1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia gdańsk » politechnika gdańska
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Fizyka Techniczna - specjalność: Nanotechnologia

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O specjalności

Nanotechnologia jest propozycją nowej specjalności dla studentów Fizyki Technicznej. Sama nanotechnologia jest właśnie rodzącą się dyscypliną technologii oraz nauki, która zajmuje się wszystkim w skali nano, czyli na poziomie pojedynczych atomów i molekuł. Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. Wszystko wskazuje na to, że nanotechnologia z dużym powodzeniem będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach - m.in. w elektronice (gdzie molekularne układy elektroniczne będą podstawowym budulcem przyszłych komputerów), elektrotechnice, technologiach materiałowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiałów o niezwykłych właściwościach jak np. materiałów bardzo lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej, niełuszczącej się farby, niebrudzących się tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia). Nanomateriały, nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków, do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub do ochrony innych komórek. Nanotechnologia nie jest abstrakcyjnym wymysłem ludzkości. Wiele struktur występujących w tkankach żywych i samych komórkach to rodzaj nanostruktur kontrolowanych na poziomie pojedynczych atomów lub cząsteczek.

Zajęcia prowadzone na dwóch pierwszych latach studiów są wspólne dla wszystkich studentów Fizyki Technicznej. Mają one na celu stworzenie solidnych podstaw z matematyki, fizyki i informatyki oraz ugruntowanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Od trzeciego roku studiów pojawia się coraz więcej zajęć o charakterze specjalistycznym. Dotyczą one głównie zagadnień związanych m.in. z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanoczujnikami i nanotechnologią obliczeniową. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają również zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z metodami wytwarzania nanostruktur oraz badaniami strukturalnymi z wykorzystaniem mikroskopów tunelowych i sił atomowych.

Specjalność Nanotechnologia będzie realizowana m.in. we współpracy i z wykorzystaniem potencjału naukowo-badawczego zlokalizowanego w utworzonym w ostatnim czasie Centrum Zaawansowanych Technologii "Pomorze".

Absolwenci z tej specjalności z pewnością znajdą zatrudnienie w kraju i za granicą, przede wszystkim w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, w powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie, jak również w Parkach Naukowo-Technologicznych.

Rekrutacja

Kryteria kwalifikacji na studia pierwszego stopnia

język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów głównych: matematyka albo fizyka i astronomia)

W= P (wynik z matematyki albo fizyki i astronomii) + 0,1*JP + 0,1*JO

W - liczba punktów kandydata w konkursie,

P - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotu głównego, po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

P = 0,6*Mp lub P = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JP - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JP = 0,6*Mp lub JP = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JO - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JO = 0,6*Mp lub JO = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

Mp - liczba punktów uzyskana na poziomie podstawowym,

Mr - liczna punktów uzyskana na poziomie rozszerzonym.

Liczba punktów do zdobycia w konkursie punktów na studia pierwszego stopnia

► matematyka/fizyka i astronomia - 100 punktów

► język obcy nowożytny - 10 punktów

► język polski - 10 punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w konkursie - 120 punktów

Dziekanat

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel.: 0-58/347 20 06, 0-58/348 60 82

fax: 0-58/347 17 05

e-mail: dziekanat@mif.pg.gda.pl

www: www.mif.pg.gda.pl

Rekrutacja

tel.: 0-58/348 67 05

e-mail: rekrutacja-ftims@pg.gda.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test