji miejscowego środowiska, realizująca jego intelektualne cele 
i potrzeby. Założycielem Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania jest Przedsiębiorstwo Polsko-Greckie "PENDEX". Terenem działania Uczelni jest obszar Mazowsza.

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 lutego 1999 roku. 

Po okresie intensywnych przygotowań i spełnienia stawianych wymagań Uczelnia otrzymała w 2003r. zgodę na prowadzenie drugiej specjalności kształcenia – rachunkowość i finanse. 

W sierpniu 2004 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu podjął decyzję zezwalającą Uczelni na prowadzenie kierunku studiów: finanse i bankowość. 

W kwietniu 2006r. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania zyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów: informatyka, a w jego ramach specjalności kształcenia: programowanie systemów i baz danych, systemy informatyczne zarządzania, systemy teleinformatyczne.

Kolejnym krokiem w rozwoju uczelni będzie uzyskanie pozwolenia na prowadzenie studiów w ramach kierunku zarządzanie.

 Dotychczas Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania wykształciła 438 specjalistów – praktyków z tytułem licencjata, którym zdobyta wiedza 
i umiejętności pozwalają prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w firmach handlowo – usługowych oraz w administracji państwowej i samorządowej. Studia w WSBiZ rozbudziły wśród zdecydowanej większości absolwentów aspiracje do kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich. 

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania dzierżawi część budynku przy ulicy Płońskiej 57A. W listopadzie 2002r. uczelnia nabyła na własność nieruchomość przy ulicy Karola Szwanke 1. W listopadzie 2005 roku Wyższa Szkoła Biznesu 
i Zarządzania zakupiła działkę o pow. 1408 m2 położoną w sąsiedztwie posiadanej nieruchomości przy ulicy Karola Szwanke 1 z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego parkingu. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania zwróciła się do Prezydenta Ciechanowa z prośbą o zarezerwowanie dla potrzeb Uczelni terenu 
o pow. około 3,5 ha, położonego w sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Karola Szwanke 1, stanowiącej jej własność, oraz włączenia tego terenu do planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Uczelnia posiada nowoczesną bazę laboratoryjną, wyposażoną 
w komputery ze stałym dostępem do Internetu oraz sprzęt peryferyjny najnowszej generacji. Ogólnouczelniana biblioteka, znajdująca się w budynku przy 
ul. Płońskiej 57A stale i systematycznie poszerza swoje zasoby, w wyniku zakupów nowych pozycji literatury naukowo - dydaktycznej i rozszerzaniu prenumeraty specjalistycznych czasopism.

Uczelnia podejmuje wysiłki zmierzające do rozszerzania działalności merytorycznej o nowe kierunki studiów oraz specjalności i specjalizacji kształcenia zapewniających przygotowanie fachowców w dziedzinach powiązanych z praktyką funkcjonowania firm mających wpływ na rozwój miasta i regionu

Założyciel Uczelni, Przedsiębiorstwo Polsko – Greckie "PENDEX" od wielu lat zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego, współpracując w tym zakresie z renomowanymi firmami działającymi na rynku krajowym. Prowadzi również od 1996r. Informatyczną Szkołę Policealną o dwuletnim okresie nauczania, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, której absolwenci uzyskują tytuł: technik informatyk.

  Realizacja wielorakich zadań Uczelni określa konieczność budowy obiektów, m.in.: dydaktyczno – administracyjnego, mieszkalnego dla studentów, sportowych i rekreacyjnych oraz parkingu na samochody kadry i studentów. Wymaga to zapewnienia terenu odpowiedniej wielkości, na którym zostanie zbudowana infrastruktura Uczelni mającej do wykonania wielorakie zadania 
w zakresie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i fizycznego studentów. Podjęte zostały prace przygotowawcze do rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej Uczelni na terenie nieruchomości przy ulicy Karola Szwanke 1. 

W Urzędzie Marszałkowskim Sejmiku Mazowieckiego Uczelnia złożyła wniosek 
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizacji tej inwestycję planowanej na lata 2007 – 2010.

