1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia nowy sącz » państwowa wyższa szkoła zawodowa w nowym sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Ratownictwo medyczne

Instytut Zdrowia

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Kierunek Ratownictwo medyczne

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2008r. (l.dz. DSW-1-03-6052-1/08) Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Ratownictwo medyczne od roku akademickiego 2009/2010.

Charakterystyka kierunku:

Dokonujące się w Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne, narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrost liczby wypadków, nadumieralność z powodu chorób krążenia oraz coraz częściej występujące wypadki o charakterze masowym wymuszają tworzenie systemu pomocy, który dawałby poczucie bezpieczeństwa. Jedną z konsekwencji było powstanie nowej dyscypliny medycznej - medycyny ratunkowej - ukierunkowanej na ratowanie zdrowia i życia w stanach nagłych zagrożeń.

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, posiadających wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny i miejsca wystąpienia zdarzenia.

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia wynosi 4280, w tym 2125 godzin kształcenia teoretycznego i 2155 godzin kształcenia praktycznego. Umiejętności zawodowe student nabywa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Intensywnego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa specjalistycznego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu ratownik medyczny w jednostkach wchodzących w skład systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne (w programie nauczania zaplanowano wymagane minimum 60% treści kształcenia określonych w standardach dla studiów I stopnia kierunku Zdrowie publiczne), kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia ratowników medycznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia) przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wymagane dokumenty
 • formularz zgłoszenia kandydata (wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji),

 • oryginał (odpis lub kopia poświadczona notarialnie) świadectwa dojrzałości,

 • świadectwo ukończenia szkoły (dla kandydatów legitymującymi się tzw. "starą maturą"),

 • 4 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 • ksero dowodu osobistego,

 • dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata (olimpiady),

 • orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów,

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu - dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne oraz specjalności nauczycielskich. (skierowanie na badania do odebrania w sekretariacie Instytutu),


Kandydat składa wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej w kopercie A4 (biała lub szara) z adresem zwrotnym.

Ponadto kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo (studia niestacjonarne - pomostowe) zobowiązani są dodatkowo złożyć dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej o kierunku pielęgniarskim.

Uwaga:
Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w Instytucie Zdrowia, zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

 • udokumentowane, trzykrotne badanie kału na nosicielstwo,

 • udokumentowane szczepienia p/WZW typu B.

Studia niestacjonarne:

 • dokumentację potwierdzającą przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem rodzaju placówki i zajmowanego stanowiska oraz okresu zatrudnienia w danej placówce,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa (oryginały do wglądu).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: (018) 443-45-45, 547-56-02, 547-56-03
Fax: (018) 443-46-08

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test