1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » śląski uniwersytet medyczny w katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

up
down

O uczelni

Zobacz też:

» O uczelni

. INFORMACJA OGÓLNA 

Śląski Uniwersytet Medyczny został powołany zarządzeniem ministra zdrowia 20 marca 1948 r. jako Akademia Lekarska, (później Śląska Akademia Lekarska, a następne Śląska Akademia Medyczna)
z jednym wydziałem lekarskim oraz oddziałem stomatologicznym. Od początku uczelnia ma status państwowej szkoły wyższej. Pierwszą jej siedzibą była Rokitnica Bytomska (obecnie Zabrze Rokitnica), gdzie w kompleksie budynków poszpitalnych Spółki Brackiej urządzono rektorat i bibliotekę oraz katedry teoretyczne. Pierwsze katedry i szpitale kliniczne umiejscowiono w szpitalach Zabrza i Bytomia, kolejne, w miarę rozwoju uczelni, powoływano w innych miastach regionu – Katowicach, Lublińcu, Tarnowskich Górach, Chorzowie, Tychach i Sosnowcu. W latach siedemdziesiątych ub. stulecia uczelnia znacznie się rozrosła. W 1971 r. jej siedzibą ustanowiono Katowice (wcześniej – w 1964 r. – przeniesiono do Katowic rektorat). W tym samym roku rozpoczęto również budowę miasteczka akademickiego w Katowicach Ligocie oraz powołano Wydział Farmaceutyczny z lokalizacją w Sosnowcu, 3 lata później powstał w Katowicach Wydział Pielęgniarski, włączony z czasem w strukturę utworzonego w Katowicach 1975 r. drugiego Wydziału Lekarskiego. W ostatnich latach uruchomiono Wydział Opieki Zdrowotnej w Katowicach (2001) oraz Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu (2002). 
II. PROFIL KSZTAŁCENIA
Śląski Uniwersytet Medyczny posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. 
W ramach pięciu wydziałów SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, bio-technolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii. 
Oprócz studiów stacjonarnych SUM stworzyła możliwość studiów nie-stacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). W ramach szkolenia podyplomowego prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie, a także szkolenia i kursy specjalizacyjne.III. WYDZIAŁY, KIERUNKI I RODZAJE STUDIÓW 


Studia stacjonarne 
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - kierunek lekarski (studia 6-letnie), lekarsko-dentystyczny (studia 5-letnie) oraz ratownictwo medyczne (3-letnie studia I stopnia).
Wydział Lekarski w Katowicach - kierunek lekarski (studia 6-letnie). Wydział prowadzi także odpłatne anglojęzyczne studia medyczne dla osób posiadających obywatelstwo inne niż polskie.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu - kierunki: farmacja (5-letnie studia magisterskie), analityka medyczna (5-letnie studia magisterskie), kosmetologia (3-letnie studia I stopnia oraz 2-letnie studia II stopnia), biotechnologia (3-letnie studia I stopnia).
Wydział Opieki Zdrowotnej w Katowicach - kierunki: pielęgniarstwo (3,5-letnie studia I stopnia, 2-letnie studia II stopnia); położnictwo (3,5-letnie studia I stopnia, 2-letnie studia II stopnia); fizjoterapia 3-letnie studia I stopnia, 2-letnie studia II stopnia).
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu - kierunek: dietetyka (3-letnie studia I stopnia), zdrowie publiczne (2-letnie studia II stopnia oraz 3-letnie studia I stopnia w specjalnościach: ochrona zdrowia pracujących; epidemiologia i biostatystyka; zdrowie środowiskowe).
Studia niestacjonarne 
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - kierunek lekarski (studia 6-letnie) oraz lekarsko-dentystyczny (studia 5-letnie). 
Wydział Lekarski w Katowicach - kierunek lekarski (studia 6-letnie).
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu - kierunek farmacja (5-letnie studia magisterskie), kosmetologia (3-letnie studia I stopnia).
Wydział Opieki Zdrowotnej w Katowicach – kierunek fizjoterapia (2-letnie studia II stopnia); kierunek pielęgniarstwo (2-letnie studia II stopnia); kierunek położnictwo (2-letnie studia II stopnia) .
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu – kierunek dietetyka (3-letnie studia I stopnia), zdrowie publiczne (2-letnie studia II stopnia oraz 3-letnie studia I stopnia w specjalnościach: epidemiologia i biostatystyka; ochrona zdrowia pracujących; zdrowie środowiskowe)IV. STUDENCI I ABSOLWENCI 

