1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » wyższa szkoła stosunków międzynarodowych i amerykanistyki w warszawie
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Politologia

Wydział Nauk Politycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2900.00 pln 2100.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 2400.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Specjalności

 

Studia I stopnia (licencjackie)


 Wydział Nauk PolitycznychAmerykanistyka

2900

2100

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

2900

2100

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

2900

2100

Dziennikarstwo

2900

2100

Studia europejskie

2900

2100
Studia II stopnia (magisterskie)


 Wydział Nauk PolitycznychAmerykanistyka

-

2400

Bezpieczeństwo narodowe

-

2400

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

-

2400

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

-

2400

Dziennikarstwo

-

2400

Studia europejskie

-

2400

Edukacja publiczna

-

2400

Kultura i społeczeństwo

-

2400

Polityka gospodarcza

-

2400

Polityka historyczna

-

2400

Polityka samorządowa

-

2400

Polityka w administracji rządowej

-

2400

Polityka zdrowotna w Polsce i UE

-

2400

Socjologia polityki

-

2400

 

 

 

Rekrutacja

Dział rekrutacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00 w siedzibie WSSMiA 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 10 (Bemowo-Jelonki).
Wszystkich informacji udzielamy również telefonicznie (0-22) 665 81 38 oraz drogą elektroniczną rekrutacja@wssmia.edu.pl.

Zasady przyjęcia kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009

Zasady ogólne
§ 1

Dokument niniejszy określa zasady rekrutacji (przyjęcia) kandydatów przez:
Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

Składanie wniosków na sudia
§ 2

1. Przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.
2. Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjacki, w szczególności absolwenci kierunków:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Finanse i bankowość
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Pedagogika
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie i marketing
 • Zdrowie publiczne

§ 3

Naukę w szkole można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 30 września, a na semestr letni do 15 lutego.

§ 4

1. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy osób ubiegających sie o przyjęcie na studia II stopnia);
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania;
 • Kserokopię dowodu osobistego (strona z numerem PESEL i miejscem zameldowania);
 • Mężczyźni: kserokopię książeczki wojskowej;
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy i umowa z uczelnią o warunkach studiowania (do ściągnięcia ze strony);
 • Dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna i wpisowe);
 • 4 (cztery) fotografie.

2. Kandydat na studia zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w podaniu - kwestionariuszu.

§ 5

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą być przyjęci jeżeli spełniony jest jeden z warunków: - uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, - do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju miejsca wydania świadectwa, - świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami prawa polskiego, - świadectwo ma charakter matury międzynarodowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne
§ 6

Dokumenty, o których mowa w § 4 należy składać w siedzibie szkoły ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa.

§ 7

1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na które otwarta jest rekrutacja, przyjmowani są bez egzaminów.
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
3. Dziekan za zgodą Rektora może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

§ 8

1. Punkty rekrutacyjne prowadzą działalność informacyjną, wydają kwestionariusze (podania o przyjęcie na studia) oraz przyjmują dokumenty od kandydatów na studia.
2. Punkty rekrutacyjne sprawdzają kompletność dokumentów składanych przez kandydata na studia. W razie braku danych w kwestionariuszu wzywają kandydata do ich uzupełnienia pod rygorem odmowy przyjęcia podania.

§ 9

1. Osoby, które nie zostaną przyjęte, otrzymują zwrot opłaty wpisowej.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów osoby przyjętej uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
3. Datą przyjęcia na studia jest dzień ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego w siedzibie uczelni.

§ 10

1. Kandydaci przyjęci na I rok stają się studentami Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść zawiera statut uczelni.
2. Warunkiem przystąpienia do immatrykulacji jest zawarcie przez studenta umowy cywilno-prawnej o podjęciu kształcenia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test