 
Kadra

 
Kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania to nauczyciele akademiccy posiadający wysokie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne, wywodzący się z renomowanych uczelni, teoretycy i praktycy, ludzie nauki 
i biznesu. Uczelnia zatrudnia 30 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz 45 magistrów i magistrów inżynierów. Są to m. in.:

  ● Kanclerz - mgr Stefan Wejs, wieloletni nauczyciel, menedżer, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Polsko -Greckiego „PENDEX” Sp. z o.o.

  ● Rektor - prof. WSBiZ dr Marian Woźniak, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, systemów ekonomiczno - finansowych. Zainteresowania zawodowe i badawcze pogłębiane stażami naukowymi i zagranicznymi wyjazdami studialnymi, Autor wielu recenzji dotyczących przekształceń własnościowych, ponad 100 projektów prywatyzacyjnych, publikacje o tematyce ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw.

  ● Prof. nadzw dr hab. Michał Pietrzak, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania personelem. Pracownik naukowo – dydaktyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor publikacji naukowych z zakresu dziedzin naukowych pozostających w sferze zainteresowań naukowych.

  ● Prof. nadzw.. dr hab. Urszula Malinowska, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w dziedzinie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, autorka wielu podręczników i skryptów, artykułów naukowych, ekspertyz

  ● Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Bagieński, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, specjalista w dziedzinie finansów organizacji i funkcjonowania banków, autor kilkudziesięciu publikacji, skryptów naukowych.

  ● Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Barczak, nauczyciel akademicki, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny informatyki. Główne kierunki zainteresowań: bazy danych, informatyczne systemy zarządzania. 

  ● Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław A. Kłopotek, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny informatyki specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. 

  ● Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Dzieliński, nauczyciel akademicki, pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie informatyki i elektrotechniki oraz matematyki. 

  ● Prof. nadzw. dr Adam Dmowski, specjalista w zakresie bankowości, finansów, rachunkowości, biegły księgowy, wieloletni pracownik urzędów centralnych 
i instytucji finansowych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny finansów i bankowości. 

  ● Dr Marzena Sosnowska, pracownik naukowy w Instytucie Koniunktur Cen Handlu Zagranicznego. Paca badawcza dotyczy zadłużenia zagranicznego, sposobów jego rozwiązywania, roli usług w bilansie płatniczym Polski. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu finansów. 

  ● Dr Dariusz Prokopowicz, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie bankowości i finansów. Współautor podręcznika „Podstawy finansów 
i bankowości”

  ● Dr Andrzej Sikorski, współwłaściciel firmy konsultingowej – księgowej „Profit” s.c. Wykładowca rachunkowości finansowej, analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunkowości budżetowej i finansów samorządowych. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Autor wydawnictw zwartych, artykułów, raportów dotyczących problemów inwestycyjnych, dochodów i wydatków, inflacji, sytuacji pieniężno - rynkowej.

  ● Dr Tadeusz Sydoruk, wieloletni nauczyciel akademicki, specjalista 
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach komputerowych, baz danych, informatycznych systemów zarządzania, transmisji danych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. 

  ● Dr Mirosław Barański, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie programowania, rozpoznawania i przetwarzania obrazów oraz systemów operacyjnych.

  ● Dr Jacek Florek, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie telekomunikacji, projektowania informatycznych systemów zarządzania. 

  ● Dr Piotr Kacprzyk, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem matematyk, informatyk, wywodzący się z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

  ● Prof. nadzw. dr hab. Siergiej Nowikow, specjalista w dziedzinie informatyki, cybernetyki, matematyki, nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem.

