1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » śląski uniwersytet medyczny w katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosonowcu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie 0.00 pln
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O wydziale

CELE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE Nauczyciele akademiccy Wydziału realizują na wszystkich prowadzonych kierunkach zadania dydaktyczne, zgodnie z właściwymi dla danego kierunku Standardami Kształcenia, opracowanymi przez ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w aptece, firmie farmaceutycznej, w laboratorium analitycznym, oraz – w innych placówkach ochrony zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, określonych odrębnymi przepisami. Ponadto, może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo – badawczych. 

Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent tego kierunku studiów po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w myśl Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej, może być zatrudniony w medycznym laboratorium diagnostycznym, będącym publicznym lub niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Ponadto, może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo – badawczych. 

Absolwent kierunku biotechnologia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w jednostce zaplecza naukowo – badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych, w laboratorium badawczym, kontrolnym i diagnostycznym, w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Ponadto, może być zatrudniony w placówkach naukowo –dydaktycznych. 

Absolwent kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata – w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub – tytuł zawodowy magistra, w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów na kierunku kosmetologia może być zatrudniony w gabinecie kosmetycznym, w firmie kosmetycznej, lub – w przypadku absolwenta studiów drugiego stopnia – także i w placówkach dydaktycznych i naukowo – badawczych. 

Absolwent kierunku informatyka, specjalności – bioinformatyka, uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w szpitalu – w jednostce klinicznej, ambulatoryjnej i poradni, oraz w innej jednostce organizacyjnej lecznictwa. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia – uzyska tytuł zawodowy magistra, znajdując zatrudnienie w: zapleczu technicznym medycyny, przemyśle aparatury medycznej, administracji państwowej i samorządowej, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych. Ponadto, będzie mógł być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo – badawczych. 

Wydział oferuje studentom coraz prężniej rozwijającą się, międzynarodową wymianę studencką, realizowaną w ramach programu Sokrates / Erasmus. 

Kadra nauczycieli akademickich stwarza także studentom możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, poprzez aktywne uczestnictwo studentów w pracach Studenckich Kół Naukowych

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prowadzi także kształcenie podyplomowe. Obejmuje ono prowadzenie studiów doktoranckich w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (zaocznym), w dziedzinie nauk farmaceutycznych jak i medycznych. Wydział posiada bowiem uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych (od 1988 roku), oraz – stopnia doktora nauk medycznych, w dyscyplinie: biologia medyczna (od 1998 roku). Wydział posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna (od 2003 roku). Kształcenie podyplomowe, oferowane przez Wydział to także prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych i ciągłych (ustawicznych) dla farmaceutów, jak i szkoleń specjalizacyjnych i ciągłych (ustawicznych) dla diagnostów laboratoryjnych. 

Nauczyciele akademiccy Wydziału (w tym: 19 profesorów, 25 doktorów habilitowanych oraz 174 pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych), gwarantują wysoki poziom nauczania, czego wyrazem są świadectwa akredytacyjne, potwierdzające jakość kształcenia, nadane zarówno przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych (akredytacja kierunku: farmacja i analityka medyczna), jak i przez Państwową Komisję Akredytacyjną (akredytacja kierunku: farmacja, analityka medyczna i kosmetologia). Kierunek biotechnologia, nie był dotąd akredytowany, z powodu nie zakończenia pełnego cyklu kształcenia studentów. 

Nauczyciele akademiccy Wydziału prowadzą także – cieszące się wysoką renomą i uznaniem gremiów krajowych i zagranicznych – badania naukowe. Do głównych kierunków badań, realizowanych na Wydziale, należą: 

Molekularne mechanizmy działania substancji leczniczych i biotransformacja leków 
Zastosowanie techniki biologii molekularnej w ocenie działania leków 
Synteza i oznaczanie struktury nowych substancji biologicznie czynnych i optymalizacja nowych postaci leków 
Projektowanie leków na podstawie badań ilościowej zależności pomiędzy strukturą związków a ich aktywnością biologiczną 
Badania kliniczne nad stosowaniem apiterapeutyków w neurologii, dermatologii i chirurgii 
Wpływ środowiska na stanowiska roślin leczniczych 
Toksykologia środowiska 
Bromatologiczne i toksykologiczne aspekty żywienia i żywności 
Ocena przydatności oznaczeń składników macierzy pozakomórkowej w diagnostyce laboratoryjnej wybranych schorzeń (cukrzyca, nadczynność tarczycy, ostre zapalenie trzustki, twardzina układowa) 
Zastosowanie wskaźników równowagi prooksydacyjno – antyoksydacyjnej w diagnostyce laboratoryjnej 
Techniki biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej i badaniach nad czynnikami wirulencji bakterii 
Opracowanie metod analitycznych do badania zawartości produktów bioaktywnych
w preparatach kosmetycznych 
Biochemia i patobiochemia tkanki łącznej 
Regulacja ekspresji genów komórkowych i wirusowych metodami inżynierii genetycznej 
Konstrukcja wektorów molekularnych i ekspresja białek rekombinantowych w układzie hodowli komórkowych 
Badanie aktywności składników czynnych w kosmetykach, na hodowlach fibroblastów i keratynocytów izolowanych ze skóry ludzkiej 
Wpływ cytokin i czynników wzrostu na procesy gojenia ran

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test