1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia głogów » państwowa wyższa szkoła zawodowa w głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Studia podyplomowe SOCJOTERAPIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia podyplomowe SOCJOTERAPIA
Kierownik edycji studiów: dr Beata Skwarek

(studia 3-semestralne kwalifikacyjne, nadające uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym)
Trwają III semestry. Cena za jeden – 1 100 zł, wpisowe 150 zł.

Założenia studiów

 

Podstawowym założeniem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwentów
w wiedzę i umiejętności wychowawcze w zakresie diagnozowania przyczyn i utrzymywania się zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży z tzw. „grup ryzyka” oraz wychowujących się w rodzinach problemowych. Zakłada się również przygotowanie kadry specjalistów, którzy dzięki zwiększonym kompetencjom zawodowym będą umiejętnie i skutecznie integrować działania różnych instytucji oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w środowisku lokalnym zapobiegające patologiom, świadomie i profesjonalnie udzielać pomocy w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie, a także podejmować skuteczne działania na rzecz pomocy ich rodzinom.

Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i studiów licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. Oferta skierowana jest
w szczególności do psychologów, pedagogów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz kuratorów zawodowych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. W programie studiów przewidziano warsztaty i sesje treningowe doskonalące umiejętności interpersonalne słuchaczy. Uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia w zakresie awansu zawodowego nauczyciela. Absolwenci po ukończeniu studium uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym (Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2004 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; Dz. U. nr 43, poz. 393). Cykl kształcenia kończy się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Ponadto, po zakończeniu I edycji studiów, przewiduje się wydanie recenzowanej publikacji.

Wykładowcami są pracownicy naukowi oraz eksperci z praktycznym doświadczeniem
w pracy socjoterapeutycznej. Zajęcia prowadzone będą na terenie PWSZ w Głogowie oraz w terenie (placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze) przez okres trwania studiów w formie: wykładów – poprzez prezentację zagadnień teoretycznych popartych praktycznymi przykładami; ćwiczeń
o charakterze problemowo-zadaniowym systemie – końcowym efektem pracy studentów będzie przedstawienie wniosków i propozycji rozwiązania zagadnień poruszanych przez prowadzącego; warsztatów i sesji treningowych w trakcie których słuchacze poprzez czynne uczestnictwo będą poznawać i nabywać praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych przy zastosowaniu odpowiednich metod i technik; seminarium dyplomowego przygotowującego słuchaczy do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Zajęcia odbywać się będą  w weekendy (piątek, sobota, niedziela), dwa razy w miesiącu:
10 zjazdów, od 5 do 10 godzin dziennie (piątki – 5 godzin, soboty – 10 godzin, niedziele –
5 godzin)weekendowym (piątek, sobota, niedziela lub sobota, niedziela), albo po 10 godzin dziennie w soboty i niedziele.

System oceny studentów i zaliczeń przedmiotów: Zaliczenia wykładów i ćwiczeń
z poszczególnych przedmiotów będą odbywać się na podstawie obecności, czynnego uczestnictwa
w zajęciach, egzaminów w formie pisemnej lub ustnej na podstawie materiału prezentowanego na wykładach. Zaliczenie seminarium dyplomowego odbędzie się na podstawie zdanej pracy dyplomowej.

Wymagane dokumenty:

 

1.Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe

2. CV (życiorys) lub standardowy kwestionariusz osobowy

3. Odpis lub ksero dyplomu ukończenia studiów

5. Dwa zdjęcia

6. Dowód wpłaty 150 zł.

Opłata za semestr: 1200 zł

Czas trwania studiów: 3 semestry

Kierownik: dr Beata Skwarek

 

PROGRAM ZAJJĘĆ

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

Ogółem

Wykład

ćwiczenia

1.

Elementy socjologii

10

-

10

2.

Etyczne aspekty pracy terapeutycznej

10

-

10

3.

Formy i techniki socjoterapeutyczne

-

40

40

4.

Interwencja kryzysowa

5

10

15

5.

Komunikacja interpersonalna 
i sztuka negocjowania

5

10

15

6.

Kształtowanie potencjału socjoterapeuty /superwizja/

5

15

20

7.

Organizacja czasu wolnego

-

20

20

8.

Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną

5

10

15

9.

Psychologia rozwojowa dzieci
i młodzieży z elementami psychologii klinicznej

10

25

35

10.

Socjoterapia w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym

-

20

20

11.

Teoretyczne podstawy socjoterapii

10

-

10

12.

Trening interpersonalny

-

35

35

13.

Trening umiejętności wychowawczych

-

40

 40

14.

Trening neutralizacji zachowań agresywnych

-

35

35

15.

Trening stymulowania zdolności twórczych

-

30

30

16.

Seminarium dyplomowe

-

-

30

Razem

60

290

380

 

Charakterystyka przedmiotów

1. Elementy socjologii: rozwój i uprawnienia socjologii; badania socjologiczne; struktura społeczna; instytucje społeczne i typy społeczeństw; grupy i organizacje społeczne, organizacje a społeczeństwo; państwo i polityka; przyczyny zmian społecznych, nowoczesność i postęp.

