1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia siedlce » uniwersytet przyrodniczo-historyczny w siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Historyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Historyczny w Siedlcach

Chemia

Wydział Nauk Ścisłych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierunek CHEMIA (studia pierwszego stopnia)

Absolwent studiów licencjackich tego kierunku wykaże się: dobrą znajomością podstawowych dziedzin chemii: nieorganicznej, organicznej, fizycznej, biologicznej i analitycznej, opanowaniem koniecznych podstaw matematyki i fizyki oraz znajomością przedmiotów związanych z wybraną przez siebie specjalnością. Zdobędzie również przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. Na kierunku prowadzonych jest sześć specjalności: analityka chemiczna, chemia kosmetyczna, chemia środowiska, chemia jądrowa, chemia bioanalityczna, chemia farmaceutyczna. Wybór specjalności przez studenta następuje w drugim semestrze na podstawie imiennej deklaracji, zaś jej realizacja od trzeciego semestru studiów.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:
  • analityka chemiczna
  • chemia kosmetyczna
  • chemia środowiska
  • chemia jądrowa
  • chemia bioanalityczna
  • chemia farmaceutyczna

Absolwent kierunku chemia specjalność analityka chemiczna znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, w rolnictwie, w laboratoriach medycznych, farmaceutycznych i jednostek naukowo-badawczych a także w laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych takich jak analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to między innymi: chemia nieorganiczna II, elektroanaliza, chemia organiczna II, podstawy fizykochemicznych metod analitycznych, toksykologia, procesy proekologiczne, metody radioizotopowe w analizie chemicznej, metody analityczne w przemyśle kosmetycznym, chromatografia II.

Absolwent specjalności chemia kosmetyczna znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem: kosmetycznym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, włókienniczym, w firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur nowych wyrobów, kontroli jakości i działaniach marketingowych, sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci, doradcy klienta. Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to między innymi: surowce i składniki kosmetyczne, mikrobiologia, toksykologia wyrobów kosmetycznych, kosmetologia i farmakologia skóry, preparatyka kosmetyczna, metody analityczne w przemyśle kosmetycznym.

Absolwent kierunku chemia specjalność chemia środowiska znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z ochroną środowiska, w rolnictwie, w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych- także jednostek naukowo badawczych. Może również znaleźć zatrudnienie jako organizator ochrony środowiska w administracji lokalnej i centralnej, specjalista wykonujący ekspertyzy i oceny w dziedzinie ochrony środowiska, popularyzator w jednostkach oświatowych. Przedmioty realizowane w ramach specjalności to między innymi: podstawy chemii środowiska, chemia nieorganiczna środowiska, fizykochemia środowiska, chemia proekologiczna, analiza specjacyjna, promieniowanie w środowisku naturalnym i ochrona radiologiczna.

Absolwent kierunku chemia specjalność chemia jądrowa jest przygotowany do pracy w służbach dozymetrycznych (w tym w elektrowniach jądrowych), laboratoriach izotopowych oraz w medycynie nuklearnej. Zdobyta w trakcie studiów wiedza umożliwi zdobycie uprawnień inspektorów ochrony radiologicznej.

Absolwent specjalności chemia bioanalityczna zdobędzie wiedzę z pogranicza chemii i biochemii, którą będzie mógł wykorzystać do pracy w laboratoriach analizy biomedycznej oraz w placówkach medycznych. Zdobyte umiejętności dotyczące technik pomiarowych pozwolą mu na obsługę nowoczesnej aparatury badawczej oraz interpretację i prezentację otrzymywanych wyników.

Absolwent specjalności chemia farmaceutyczna będzie przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym oraz w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, analizą, kontrolą jakości i dystrybucją farmaceutyków. Ponadto znajdzie zatrudnienie w branżach takich jak: chemia medyczna, kosmetyczna, spożywcza itp. Będzie też mógł pracować w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych - także jednostkach naukowo-badawczych.

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

CHEMIA

Kierunek zostanie uruchomiony w roku akademickim 2010/2011.

Rekrutacja

Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych z:
a) egzaminów maturalnych w przypadku kandydatów z „nową maturą",
b) egzaminów dojrzałości w przypadku kandydatów ze „starą maturą",


CHEMIA stacjonarne - jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dla kandydatów ze „starą maturą" podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (świadectwa ukończenia szkoły) przeliczane na punkty w następujący sposób:

 

Skala ocen

6,0       100 pkt.

5,0       90 pkt.

4,0       70 pkt.

3,0       50 pkt.

2,0       30 pkt.

 

Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości (część pisemna i ustna);

 

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów:

a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),

b) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii,

c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub indeksem,

d) świadectwo dojrzałości oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub Centralną Komisję Egzaminacyjną,

e) 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

f) kserokopię dowodu osobistego,

g) odcinek opłaty rekrutacyjnej oraz dowód opłaty za indeks i legitymację,

h) zaświadczenie lekarza medycyny pracy na kierunki: biologia, informatyka, rolnictwo, zootechnika (skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna).

Kandydaci przed złożeniem dokumentów na studia zobowiązani są do:

a) wprowadzenia swoich danych do systemu Internetowej Rejestracji Studentów (IRK) i wyboru kierunku studiów,

b) dokonania wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora odrębnym zarządzeniem. Rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na innych kierunkach będą kwalifikowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów I stopnia.

Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.

 

Wydział Nauk Ścisłych

Dane adresowe:

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 025 643-10-66
e-mail: wns@ap.siedlce.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona WWW: www.wns.ap.siedlce.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test