1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia słupsk » akademia pomorska w słupsku
Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe b.d.
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

PEDAGOGIKA OPIKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ
Adresaci studiów: absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Cele studiów:
- przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach w placówkach oświatowych, oświatowo - wychowawczych, wsparcia dziennego, interwencyjnych, rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, a także w sądzie rodzinnym, w organizacjach pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie, poradniach specjalistycznych;
- przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności interakcyjnych w założonym przebiegu procesów opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
- zwiększenie zdolności rozumienia mechanizmów funkcjonowania różnych grup ludzi i umiejętności kontaktowania się z nimi;
- zorientowanie w problemach pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych środowiskach wychowawczych: w rodzinie, w środowiskach opieki zastępczej, w szkole i poza szkołą;
- kształtowanie gotowości reprezentowania interesów dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami ich osobistego rozwoju i potrzebami społecznymi;
- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania przepisów i dokumentów prawnych z zakresu opieki nad dziećmi i rodziną;
- przygotowanie kandydatów na opiekunów wychowawców do współdziałania z indywidualnymi i zbiorowymi siłami społecznymi, sponsorami w środowisku oraz do kierowania się odpowiednimi zasadami, formami, metodami i środkami rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych, jak też badania ich wyników.
 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test