Aktualnie w trybie stacjonarnym studiuje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym 6402 osób, w tym: 
w Katowicach - 1213 na Wydziale Lekarskim, 404 na lekarskich studiach anglojęzycznych oraz 1394 na Wydziale Opieki Zdrowotnej; 
w Zabrzu - 838 na Wydziale Lekarskim oraz 400 na Oddziale Dentystycznym; 
w Sosnowcu 1579 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; 
w Bytomiu - 574 na Wydziale Zdrowia Publicznego. 
W trybie niestacjonarnym na kierunkach lekarskich, lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa oraz zdrowia publicznego kształci się ogółem 1120 osób.


Dyplomami ŚAM legitymuje się 32 095 absolwentów, w tym: 
• 26 036 lekarzy i lekarzy - stomatologów 
• 3 646 farmaceutów, analityków medycznych i kosmetologów 
• 2 172 pielęgniarek i fizjoterapeutów 
• 241 specjalistów zdrowia publicznegoV. ORGANIZACJE STUDENCKIE 

Samorząd Studencki – reprezentuje studentów w radach wydziałów oraz w Senacie, opiniuje programy nauczania i plany studiów, prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów oraz uczestniczy w organizacji uczelnianych imprez naukowych, kulturalnych i sportowych. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA Poland, Oddział Śląsk – zajmuje się międzynarodową współpracą studentów, realizuje programy naukowe i socjalne, prowadzi dydaktykę i edukację medyczną. Organizuje praktyki wakacyjne dla studentów za granicą, wymianę naukową (w tym staże naukowe) oraz konferencje naukowe dla studentów i młodych lekarzy.
·Zrzeszenie Studentów Polskich – integruje środowisko studenckie i uczestniczy w rozwiązywaniu jego problemów. Realizuje wiele przedsięwzięć, m.in. organizuje kursy przygotowawcze dla kandydatów na akademie medyczne, przeprowadza uczelniany etap konkursów Primus Inter Pares oraz Primus Ekspert Medyk, współorganizuje regionalny prze-gląd FAMA, prowadzi spotkania dyskusyjne, podejmuje akcje charytatywne.
·Akademicki Związek Sportowy przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Zabrzu Rokitnicy
·Studenckie Towarzystwo Naukowe – zrzesza studentów, którzy chcą uczestniczyć w badaniach naukowych w ramach ponad 100 kół naukowych funkcjonujących przy katedrach SUM. Opiekunami kół są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni. 
Forum prezentacji tej działalności są coroczne uczelniane i ogólnopolskie naukowe konferencje STN. Najlepsze studenckie prace od blisko 30 lat publikowane są w „Annales Societatis Doctrinae Studentium Academiae Medicae Silesiensis”. 

VI. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Od roku akademickiego 2005/2006 SUM uczestniczy w programie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich Socrates/Erasmus. Porozumienia o współpracy w tym zakresie zawarto już z 20 uniwersytetami medycznymi z takich krajów, jak: Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, Rumunia, Turcja. Na wydziałach SUM wprowadzono European Credit Transfer System niezbędny do międzynarodowej wymiany. Uczelnia uczestniczy także w wieloośrodkowych programach badań klinicznych oraz projektach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wiele katedr i klinik prowadzi współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami europejskimi oraz w innych częściach świata, m.in. w USA,Kanadzie, Japonii.

