1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia gdańsk » politechnika gdańska
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Biotechnologia

Wydział Chemiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Opis kierunku

► Biotechnologia to nauka oraz przejawy działalności technologicznej, gdzie wykorzystuje się procesy biologiczne. Biotechnologia „biała" to inaczej biotechnologia wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Biotechnologia „czerwona" to biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetyczne czy genoterapii i ksenotransplantologii, czyli przeszczepianiu organów pomiędzy odrębnymi gatunkami. Biotechnologia „zielona" to biotechnologia związana z rolnictwem, obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej.

► Student podczas studiów zdobywa wiedzę z zakresu nauk chemicznych, technicznych oraz zapoznaje się z wszystkimi zagadnieniami związanymi z biotechnologią. Dzięki zajęciom praktycznym, obowiązkowym praktykom oraz wycieczkom technologicznym, w praktyce poznaje możliwości stosowania rozwiązań biotechnologicznych w przemyśle. Działając w Kole Studentów Biotechnologii nie tylko poszerza swoją wiedzę, ale również przekazuje ją w trakcie wykładów otwartych dla mieszkańców Trójmiasta w zakresie modyfikowanej żywności, klonowania oraz zdrowego stylu życia.

Specjalności

► Biotechnologia leków

► Biotechnologia molekularna

► Technologia i biotechnologia żywności

Jednostka prowadząca studia

Wydział Chemiczny

Tryb i rodzaj studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Co po studiach?

Absolwenci znajdują pracę w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, biurach konstrukcyjno-przemysłowych, laboratoriach kontrolnych i badawczych oraz na wyższych uczelniach. Przygotowani są do zakładania własnych firm biotechnologicznych (ang. high-tech). Często kontynuują naukę na studiach trzeciego stopnia w Studium Doktoranckim działającym przy Wydziale Chemicznym.

Kryteria kwalifikacji na studia pierwszego stopnia

język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów podstawowych: matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia

W= P (wynik z matematyki albo fizyki i astronomii albo chemii albo biologii) + 0,1*JP + 0,1*JO

W - liczba punktów kandydata w konkursie,

P - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotu podstawowego, po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

P = 0,6*Mp lub P = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JP - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JP = 0,6*Mp lub JP = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JO - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JO = 0,6*Mp lub JO = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

Mp - liczba punktów uzyskana na poziomie podstawowym,

Mr - liczna punktów uzyskana na poziomie rozszerzonym.

Liczba punktów do zdobycia w konkursie punktów kandydata na studia pierwszego stopnia

► matematyka/fizyka i astronomia/chemia/biologia - 100 punktów

► język obcy nowożytny - 10 punktów

► język polski - 10 punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w konkursie - 120 punktów

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia

Studia tylko dla absolwentów 3,5-letnich studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska i ochrona środowiska w języku angielskim (złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: uruchomienie kierunku kształcenia pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 35 kandydatów, początek nauki od semestru letniego.

O przyjęciu na studia drugiego stopnia decyduje miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z indeksu studiów pierwszego stopnia.

Limit przyjęć

► 120 osób (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

► 60 osób (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Kontakt

Dziekanat

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

tel.: 0-58/347 13 45

fax: 0-58/347 23 40

e-mail: dzknt@pg.gda.pl

www: www.pg.gda.pl/chem

Rekrutacja

tel.: 0-58/348 67 02

e-mail: rekrutacja-chem@pg.gda.pl

Zobacz też:

»
» Więcej kryteriów

test