1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » uniwersytet wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
zobacz na mapie

tel. 343-68-47, fax. 344-34-21
E-mail do uczelni

» O Uczelni
» Historia Uczelni
» Kontakt

Ilość odsłon: 709782

 1. » Administracja
 2. » Archeologia
 3. » Archiwistyka
 4. » Astronomia
 5. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 6. » Bibliotekoznawstwo
 7. » Biologia
 8. » Biotechnologia
 9. » Chemia
 10. » Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 11. » Dziennikarstwo
 12. » Edukacja techniczno - informatyczna
 13. » Edytorstwo
 14. » Ekologia
 15. » Ekonomia
 16. » Etnologia
 17. » Europeistyka
 18. » Filologia
 19. » Filologia angielska
 20. » Filologia bałkańska
 21. » Filologia czeska
 22. » Filologia francuska
 23. » Filologia germańska
 24. » Filologia hiszpańska
 25. » Filologia klasyczna
 26. » Filologia niderlandzka
 27. » Filologia polska
 28. » Filologia rosyjska
 29. » Filologia słowiańska
 30. » Filologia ukraińska
 31. » Filozofia
 32. » Fizyka
 33. » Fizyka medyczna
 34. » Fizyka techniczna
 35. » Geografia
 36. » Geologia
 37. » Hebraistyka
 38. » Historia
 39. » Historia sztuki
 40. » Iberystyka
 41. » Informatyka
 42. » Komunikacja społeczna i medialna
 43. » Kryminalistyka
 44. » Kulturoznawstwo
 45. » Logopedia
 46. » Matematyka
 47. » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 48. » Muzykologia
 49. » Nauczanie początkowe
 50. » Nauka o rodzinie
 51. » Neurologopedia
 52. » Ochrona dóbr kultury
 53. » Ochrona środowiska
 54. » Oligofrenopedagogika
 55. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 56. » Pedagogika
 57. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 58. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 59. » Pedagogika specjalna
 60. » Politologia
 61. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 62. » Prawa człowieka
 63. » Prawo
 64. » Prawo gospodarcze
 65. » Prawo podatkowe
 66. » Prawo pracy
 67. » Przedsiębiorczość
 68. » Psychologia
 69. » Psychologia zarządzania
 70. » Religioznawstwo
 71. » Resocjalizacja
 72. » Socjologia
 73. » Stosunki międzynarodowe
 74. » Szkolny doradca zawodowy
 75. » Tłumacz języka niemieckiego
 76. » Translatoryka
 77. » Turystyka i rekreacja
 78. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 79. » Wiedza o społeczeństwie
 80. » Wiedza o teatrze
 81. » Zamówienia publiczne
 82. » Zarządzanie
 83. » Zarządzanie kryzysowe
 84. » Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
 85. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 86. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Psychologia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie 0.00 pln 2600.00 pln
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Plan studiów obejmuje :
a) przedmioty kierunkowe: wprowadzenie do psychologii, psychologia ogólna – procesy poznawcze i uczenie się, emocje i motywacja, osobowość, psychologia rozwoju człowieka, metody diagnozy psychologicznej, metodologia badań psychologicznych, psychometria, psychologia
społeczna, psychologia różnic indywidualnych, psychopatologia, pomoc
psychologiczna, diagnoza psychologiczna
b) przedmioty podstawowe : etyka, fizjologia, genetyka, logika, statystyka,
filozofia, język angielski
c) zajęcia fakultatywne: ścieżki edukacyjne wybierane przez studentów IV i V
roku z czterech grup tematycznych: psychologia kliniczna ( dzieci i
młodzieży, człowieka dorosłego, rodziny ), psychologia społeczna ( komuni-
kacji, konfliktów, manipulacji, patologii zachowań ), psychologia
rozwoju człowieka ( młodego, dorosłego i starego ) i psychologia
zarządzania ( dobór kadr, rynek pracy, negocjacje w biznesie, stres organizacyjny )
d) praktyki : po IV roku studiów obowiązuje praktyka w wymiarze 4-tygodniowym.
Jej celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych kształconych w ramach
zajęć specjalistycznych oraz zapoznanie się ze specyficznymi metodami
pracy stosowanymi w danej placówce.
Studia trwają 5 lat ( 10 semestrów )
Absolwent po przedłożeniu pracy magisterskiej i po zdaniu egzaminu
magisterskiego uzyskuje dyplom magistra psychologii.

Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne bazuje na konkursie wyników maturalnych. W oparciu o nie sporządza się listę rankingową. W odniesieniu do starych i nowych matur tworzy się odrębne listy rankingowe. Liczba miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego.
                                   
                                  NOWA MATURA
 
Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na maturze (z wyjątkiem języków obcych), w części pisemnej i ustnej, na poziomach podstawowym i rozszerzonym (korzystniejszym dla kandydata) oraz bez jego określenia (zgodnie z uregulowaniami prawnymi MNiSW).
Przelicza się procentowe punkty maturalne na punkty rekrutacyjne według następujących zasad:
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie podstawowym oraz z języka polskiego bez określonego poziomu jest mnożona przez współczynnik 0,5,
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest mnożona przez współczynnik 1,0.
Zsumowane punkty rekrutacyjne będą podstawą sporządzenia listy rankingowej.
                                   
                                  STARA MATURA
                                   
Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na maturze (z wyjątkiem języków obcych)
Wszystkie uzyskane na maturze oceny przelicza się na punkty, według skali:
 
skala 1-6
            Celująca                       100 punktów
            Bardzo dobra                80 punktów
            Dobra                           60 punktów
            Dostateczna                 40 punktów
            Dopuszczająca             20 punktów
 
skala 2-5
            Bardzo dobra               100 punktów
            Dobra                           70 punktów
            Dostateczna                 50 punktów
 
Zsumowane punkty będą podstawą sporządzenia listy rankingowej.
Na studia zostanie przyjęta jedna osoba (ponad planowany limit miejsc) będąca laureatem XI ,,Konkursu o Indeks”, organizowanego przez ,,Charaktery” – magazyn psychologiczny dla każdego.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test