1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » wyższa szkoła fizjoterapii we wrocławiu
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Fizjoterapia

Wyższa Szkoła Fizjoterapii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2450.00 pln 1750.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 2450.00 pln 2200.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja (studia I stopnia)

Fizjoterapia - studia licencjackie (I stopnia)

Program studiów
W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż klasyczny, segmentarny i podowodny, hydokinezyterapia, odnowa biologiczna, balneologia i terapia manualna. Jest też fizjoterapia w chorobach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych, chirurgii, neurologii, reumatologii i innych specjalnościach medycznych.
Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażononych i w placówkach służby zdrowia. Program przewiduje praktyki ciągłe po semestrach II, III, IV, V i VI w ośrodkach fizjoterapii, szpitalach i sanatoriach (praktyki odbywają się w małych 6 osobowych grupach).
Istotną część programu stanowią przemioty teoretyczne: anatomia, biologia, biofizyka, fizjologia, patologia, propedeutyka fizjiterapii, protetyka i ortotyka, biomechanika ogólna i kliniczna, psychologia z psychologią kliniczną, socjologia, podstawy zarządzania i marketingu, technologie informacyjne oraz język obcy (do wyboru angielski lub niemiecki). Studenci uczą się też ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i innych przedmiotów klinicznych.
Szkoła przyznaje stypednia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne.
Uczelnia udostępnia własną biblotekę z czytelnią oraz sale od zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.

Wymagane dokumenty
 • podanie
 • świadectwo dojrzałości - oryginał (w przypadku wydania dokumentu na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa - oryginał do wglądu)
 • życiorys
 • 3 podpisane na odwrocie zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie (z wpisaną nazwą uczelni i kierunkiem studiów) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Zaświadczenie lekarskie musi być ważne przez cały okres nauki. Istnieje możliwość pobrania skierowania na badania lekarskie w dziekanacie uczelni.
 • dowód wpłaty wpisowego (kserokopia - oryginał do wglądu)
 • wypełniona ankieta
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni

Jeśli osoba wpłaci czesne za semestr jednorazowo przed podpisaniem umowy, poręczyciel nie jest wymagany (należy dostarczyć kserokopię dowodu wpłaty - oryginał do wglądu)


W przypadku wnoszenia opłat ratalnie:

 • poręczyciel powinien posiadać zaświadczenie o zatrudnieniu na minimum 3 lata, lub na czas nieokreślony oraz zaświadczenie o zarobkach (min. z 3 ostatnich miesięcy)
 • w przypadku działalności gospodarczej poręczyciel powinien dostarczyć ksero wpisu do KRS (oryginał do wglądu ) i dowody wpłat składek ZUS za ostatnie 3 miesiące.
 • w przypadku emerytów lub rencistów poręczyciel powinien posiadać decyzje o przyznaniu emerytury lub renty, która powinna być ważna przez cały okres nauki. Minimalna wartość emerytury lub renty wynosi 1276,00 zł brutto miesięcznie (najniższa płaca krajowa).
Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy.

Dokumenty należy składać w dziekanacie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4, tel. 071 3425002, 3428467.
Studia stacjonarne
Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje tytuł "Licencjata Fizjoterapii" z prawem wykonywania zawodu w zakresie fizykoterapii, masażu leczniczego i kinezyterapii. Czas nauki wynosi 3 lata.
Opłaty
 • Czesne za semestr wynosi 2450,- zł. (5 rat po 490,- zł)
 • Wpisowe 150,- zł


Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
WBK S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

O kierunku - rekrutacja (studia II stopnia)

Program studiów
W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody, diagnostyki funkcjonalnej, programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządów ruchu, programowanie rehabilitacji kardiologicznej i pulmunologicznej, programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym, fizjoterapia w medycynie sportowej, sport osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa adaptacyjna, protetyka i ortotyka.
Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest seminarium magisterskie oraz metody badawcze i metodologia badań.
W programie studiów są też praktyki zawodowe (kliniczne) i turnus rehabilitacyjny łącznie w ilości 600 godzin.
Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażonych i w placówkach służby zdrowia.
Istotną część programu stanowią przedmioty teoretyczne: dydaktyka fizjoterapii, historia rehabilitacji, zdrowie publiczne, farmakologia, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, demografia i epidemiologia, socjologia niepełnosprawności, filozofia, psychologia kliniczna i psychoterapia, bioetyka, podstawy genetyki, zagadnienia prawne, zarządzanie i marketing. 
Szkoła przyznaje stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne. Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale od zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.

Wymagane dokumenty
 • podanie
 • świadectwo dojrzałości - oryginał
 • odpis dyplomu licencjata - kierunek fizjoterapia (wraz z oryginałem suplementu)
 • w przypadku wydania świadectwa dojrzałości lub odpisu dyplomu licencjata na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa (oryginał do wglądu)
 • życiorys
 • 3 podpisane na odwrocie zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie (z wpisaną nazwą uczelni i kierunkiem studiów) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Zaświadczenie lekarskie musi być ważne przez cały okres nauki. Istnieje możliwość pobrania skierowania na badania lekarskie w dziekanacie uczelni.
 • dowód wpłaty wpisowego (kserokopia - oryginał do wglądu)
 • wypełniona ankieta
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni

 

Jeśli osoba wpłaci czesne za semestr jednorazowo przed podpisaniem umowy, poręczyciel nie jest wymagany (należy dostarczyć kserokopię dowodu wpłaty - oryginał do wglądu).


W przypadku wnoszenia opłat ratalnie:

 • poręczyciel powinien posiadać zaświadczenie o zatrudnieniu na minimum 2 lata, lub na czas nieokreślony oraz zaświadczenie o zarobkach (min. z 3 ostatnich miesięcy)
 • w przypadku działalności gospodarczej poręczyciel powinien dostarczyć ksero wpisu do KRS (oryginał do wglądu ) i dowody wpłat składek ZUS za ostatnie 3 miesiące.
 • w przypadku emerytów lub rencistów poręczyciel powinien posiadać decyzje o przyznaniu emerytury lub renty, która powinna być ważna przez cały okres nauki. Minimalna wartość emerytury lub renty wynosi 1276,00 zł brutto miesięcznie (najniższa płaca krajowa).
Umowa zostanie podpisana tylko  w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy.

Dokumenty należy składać w dziekanacie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4, tel. 071 3425002, 3428467.
Studia stacjonarne
Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje tytuł "magistra Fizjoterapii". Czas nauki wynosi 2 lata (4 semestry).
Studia niestacjonarne
Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje tytuł "Magistra Fizjoterapii". Czas nauki wynosi 2 lata (4 semestry).
Opłaty
Studia stacjonarne:
 • Czesne za semestr wynosi 2450,- zł. (5 rat po 490,- zł)
 • Wpisowe 200,- zł
Studia niestacjonarne:
 • Czesne za semestr wynosi 2200,- zł (5 rat po 440,- zł)
 • Wpisowe 200,- zł
 • Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym

 


Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
WBK S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test