1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kraków » uniwersytet ekonomiczny w krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
zobacz na mapie

(012) 293 5700 lub (012) 293 5200 fax (012) 293 50 10
E-mail do uczelni

» O Uczelni
» Historia Uczelni
» Podwójne Dyplomy
» Wydziały zamiejscowe
» Kontakt

Ilość odsłon: 589127

 1. » Administracja
 2. » Analityk finansowy
 3. » Audyt
 4. » Bankowość
 5. » Coaching
 6. » Controlling
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Ekonomia
 11. » Europeistyka
 12. » Finanse
 13. » Finanse publiczne
 14. » Giełda i rynki finansowe
 15. » Gospodarka przestrzenna
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Hotelarstwo
 18. » Informatyka
 19. » Informatyka i ekonometria
 20. » Inżynieria finansowa
 21. » Inżynieria środowiska
 22. » Komunikacja społeczna i medialna
 23. » Kryminalistyka
 24. » Logistyka
 25. » Marketing
 26. » Master of Business Administration (MBA)
 27. » Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 28. » Ochrona środowiska
 29. » Podatki i doradztwo podatkowe
 30. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 31. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 32. » Przedsiębiorczość
 33. » Psychologia
 34. » Psychologia zarządzania
 35. » Public Relations
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Towaroznawstwo
 40. » Turystyka i rekreacja
 41. » Turystyka międzynarodowa
 42. » Ubezpieczenia
 43. » Wycena nieruchomości
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie finansami
 46. » Zarządzanie i inżynieria produkcji
 47. » Zarządzanie informacją
 48. » Zarządzanie jakością
 49. » Zarządzanie nieruchomościami
 50. » Zarządzanie sprzedażą
 51. » Zarządzanie w administracji
 52. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 53. » Zarządzanie w sporcie
 54. » Zarządzanie w turystyce
 55. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Stosunki Międzynarodowe

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 2900.00 pln 1900.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 2900.00 pln 2400.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

  Stosunki Międzynarodowe to nie tylko relacje zachodzące między aktorami gry międzynarodowej jakimi są państwa, narody, instytucje, korporacje wielonarodowe i organizacje międzynarodowe - rządowe i pozarządowe. To również problemy zarówno o skali globalnej, jak i regionalnej - proliferacja broni masowej zagłady, kwestia wyżywienia ludzkości i kurczących się zasobów surowcowych w tym energetycznych, zagrożenia środowiska naturalnego, walka z nowymi chorobami, ochrona prawa człowieka. Stosunki Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania.

Oferowane specjalności

 

Międzynarodowe stosunki polityczne

 

Polityka i komunikacja międzynarodowa

 

Studia wschodnie

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

Stosunki międzynarodowe

Studia I stopnia

Limit przyjęć dla kandydatów ze „starą maturą" i „nową maturą" będzie rozdzielony proporcjonalnie. Utrzymany będzie podział procentowy w stosunku do liczby kandydatów
z poszczególnymi rodzajami matury.
Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny z egzaminu dojrzałości (stara matura) lub wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa następujące przedmioty:

Stosunki międzynarodowe:

matematyka
lub geografia
lub historia
lub wiedza o społeczeństwie, język obcy

Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat zdający nową maturę może uzyskać od 0 do 100 punktów, a w przypadku starej matury od 0 do 75 punktów. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi zatem 200 (nowa matura) oraz 150 (stara matura).
 ■ „Nowa matura"
-W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach tzw. „nowej matury" uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego.
- Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń.
- Punkty uzyskane z danego przedmiotu przeliczane są na punktację obowiązującą w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
     1) liczbę punktów uzyskanych na poziomie podstawowym mnoży się przez
          współczynnik 0,6;
    2) liczbę punktów uzyskanych na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach
         przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:
poziom podstawowy 90% → 90×0,6 = 54 pkt.
poziom rozszerzony 72 % → 72 pkt.

Poziom
podstawowy

Punkty kwalifikacyjne

Poziom
rozszerzony

Punkty kwalifikacyjne

    100%
     ....
     80%
     ....
     60%
     ....
     40%
     ....

      60
      ....
      48
      ....
      36
      ....
      24
      ....

     100%
      ....
      80%
      ....
      60%
      ....
      40%
      ....

      100
       ....
       80
       ....
       60
       ....
       40
       ....

 

-W przypadku kandydatów, którzy zdawali „nową maturę" w latach 2002, 2005, 2006, 2007
z przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym, wybiera się spośród poziomu podstawowego i rozszerzonego ten poziom, który daje wynik korzystniejszy.

■ „Stara matura"
-W przypadku kandydatów, którzy zdawali tzw. „starą maturę" w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na egzaminie dojrzałości, jeżeli dany przedmiot był zdawany na maturze. Spośród ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości (matura ustna, matura pisemna) z jednego przedmiotu uwzględnia się ocenę wyższą. Jeżeli wskazany przez kandydata przedmiot nie był zdawany na egzaminie dojrzałości to w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę ocenę uzyskaną z tego przedmiotu z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły).
-W przypadku kandydatów ze „starą maturą" oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości lub oceny końcowe przeliczane są na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:

 

Ocena

 

Liczba punktów

          6

          75

          5

          55

          4

          40

          3

          25

          2

          10

 

-Z uzyskaną łączną liczbą punktów z dwóch przedmiotów kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

Dokumenty:

 1. podanie i curriculum vitae (cv) wypełnione według ustalonego wzoru
 2. wydruk wypełnionej w I etapie ankiety osobowej w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK),
 3. świadectwo dojrzałości w oryginale (może być również odpis wydany przez szkołę - w przypadku kandydatów ze „starą maturą" lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - w przypadku kandydatów z „nową maturą"),
 4. świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale (może być również odpis wydany przez szkołę), w przypadku kandydatów ze „starą maturą", jeżeli przedmiot wymagany przy postępowaniu kwalifikacyjnym nie był zdawany na egzaminie dojrzałości,
 5. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. trzy aktualne fotografie o wymiarze 35x45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Studia II stopnia

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mają osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

■ Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia  odbywać się będzie na podstawie egzaminu wstępnego:

Kierunek: Stosunki międzynarodowe: test ogólny z zagadnień ekonomii, finansów, zarządzania;

Dokumenty – studia II stopnia

 • 1) podanie i curriculum vitae (cv) wypełnione według ustalonego wzoru
 • 2) wydruk wypełnionej w I etapie ankiety osobowej w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK),
 • 3) oryginalny odpis albo poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów i uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny (część A i B),
 • 4) świadectwo dojrzałości w oryginale (może być również odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • 5) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • 6) trzy aktualne fotografie o wymiarze 35x45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • 7) potwierdzenie dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

■ Osoby podejmujące studia w Uniwersytecie Ekonomicznym zobowiązane będą do wniesienia za pośrednictwem banku opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej i indeksu, jak również do podpisania umowy o naukę.
■ Bliższych informacji udziela i dokumenty przyjmuje - od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem środy w godz. od 9 do 14 - Dział Nauczania UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27, Budynek Główny,  pok. 107-108, Telefon - (012) 293-56-28,  293-54-25.

http://www.uek.krakow.pl/e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test