1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » uniwersytet wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
zobacz na mapie

tel. 343-68-47, fax. 344-34-21
E-mail do uczelni

» O Uczelni
» Historia Uczelni
» Kontakt

Ilość odsłon: 709783

 1. » Administracja
 2. » Archeologia
 3. » Archiwistyka
 4. » Astronomia
 5. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 6. » Bibliotekoznawstwo
 7. » Biologia
 8. » Biotechnologia
 9. » Chemia
 10. » Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 11. » Dziennikarstwo
 12. » Edukacja techniczno - informatyczna
 13. » Edytorstwo
 14. » Ekologia
 15. » Ekonomia
 16. » Etnologia
 17. » Europeistyka
 18. » Filologia
 19. » Filologia angielska
 20. » Filologia bałkańska
 21. » Filologia czeska
 22. » Filologia francuska
 23. » Filologia germańska
 24. » Filologia hiszpańska
 25. » Filologia klasyczna
 26. » Filologia niderlandzka
 27. » Filologia polska
 28. » Filologia rosyjska
 29. » Filologia słowiańska
 30. » Filologia ukraińska
 31. » Filozofia
 32. » Fizyka
 33. » Fizyka medyczna
 34. » Fizyka techniczna
 35. » Geografia
 36. » Geologia
 37. » Hebraistyka
 38. » Historia
 39. » Historia sztuki
 40. » Iberystyka
 41. » Informatyka
 42. » Komunikacja społeczna i medialna
 43. » Kryminalistyka
 44. » Kulturoznawstwo
 45. » Logopedia
 46. » Matematyka
 47. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 48. » Muzykologia
 49. » Nauczanie początkowe
 50. » Nauka o rodzinie
 51. » Neurologopedia
 52. » Ochrona dóbr kultury
 53. » Ochrona środowiska
 54. » Oligofrenopedagogika
 55. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 56. » Pedagogika
 57. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 58. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 59. » Pedagogika specjalna
 60. » Politologia
 61. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 62. » Prawa człowieka
 63. » Prawo
 64. » Prawo gospodarcze
 65. » Prawo podatkowe
 66. » Prawo pracy
 67. » Przedsiębiorczość
 68. » Psychologia
 69. » Psychologia zarządzania
 70. » Religioznawstwo
 71. » Resocjalizacja
 72. » Socjologia
 73. » Stosunki międzynarodowe
 74. » Szkolny doradca zawodowy
 75. » Tłumacz języka niemieckiego
 76. » Translatoryka
 77. » Turystyka i rekreacja
 78. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 79. » Wiedza o społeczeństwie
 80. » Wiedza o teatrze
 81. » Zamówienia publiczne
 82. » Zarządzanie
 83. » Zarządzanie kryzysowe
 84. » Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
 85. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 86. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1900.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Przewidywane opłaty                                                 

około 1.900 zł za semestr (koszt studiów zależy od ilości uczestników)

 

Zasady naboru                                             

wolny zapis (decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu dokumentów).Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Szewska 48, 50- 139 Wrocław, w godzinach pracy Dziekanatu.

 

Wymagania, wykształcenie kandydata

wyższe magisterskie

 

 Uzyskane kwalifikacje

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej daje kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie we wszelkich typach szkół, ośrodkach profilaktycznych, wychowawczych, poprawczych i karnych.

 

Wykaz przedmiotów

 

Blok przedmiotów podstawowych

1.       Pedagogika ogólna

2.       Psychologiczne koncepcje człowieka

3.       Teoretyczne podstawy wychowania

4.       Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

 

Blok przedmiotów specjalistycznych

1.       Pedagogika specjalna

2.       Psychologia niedostosowania społecznego

3.       Teorie kryminologiczne

4.       Patologie społeczne

5.       Prawne podstawy resocjalizacji, opieki i terapii niedostosowanych społecznie

6.       Pedagogika resocjalizacyjna

7.       Komunikacja interpersonalna w wychowaniu resocjalizacyjnym

8.       Metodyka wychowania resocjalizującego

9.       Nauczanie resocjalizujące

10.    Profilaktyka niedostosowania społecznego

11.    Metody diagnozy i terapii pedagogicznej

12.    Seminarium dyplomowe

 

Przedmioty do wyboru:

-          Terapia uzależnień

-          Higiena pracy pedagoga – techniki antystresowe

-          Kuratela sądowa

-          Systemowa konsultacja resocjalizacyjna

-          Humanizacja środków resocjalizacyjnych

-          Readaptacja społeczna.

 

Charakterystyka Studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalne postępowanie pedagogiczne wobec uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze, jak również wobec wszelkich osób z symptomami niedostosowania społecznego, przebywających w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i readaptacji społecznej. Studia przygotowują również do radzenia sobie w sytuacjach trudnych we wszelkich typach szkół oraz ośrodkach opiekuńczych i szkolno- wychowawczych. Poza formalnymi kwalifikacjami zawodowymi, studia pozawalają również dokonać wglądu w siebie oraz modyfikacji i rozwoju własnych walorów osobowych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej.

 

Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku wychowawcy resocjalizującego, nauczyciela resocjalizującego (studia poszerzają dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie o umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne, niezbędne do oddziaływań resocjalizujących w toku procesu dydaktycznego), pedagoga szkolnego, pedagoga w zespole diagnostyczno-korekcyjnym (każdej placówki dla niedostosowanych społecznie), pedagoga w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, kuratora sądowego, wychowawcy świetlic środowiskowych, świetlic terapeutycznych, kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą, wychowawcy ulicznego/podwórkowego, policyjnej izby dziecka, pogotowia opiekuńczego, schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka adaptacji społecznej, zakładu poprawczego, zakładu karnego, aresztu śledczego i in.


Kierownik Studiów                                    

dr Barbara Jezierska Jacobson

 

Czas trwania                                                

3         semestry, 360 godzin + 150 godzin praktyki

 

Kontakt:

50 – 527 Wrocław, Instytut Pedagogiki,

ul Dawida 1, tel./fax (071) 367 23 16

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test