1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kraków » uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ochrona Środowiska

Wydział Rolniczo - Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln b.d.
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln b.d.
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA

Kształcenie na kierunku Ochrona Środowiska odbywa się od roku akademickiego 2006/2007 w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 2008 roku. Program studiów kierunku Ochrona Środowiska realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. W mniejszym zakresie uczestniczą w nim również pracownicy innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Powołanie tego kierunku studiów uzasadnione było koniecznością przygotowania specjalistów, którzy podejmują w praktyce trudne zadanie poprawy stanu środowiska w Polsce, z uwzględnieniem obszarów wiejskich związanych z produkcją rolniczą i dostosowaniem do wymagań Unii Europejskiej.
Kierunek Ochrona Środowiska na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest jedyną tak całościowo realizowaną formą kształcenia na terenie Polski południowej, wprowadzającą elementy ochrony środowiska rolniczego, gdzie ponad 60% powierzchni jest użytkowane rolniczo. Program studiów ułatwi absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę,  gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.

Studia pierwszego stopnia, na kierunku Ochrona Środowiska zgodnie ze standardami kształcenia trwają 7 semestrów (w tym 6-8 tygodni praktyki zawodowej). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2520 na studiach stacjonarnych i 1591 na studiach niestacjonarnych. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

 1. Grupa treści podstawowych, do których należą: język obcy, ekonomia, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne, matematyka, fizyka, chemia, biologia i mikrobiologia,
 2. Grupa treści kierunkowych - wśród nich: ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, środowiskowe funkcje lasów i użytków zielonych, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, biotechnologia środowiskowa i  chemia  środowiskowa. W grupie przedmiotów instrumenty ochrony środowiska proponowane są: ocena oddziaływania na środowisko, monitoring i systemy informacji przestrzennej. W ramach przedmiotów technologie w ochronie środowiska realizowane będą przedmioty: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami oraz ochrona powietrza, wód i gleb.
 3. Grupa treści uzupełniających - obejmuje przedmioty o nachyleniu przyrodniczym i nachyleniu technicznym. Wybierając przedmioty studenci samodzielnie kreują studia ściślej związane z ochroną środowiska rolniczego jak: wpływ produkcji rolniczej i ochrony roślin na środowisko lub środowiska obszarów wiejskich - infrastruktura techniczna terenów wiejskich, rewaloryzacja środowiska w tym rekultywacja gruntów, renaturyzacja ekosystemów lądowych i wodnych oraz rewitalizacja terenów zurbanizowanych.
  Ponad 30% godzin w programie studiów stanowią fakultety. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami.

Praktyka zawodowa ma na celu zapoznanie studentów z organizacją działań i stosowanych technologii w ochronie środowiska, między innymi w zakresie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, składowania i gospodarczego wykorzystania odpadów, a także ze specyfiką produkcji rolniczej i związanych z nią zagrożeń dla środowiska. Studenci mogą odbywać praktykę zawodową w instytucjach państwowych i prywatnych oraz w innych jednostkach związanych z kierunkiem studiów. Część praktyki może odbywać się za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwajcarii.
Praktyka zawodowa dla studentów studiów niestacjonarnych może być realizowana jednorazowo lub student może ją podzielić na 2-3 części.

Studia I stopnia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem z przedmiotów kierunkowych, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w zakresie ochrony środowiska i powinni być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia lub pracy zawodowej.
Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej w znacznym stopniu jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych. Studia te przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu. Absolwenci będą przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym, do pracy w zakresie ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery, z uwzględnieniem  obszarów  wiejskich, zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Absolwenci Ochrony Środowiska Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego naszej Uczelni będą mogli podejmować efektywną współpracę ze specjalistami zajmującymi się planowaniem przestrzennym, różnorodną produkcją rolniczą oraz drobnym przemysłem i infrastrukturą techniczną. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.

Studia drugiego stopnia, magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających stopień inżyniera lub licencjata w zakresie kierunku ochrona środowiska lub pokrewnych.
Zgodnie ze standardami kształcenia dla studiów II. stopnia z zakresu ochrony środowiska, studia te będą trwały 1,5 roku (3 semestry). Liczba godzin zajęć na tym stopniu wynosi 900 (1000 godz. po licencjacie - 4 semestry) dla studiów stacjonarnych i 541 dla studiów niestacjonarnych. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

 1. Grupa treści podstawowych: statystyka, modelowanie procesów w środowisku i metody badań środowiskowych;
 2. Grupa treści kierunkowych: planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska, ekotoksykologia, analiza instrumentalna i seminaria  magisterskie
 3. Grupy treści specjalizacyjnych - zróżnicowane zgodnie z rodzajem specjalizacji.
  Znaczny udział w programie studiów mają przedmioty wybierane przez studentów (fakultety) oraz seminaria magisterskie.

W ramach kierunku Ochrona środowiska utworzono 3 specjalizacje, związane z wykonywaniem pracy magisterskiej:

 1. Zagrożenia i ochrona ekosystemów - prace dyplomowe realizowane głównie w Katedrach: Chemii Rolnej, Gleboznawstwa i Ochrony Gleb oraz Mikrobiologii.
 2. Ekologia rolnicza i ochrona roślin - prace realizowane w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin oraz w Katedrze Ochrony Środowiska Rolniczego,
 3. Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska - prace dyplomowe w katedrach Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Studia II. stopnia kończą się wykonaniem i obroną pracy magisterskiej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra ochrony środowiska.
Program studiów II. stopnia, poszerza wiedzę studentów z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o środowisku i nauk technicznych oraz rolniczych. Ukończenie drugiego stopnia, umożliwi uzyskanie samodzielności w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, w tym także  rolniczego, i umiejętności organizowania oraz  kierowania pracą zespołową.
Studia drugiego stopnia przygotują specjalistów do programowania, organizowania oraz kontroli działalności dotyczącej ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia badań naukowych w tym zakresie. Absolwenci będą również przygotowani do pracy w szkolnictwie, po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia, oraz do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Rekrutacja


Studia I stopnia

ZASADY KWALIFIKACJI

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki z astronomią.

Kandydaci, którzy zdawali starą maturę

Kandydaci, ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad starej matury, którzy nie zdawali żadnego z w/w przedmiotów, podają liczbę punktów z wybranego spośród w/w przedmiotów w klasyfikacji końcoworocznej.

 

 

ADRES JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ NABÓR NA STUDIA

adres    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Al. Mickiewicza 21/222

31-120 Kraków

 

DANE TELEADRESOWE

telefon stacjonarny       012 662 43 34 

adres e-mail     w.szewczyk@ar.krakow.pl 

strona WWW www.erk.ur.krakow.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

godziny pracy sekretariatu        godz. 10.00 do 14.00

 

Studia II stopnia

ZASADY KWALIFIKACJI

rozmowa kwalifikacyjna, średnia z ocen z okresu studiów I stopnia oraz ocena uzyskana na dyplomie.

ADRES JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ NABÓR NA STUDIA

adres    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Al. Mickiewicza 21/222

31-120 Kraków

 

DANE TELEADRESOWE

telefon stacjonarny       012 662 43 34 

strona WWW www.erk.ur.krakow.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

godziny pracy sekretariatu        godz. 10.00 do 14.00

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test