1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia toruń » uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

UMK Toruń
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
zobacz na mapie

56 611 40 10
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» UMK w liczbach
» Historia UMK

Ilość odsłon: 316530

Zarządzanie informacją i bibliologia

Wydział Nauk Historycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln b.d.
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMACJĘ NAUKOWĄ I BIBLIOTEKOZNAWSTWO? 
 
Informacja, przede wszystkim naukowa, we współczesnym świecie odgrywa olbrzymią rolę. Fachowcy z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania zbiorów informacyjnych niezbędni są w licznych dziedzinach gospodarki.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMACJĘ NAUKOWĄ I BIBLIOTEKOZNAWSTWO NA UMK?
studia te obejmują swą tematyką: zagadnienia informacji naukowej, technologie informatyczne, zarządzanie bazami danych, edytorstwo, prasoznawstwo, zagadnienia związane z książką dawną i współczesną, czytelnictwo, biblioterapię oraz bibliotekoznawstwo, naukoznawstwo i zagadnienia z dziejów kultury,
wykłady wprowadzają w podstawową problematykę danego zagadnienia bądź bloku zagadnień i zapoznają ze specjalistyczną tematyką danej dziedziny,
wykłady monograficzne (mają charakter autorski) zapoznają studentów z opracowanym szczegółowo problemem badawczym,
zajęcia w pracowniach komputerowych (laboratoriach) dają możliwość uzyskania biegłej umiejętności posługiwania się standardowym oprogramowaniem i przygotowania do wykorzystywania tego oprogramowania w przyszłej pracy zawodowej w centrach informacji i bibliotekach,
ćwiczenia dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie poszczególnych dyscyplin i dziedzin, np. wyszukiwanie informacji lub formalne i rzeczowe opracowanie dokumentów,
konwersatoria umożliwiają nabycia umiejętności krytycznego myślenia i samodzielnego formułowania opinii, poglądów, wniosków,
ćwiczenia warsztatowe (prowadzone w formie treningów psychologicznych i gier komunikacyjnych) dają możliwość nabycia właściwych umiejętności społecznych w relacjach interpersonalnych,
proseminaria wprowadzają w podstawy metodologiczne, charakterystyczne dla problematyki przewidywanego seminarium oraz w warsztat samodzielnej pracy naukowej,
seminaria dyplomowe i magisterskie dają możliwość doskonalenia samodzielnej pracy nad problemem badawczym oraz przygotowania pracy dyplomowej lub magisterskiej na podstawie zgromadzonych źródeł i literatury pod kierunkiem promotora,
lektoraty obejmują obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego i drugiego języka nowożytnego (do wyboru), oprócz ogólnych sprawności komunikacyjnych, umożliwiają opanowanie słownictwa specjalistycznego,
ciekawym uzupełnieniem zajęć może być udział w pracach licznych wyspecjalizowanych Kół Naukowych; szczególnie aktywne jest Koło Naukowe Specjalistów Informacji, które uruchomiło własny serwis internetowy wprowadzający w tematykę udostępniania i dystrybucji informacji oraz analizy systemów informacyjnych,
studenci naszego kierunku mogą rozwijać swoje umiejętności językowe i naukowe oraz nawiązywać liczne kontakty w ramach wymiany międzynarodowej, a także w trakcie zagranicznych wyjazdów stypendialnych,
mają również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoki poziom kształcenia.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Studia te przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
bibliotekach,
ośrodkach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
wywiadowniach gospodarczych i firmach infobrokerskich,
innych instytucjach zajmujących się przetwarzaniem informacji, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej,
wydawnictwach i księgarniach,
ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
specjalistycznych placówkach, w których biblioterapia jest formą pracy z osobami niepełnosprawnymi lub z zaburzeniami,
archiwach i innych placówkach gromadzących informacje, dokumenty etc.

 

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 
„nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
 
Lp Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.* Historia albo język polski (część pisemna) albo geografia albo WOS albo matematyka albo informatyka rozszerzony - p= 1,00  
albo podstawowy - p= 0,50


* Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu z przedmiotu.
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 
Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 
„stara matura” - konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp Wymagany przedmiot
1.* Historia albo język polski albo geografia albo WOS albo matematyka 


* Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
 Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30  
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100  

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 
Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury". 
Kandydat wprowadzając wyniki Matury Międzynarodowej stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:
 MATURA IB NOWA MATURA MATURA IB NOWA MATURA
Poziom SL Poziom 
podstawowy Poziom HL Poziom
rozszerzony
7 100% 7 100%
6 86% 6 85%
5 72% 5 70%
4 58% 4 55%
3 44% 3 40%
2 30% 2 25%
1 0 1 10%

 
W przypadku języków obcych za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.
 
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 
Kandydat ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowany jest na podstawie wyników egzaminu wstępnego zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”. 
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI  
- Olimpiady Historycznej,
- Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
- Olimpiady Matematycznej,
- Olimpiady Informatycznej,

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady. 
Z uprawnień olimpijczyka można skorzystać w roku, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test