2. Etyczne aspekty pracy terapeutycznej: problematyka etyki i ram moralności wyznaczanych m.in. przez Kodeks Etyczno-Zawodowy; specyfika relacji pomagania; umiejętności i kompetencje w pracy terapeutycznej; zasady postępowania; tajemnica zawodowa; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji; standardy pracy a jakość opieki terapeutycznej; spisywanie kontraktów.

3. Formy i techniki socjoterapeutyczne: spotkania grupowe - struktura, metody, formy i etapy pracy z grupą (runda, burza mózgów, uzupełnianie zdań, itp.); techniki plastyczne w pracy socjoterapeutycznej; śpiew i muzykowanie; psychogimnastyka jako forma relaksacji; inscenizacje
i odgrywanie scenek (psychodrama, socjodrama).

4. Interwencja kryzysowa: sytuacja kryzysowa i interwencja - zakres stosowania pojęć; sytuacje kryzysowe i modele systemów wsparcia; formy komunikowania się w sytuacjach kryzysowych; sytuacja kryzysowa a stany nagłe i psychopatologie; etapy interwencji kryzysowej; techniki szybkiej diagnozy (diagnoza kryzysu) i psychoterapii w sytuacjach kryzysowych; telefon zaufania - niekonwencjonalna forma pomocy; interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie oraz
w przypadku zachowań samobójczych.

5. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania: komunikowanie jako powszechne
i podstawowe doświadczenie człowieka; rola czynników osobowościowych w procesie komunikacji; komunikowanie się w grupach; zakłócenia w procesie komunikacji - ich rola w kreowaniu konfliktów; negocjacje jako szczególna forma komunikacji: proces i style negocjacji.

6. Kształtowanie potencjału socjoterapeuty /superwizja/: budowanie poczucia własnej wartości; budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z innymi; umiejętność dostrzegania, nazywania
i wyrażania swoich uczuć; zdobywanie wiedzy o sobie i oddziaływanie na samego siebie; rozwijanie umiejętności stawiania sobie bliższych i dalszych celów; rozwijanie własnego potencjału twórczego, zainteresowań i talentów; wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi i młodzieżą.

7. Organizacja czasu wolnego: rozumienie zagadnień dotyczących czasu wolnego, wypoczynku biernego i aktywnego; rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży, ich talentów i możliwości; nabycie umiejętności organizowania różnego typu zajęć w czasie wolnym: harmonogram działań jako narzędzie pomocne w planowaniu; dobór odpowiednich zajęć do pracy z dziećmi i młodzieżą (gry, zabawy, turystyka, sport, koła zainteresowań).

8. Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną: opieka jako kategoria prawna i rodzinna; polityka społeczna państwa a koncepcje opieki nad dzieckiem i rodziną; organizacja i formy opieki nad dzieckiem i rodziną w systemie lokalnym; podstawy prawne w polskim i międzynarodowym prawie rodzinnym i opiekuńczym; opieka nad dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną; prorodzinne formy opieki zastępczej; ochrona praw dziecka i rodziny w przepisach oraz ratyfikowanych przez RP umowach i konwencjach.

9. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży z elementami psychologii klinicznej: rozwój człowieka od dziecięctwa do młodości; rozwój podstawowych funkcji i mechanizmów regulacyjnych: czynności poznawczych, rozwoju moralnego, intelektualnego i osobowości; podstawowe zasady
i wybrane metody identyfikowania zjawisk patologicznych w zachowaniu człowieka; elementy profilaktyki i terapii zaburzeń zachowania.

10. Socjoterapia w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym: zapoznanie słuchaczy
z metodami pracy z osobami upośledzonymi umysłowo takimi jak: metoda dobrego startu, ośrodków pracy, ośrodków zainteresowania, metoda W. Sherbourne oraz technikami (arteterapeutycznymi)  wykorzystywanymi podczas zajęć umożliwiających nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności przez te osoby; postępowanie z dzieckiem w klasie (grupie) integracyjnej.

11. Teoretyczne podstawy socjoterapii: istota socjoterapii; współczesne kierunki socjoterapeutyczne; socjoterapia jako metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych; socjoterapia jako proces psychokorekcyjny i leczniczy; cele socjoterapii (edukacyjne, rozwojowe); terapeutyczny charakter socjoterapii; struktura zajęć socjoterapeutycznych.

12. Trening interpersonalny: trening interpersonalny jako metoda optymalizacji zdolności
z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych relacji działania ma na celu ukazanie umiejętności interpersonalnych terapeuty (postrzegania i rozumienia ludzi, pomagania i konstruktywnego myślenia, rozwiązywania problemów i konfliktów). Są to trzy kolejne spotkania w zamkniętej grupie; ćwiczenia zamierzone na „tu i teraz” pozwalające lepiej zrozumieć siebie, swoje relacje z innymi, rozumieć prawa dynamiki grupowej.