VII. KADRA I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZA 

Działalność naukowo-dydaktyczną na wszystkich latach i kierunkach prowadzi aktualnie kadra 1449 nauczycieli akademickich, w tym 235 samodzielnych pracowników nauki i 1214 niesamodzielnych. Wielu przedstawicieli kadry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczy w pracach gremiów pozauczelnianych, m.in. komitetów Polskiej Akademii Nauk, instytutów i towarzystw naukowych oraz wojewódzkiego i krajowego nadzoru specjalistycznego. 
Uniwersytet realizuje różne formy kształcenia, stwarzając m.in. możliwość indywidualnego toku studiów, system „mistrz–uczeń”, zajęcia fakultatywne, wykłady zintegrowane. O efektywności pracy dydaktycznej SUM najlepiej świadczą uzyskiwane rokrocznie przez jej studentów stypendia Ministra Zdrowia za wybitne wyniki w nauce, a także nagrody w ogólnopolskich konkursach wiedzy (m.in. Primus Inter Pares i Primus Ekspert Medyk) oraz krajowych i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych. Wysoki poziom kształcenia w SUM potwierdzają także dotychczasowe wyniki lekarskich egzaminów państwowych, w których absolwenci ŚAM zdobyli najwyższą liczbę punktów. Profesorowie i doktorzy habilitowani SUM- baza elektronicznaVIII. BAZA TEORETYCZNA I KLINICZNA 

Baza naukowo-dydaktyczna i kliniczna SUM liczy ogółem ponad 200 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Wydziały dysponu-ją odpowiednio wyposażonymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i ćwiczeniowymi. Zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych odbywają się w obrębie katedr klinicznych. Uczelnia posiada 7 samodzielnych publicznych szpitali klinicznych – 2 w Zabrzu oraz 5 w Katowicach. Katedry kliniczne SUM funkcjonują także na bazie 10 innych zakładów opieki zdrowotnej w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Sosnowcu, Tychach, Tarnowskich Górach, i Rudzie Śląskiej. 

IX. ZAKRES NAUKOWO-BADAWCZY I KLINICZNY 

Działalność naukowo-badawcza SUM dotyczy podstawowych i klinicznych nauk medycznych w zakresie medycyny, stomatologii, biologii medycznej oraz nauk farmaceutycznych. Uczelnia posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród akademii medycznych w Polsce (w ostatnim 25-leciu blisko 60 000 publikacji ogółem). Kliniki i oddziały kliniczne SUM, świadcząc usługi medyczne o najwyższym stopniu referencyjności, zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, angioplastyki, elektrokardiologii, hematologii, chirurgii wysokospecjalistycznej, neurochirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, pediatrii, nefrologii, gastroenterologii. 

X. ZASOBY BIBLIOTECZNE 

Zbiory Biblioteki SUM liczą ok. 149 tys. wol. książek oraz ponad 29 tys. wol. czasopism specjalistycznych i są zlokalizowane w Bibliotece Głównej w Katowicach oraz jej oddziałach w ośrodkach SUM w Katowicach Ligocie, Zabrzu, Zabrzu Rokitnicy i Sosnowcu. Wszystkie biblioteki uczelniane posiadają czytelnie tradycyjne i komputerowe. Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym ALEPH, umożliwiającym pełną obsługę czytelników w zakresie informacji o zasobach bibliotecznych całej uczelni (dokonywanie zamówień w trybie on-line, śledzenie wpływu gromadzonych książek i czasopism). Katalogi dostępne są zarówno w całej sieci uczelni, jak i – przez Internet – z komputerów osobistych. Dzięki posiadanym bazom medycznym, m.in. Medline, Embase, Proquest, Cochrane Library, SCI-Expanded, Biblioteka SUM zapewnia dostęp do elektronicznych zasobów piśmiennictwa naukowego, a także oferuje szkolenia w zakresie korzystania z baz medycznych oraz Internetu.

» Więcej kryteriów

test