1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kraków » krakowska wyższa szkoła promocji zdrowia
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Fizjoterapia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2500.00 pln 2500.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Studia licencjackie

Kierunek Fizjoterapia

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym/ dziennym-od poniedziałku do piątku/ i niestacjonarnym /zaocznym-w soboty i niedziele/.Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Program studiów

Kształcenie na kierunku FIZJOTERAPIA oparte zostało na solidnej bazie odpowiednio dużej dawki przedmiotów z zakresu wiedzy medycznej, psychologii i nauk społecznych, umieszczonych w grupie przedmiotów podstawowych , między innymi: Anatomia prawidłowa, Biologia medyczna, Fizjologia człowieka, Biochemia, Biofizyka, Biomechanika, Kinezjologia, Psychologia, Pedagogika i Patologia ogólna, Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna oraz kierunkowych: Fizjoterapia ogólna, Kinezyterapia, Podstawy terapii manualnej, Masaż leczniczy, Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej, Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii, Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, Kliniczne podstawy fizjoterapii psychiatrii, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w reumatologii, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii, Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii, Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, Zaopatrzenie ortopedyczne i inne. Oprócz tych przedmiotów ujęte są w planie studiów przedmioty specjalizacyjne: Balneologia, Ustawodawstwo, Turystyka i sport niepełnosprawnych, Terapia zajęciowa, Masaż limfatyczny, Masaż relaksacyjny, Arteterapia, Podstawy muzykoterapii, Promocja zdrowia, Podstawy żywienia człowiek z elementami dietetyki, Badania czynnościowe, Metody specjalistyczne rehabilitacji.
Kształcenie na tym kierunku obejmie także obowiązkową naukę języka angielskiego oraz drugiego języka zachodniego (do wyboru : francuski i niemiecki). Zakłada się, że tak zaprojektowane wykształcenie umożliwi absolwentom Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia podjęcie studiów II stopnia w innych uczelniach (w Polsce i zagranicą) na kierunku FIZJOTERAPIA lub kierunkach zbliżonych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy w zawodzie fizjoterapeuty, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych), które spełnią wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Absolwent będzie potrafił w jak najszerszym zakresie kształtować, podtrzymywać, przywracać sprawność i wydolność fizyczną osób w różnym wieku; utraconą lub obniżoną wskutek różnorakich przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych.

Absolwenci kierunku studiów FIZJOTERAPIA przygotowani są do pracy w:

· placówkach służby zdrowia

· zakładach opieki

· zakładach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych

· ośrodkach sportowych

· ośrodkach rekreacyjnych

· ośrodkach odnowy biologicznej

Uczelnia zapewnia doskonałe warunki studiowania

-zespół nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach,
-znakomicie wyposażone pracownie specjalistyczne do zajęć praktycznych,
-najnowszy sprzęt zgodny ze współczesnymi wymogami fizjoterapii,
-możliwość otrzymywania stypendium socjalnego i naukowego.

Warunki przyjęć

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:
- podanie
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości/ oryginał lub odpis/ - orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki
- cztery podpisane fotografie o wymiarach 45x35/ z wymogami jak do dowodu osobistego/
- kserokopia dowodu osobistego.
- o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona!!!

Opłaty
Wpisowe w wysokości 200 zł

W ramach wpisowego studenci otrzymują między innymi odzież ochronną na zjęcia w pracowniach fizjoterapeutycznych.

Czesne miesięczne – 500 zł - płatne przez 10 miesięcy w roku od października do lipca.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test