13. Trening umiejętności wychowawczych: realizacja treningu - cztery spotkania po dwa dni
w odstępie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Tematyka pierwszej części treningu poświęcona jest komunikacji, w tym umiejętności słuchania, znaczenia i funkcji różnych komunikatów, ćwiczenia umiejętności efektywnego stosowania „języka akceptacji”; kolejnym ważnym zagadnieniem jest umiejętność odróżniania problemów dzieci i młodzieży (uczniów) od  problemów nauczycieli - wychowawców oraz stosowanie różnych strategii w tych sytuacjach, przećwiczenie różnych sposobów wpływania na zmianę zachowania ucznia - wychowanka; następna część treningu dotyczy umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie np.: w klasie oraz sposobów budowania autorytetu nauczyciela - wychowawcy; ostatnie zagadnienie związane jest z technikami rozwiązywania konfliktów pomiędzy nauczycielem a uczniem.

14. Trening neutralizacji zachowań agresywnych: spotkania rozpoczynają się wprowadzeniem
w teoretyczne podstawy zastępowania agresji (metoda ART); przez kolejne trzy spotkania słuchacze poznają metodę prowadzenia umiejętności prospołecznych (odgrywanie scenek); następnie odbywają trening kontroli złości (praca własna) i wnioskowania moralnego (analiza wartości); ostatni etap dotyczy sposobów wywoływania transferu umiejętności na sytuację poza grupą oraz weryfikacji treści z własnymi doświadczeniami.

15. Trening stymulowania zdolności twórczych: realizacja spotkań odbywa się przy zastosowaniu technik: ćwiczenie zdolności intelektualnych (abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, rozumienie indukcyjne i dedukcyjne, metaforyzowanie, transferowanie; przezwyciężanie przeszkód
w pokonywaniu barier w twórczym myśleniu; motywacja do podejmowania działań twórczych; umiejętności społeczne – ćwiczenie takich sprawności jak: współdziałanie, porozumiewanie się, konstruktywna krytyka, docenianie i akceptacja pomysłów kolegi, prezentacja własnych pomysłów na forum grupy.

            Przedmioty będą prowadzone przez następujących wykładowców:

1.      Elementy socjologii - dr M. Kwiatkowski (10w)

2.      Etyczne aspekty pracy terapeutycznej - dr K. Pezdek (10w)

3.      Formy i techniki socjoterapeutyczne - mgr A. Matusiak (40ćw)

4.      Interwencja kryzysowa - mgr J. Cichla (5w,10ćw)

5.      Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania - dr S. Lisewska (5w,10ćw)

6.      Kształtowanie potencjału socjoterapeuty/superwizja/ - dr J. Herberger (5w,15ćw)

7.      Organizacja czasu wolnego - mgr S. Matuszewska (20ćw)

8.      Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną - dr B. Skwarek (15)

9.      Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży z elementami psychologii klinicznej -
dr J. Herberger (10w), mgr M. Kozłowska (25ćw)

10.   Socjoterapia w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym - mgr M. Greber (20ćw)

11.   Teoretyczne podstawy socjoterapii - dr J. Lokś (10w)

12.   Trening interpersonalny - mgr R. Milczanowska (35ćw)

13.   Trening umiejętności wychowawczych - mgr R. Milczanowska (40ćw)

14.   Trening neutralizacji zachowań agresywnych - dr J. Herberger (35ćw)

15.   Trening stymulowania zdolności twórczych - mgr J. Cichla (30ćw)

Rekrutacja

1.      Kandydaci na studia podyplomowe składają w sekretariacie Studium Kształcenia Podyplomowego następujące dokumenty:

a.       kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe

b.      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach kserokopię poświadczoną na podstawie oryginału przez sekretariat przyjmujący dokumenty,

c.       zaświadczenie lub świadectwo ukończenia studium pedagogicznego przez osoby, które podejmują studia podyplomowe na specjalnościach nauczycielskich, a nie ukończyły studiów w specjalizacji nauczycielskiej.

d.      2 fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem,

e.       w przypadku studiów finansowanych z innych źródeł, kopie innych dokumentów wymaganych umowami o ich finansowaniu.

2.      Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi określanymi na daną edycję studiów podyplomowych.

3.      Kierownik SKP podaje do wiadomości publicznej: warunki rekrutacji, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, wysokość opłaty, co najmniej na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.

4.      Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza kierownik edycji studiów.

 

 

1.      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań określonych planem studiów oraz regulaminem.

2.      Wynik końcowy studiów stanowi średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych w ich trakcie ocen (łącznie z oceną pracy dyplomowej i egzaminu końcowego, jeżeli są przewidziane planem studiów), po zaokrągleniu tej średniej wg zasady:

do 3,50 - dostateczny

od 3,51 – 4.50 - dobry

powyżej 4,51 - bardzo dobry

3.      Wynik końcowy studiów wpisany na świadectwie zawiera ocenę ustaloną w ust. 2 lub zapis „z wynikiem pozytywnym”.

4.      Decyzję dotyczącą określenia rodzaju wyniku końcowego studiów podejmuje kierownik edycji studiów równocześnie z decyzją o uruchomieniu studiów podyplomowych i ogłoszeniu naboru.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Adres: ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

Dział Organizacji Nauczania: 076 832 04 32

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test