1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia bielsko-biała » wyższa szkoła administracji w bielsku-białej
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Fizjoterapia

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2505.00 pln 2505.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierunek: Fizjoterapia
Dziekan: dr Maciej Płaszewski
Rodzaj studiów: 3-letnie studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


Studia na kierunku fizjoterapia służą nabyciu wiedzy i uzyskaniu umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy w charakterze fizjoterapeuty z osobami chorymi 
i niepełnosprawnymi, a także z osobami zdrowymi. Fizjoterapia obejmuje stosowanie ruchu terapeutycznego, czynników fizykalnych, metod terapii manualnej oraz innych działań, stosowanych w celach leczniczych i rehabilitacyjnych, a także profilaktycznych i w odnowie biologicznej.

Wysoki poziom kształcenia gwarantuje kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, wywodzących się głównie z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wspomagana przez specjalistów kierujących placówkami klinicznymi i ich oddziałami. Zajęcia odbywają się w pełni wyposażonych i przystosowanych do potrzeb wykładów i ćwiczeń pomieszczeniach Uczelni.

Realizując priorytet wysokiego poziomu kształcenia praktycznego Uczelnia współpracuje z najlepszymi, specjalistycznymi placówkami Służby Zdrowia w regionie,w których odbywają się zarówno zajęcia kliniczne, jak i praktyki studenckie:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-BiałejSzpital Ogólny im. dr Edwarda Wojtyły w Bielsku-Białej

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Ewangelicki Dom Opieki „SOAR" W Bielsku-Białej NZOZ - Ośrodek Diagnostyki Rehabilitacji i Profilaktyki Kardiologicznej CORVITA 
w Bielsku-Białej

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 - Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem 
w Bielsku-Białej

Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń" S.A. w Ustroniu

Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek" w Goczałkowicach-Zdroju

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks" w Skoczowie

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

 

Treści kształcenia realizowane na kierunku fizjoterapia w ramach przedmiotów:

1. Kształcenia ogólnego:

Podstawy etyki

Technologia informacyjna

Język obcy

Kształcenie umiejętności ruchowych (wychowanie fizyczne)

 


2. Podstawowych:

Podstawy socjologii

Anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska

Biologia medyczna

Fizjologia człowieka

Patofizjologia ogólna

Biochemia

Biofizyka

Biomechanika, ergonomia, kinezjologia

Psychologia

Pedagogika

 

3. Kierunkowych:

Ogólne podstawy fizjoterapii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w:
- ortopedii i traumatologii
- neurologii i neurochirurgii w wieku rozwojowym
- reumatologii
- kardiologii
- pulmonologii
- chirurgii i położnictwie
- geriatrii i psychiatrii

Kinezyterapia

Fizykoterapia

Terapia manualna

Masaż leczniczy

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu:
- Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii
- Fizjoterapia w neurologii
- Fizjoterapia w wieku rozwojowym
- Fizjoterapia w reumatologii

Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych:
- Fizjoterapia w kardiologii i pulmonologii
- Fizjoterapia w geriatrii i psychiatrii
- Fizjoterapia w chirurgii, ginekologii i położnictwie
- Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej
- Fizjoterapia w wieku rozwojowym

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

Podstawy kształcenia ruchowego i metodyka nauczania ruchu

Zaopatrzenie ortopedyczne

Seminarium dyplomowe

Przedmioty do wyboru m.in.
- Elementy muzykoterapii w fizjoterapii
- Podstawy terapii zajęciowej
- Podstawy Języka migowego

 

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w uczelnianych i zewnętrznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach i w formach określonych w programie nauczania.

Wydział Fizjoterapii WSA jest jednym z pięciu polskich członków European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) - Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym. ENPHE to organizacja służąca do wypracowania standardów edukacji w fizjoterapii zgodnych z wymogami i zapotrzebowaniem rynków pracy w Unii Europejskiej. Wydział Fizjoterapii ESA należy również do European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) - Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym.

Fizjoterapeuci znajdą zatrudnienie między innymi w:

Placówkach służby zdrowia (szpitalach, klinikach, przychodniach),

Ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,

Ośrodkach prowadzących działalność prozdrowotną, placówkach sportowych,

Gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu i centrach fitness

Placówkach zaopatrzenia ortopedycznego

Zawód fizjoterapeuty otwiera możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, a także 
w innych krajach zachodnich.

Wydział prowadzi działalność naukową, obejmującą badania, konferencje, sympozja i działalność publicystyczną, będąc m. in. współwydawcą czasopisma Medical Rehabilitation - wersji anglojęzycznej prestiżowego czasopisma naukowego Rehabilitacja Medyczna. Wydział prowadzi również kursy i szkolenia.

Studenci rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w ramach Koła Naukowego Fizjoterapeutów Fizjomania.

RekrutacjaWarunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.Wpisowe: 200,- zł. 
(płatne na konto Wyższej Szkoły Administracji 
nr 88 1050 1070 1000 0001 0449 1972 w ING O/Bielsko-Biała)


Wymagane dokumenty: 
a) wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej, pok. nr 1 (parter) lub po kliknięciu w jeden z poniższych linków) ankieta osobowa na kierunek kulturoznawstwo

ankieta osobowa na kierunek administracja

ankieta osobowa na kierunek fizjoterapia

ankieta osobowa na kierunek pedagogika

ankieta osobowa na kierunek stosunki międzynarodowe


b) świadectwo dojrzałości w oryginale,
c) kopia świadectwa dojrzałości,
d) kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających„Nową Maturę”),
e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
f) zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD,
g) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów,
h) kopia dowodu osobistego (obie strony), 
i) kopia dowodu wpłaty wpisowego.

Kandydaci na kierunek fizjoterapia składają dodatkowo: 
a) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia, wystawione przez lekarza medycyny pracy, 
b) kopię wyników badań na nosicielstwo.
c) kopię szczepienia na WZW (przeciwko żółtaczce).
Kandydaci są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów w teczce (opisanej swoim imieniem i nazwiskiem wraz z wybranym kierunkiem i trybem studiów) pod rygorem niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego. Kandydatów nie wzywa się do ich uzupełnienia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test