 
Działalność i perspektywy rozwoju

 

Dotychczas Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania wykształciła 542 absolwentów studiów niestacjonarnych i studiów stacjonarnych. WSBiZ dąży do zaspokajania potrzeb mieszkańców terenu Północnego Mazowsza w zakresie kształcenia specjalistów w dziedzinie rachunkowości, finansów, bankowości, zarządzania, organizacji i finansów rolnictwa oraz informatyki. Uczelnia, dostrzegając trudności, bariery, na jakie napotykają młodzi ludzie, stale poszerza, modyfikuje ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebami rynku i trendami technologicznymi i gospodarczymi terenu jej działania . Podejmuje działania, by mieć znaczący udział w dokonaniach gospodarczych miasta i regionu poprzez przygotowanie kadry specjalistów. Kierunki studiów, specjalności i specjalizacje kształcenia oraz programy nauczania dostosowuje do aktualnych 
i przyszłościowych potrzeb środowiska.

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania dostrzega rzeczywiste potrzeby rynkowe i przygotowuje specjalistów bardzo przydatnych firmom działającym na lokalnym rynku. Można zatem powiedzieć, że uczelnia mocno wrasta 
w społeczność lokalną, a jej studenci i absolwenci zatrudnieni w firmach działających na tym rynku kształtują jej pozytywny wizerunek.

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania 30.10.2006 r. podpisała z Zarządem PERON w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa mechanizmów sprzyjających zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na terenie Północnego Mazowsza”. Zakończenie realizacji projektu ustalono na dzień 31 03. 2008 r

Projekt ma charakter badawczy. Rejon Północnego Mazowsza zaliczany jest do słabo rozwiniętych gospodarczo. Na tym terenie problemy osób niepełnosprawnych są rozpoznane w niewystarczającym stopniu. Głównymi celami Projektu jest ustalenie rzeczywistej sytuacji osób niepełnosprawnych oraz rozpoznanie barier i ograniczeń zatrudniania na otwartym rynku pracy, zbadanie potencjału zawodowego i psychologicznego osób niepełnosprawnych pod kątem oceny poziomu motywacji zawodowej oraz opracowanie mechanizmów sprzyjających zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach Projektu będą realizowane następujące działania: przekrojowe badania i ocena stanu istniejącego, terenowe badania ilościowe i jakościowe wybranych grup społecznych: osób niepełnosprawnych, pracodawców, administracji publicznej, opracowanie i upowszechnienie rezultatów w formie raportów cząstkowych, raportów z badań, konferencji i publikacji. W ramach projektu opracowany zostanie model generowania nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Projektem beneficjentami ostatecznymi są: Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie, jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym: powiatowe oraz gminne jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy oraz placówki edukacyjne, wychowawcze i naukowo - dydaktyczne. Beneficjentami są również instytucje zajmujące się organizacją zatrudnienia na otwartym rynku pracy: powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania jest w trakcie przygotowań do uruchomienia w niedługim okresie nowego kierunku studiów „zarządzanie” oraz w jego ramach dwu specjalności kształcenia: „zarządzanie przedsiębiorstwem” 
i „zarządzanie w agrobiznesie”. 

Ponadto kierownictwo uczelni podjęło starania zmierzające do uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów magisterskich. Działania te są odpowiedzią na postulaty absolwentów WSBiZ zmuszonych do podjęcia dalszej nauki na uzupełniających studiach magisterskich w innych uczelniach o podobnym profilu kształcenia. 

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania jest właścicielem nieruchomości przy ulicy Karola Szwanke 1, składającej się z budynku dydaktycznego i działki 
o powierzchni około 10 000 m². Ponadto WSBiZ wynajmuje część budynku przy ulicy Płońskiej 57A.. 

Plany rozwoju uczelni dotyczące rozszerzenia oferty dydaktycznej o nowe kierunki i specjalności studiów oraz uruchomienie studiów II stopnia, a także utworzenie instytutu kształcenia na odległość, głównie na potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych – wymagają realizacji zadań inwestycyjnych zmierzających do rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej przy ulicy 
K. Szwanke 1. przy udziale funduszy Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania zostały wpisane do Regionalnego 

Planu Inwestycji na lata 2007 2013 w Województwie Mazowieckim. 

 Dyrektor
 Finansowo – Administracyjny 

 mgr inż. Artur Wojciech Wej

» Więcej kryteriów

test