1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zootechnika

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln b.d.
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln b.d.
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Zootechnika

Kształcenie kierunkowe na studiach zootechnicznych obejmuje: biologię rozrodu, genetykę i metody doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, rybactwo, pszczelarstwo, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ocenę surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologię i ochronę środowiska, informatykę, ekonomię, zarządzanie i marketing. Na studiach magisterskich kierunku zootechnika, realizowanych wyłącznie w systemie indywidualnych programów nauczania, funkcjonują cztery specjalności magisterskie: hodowla zwierząt, hodowla koni i jeździectwo, hydrobiologia i ochrona środowiska zwierząt, produkcja pasz przemysłowych i premiksów. Studenci mogą dowolnie modyfikować zakres zdobywanej wiedzy, wybierając przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Studia przygotowują do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do pracy w nadzorze hodowlanym (stacje hodowli i unasienniania zwierząt, związki hodowców i producentów, stadniny koni), w doradztwie rolniczym, w służbach ekologicznych, w administracji i usługach rolniczych oraz przemyśle paszowym.

Studia stacjonarne

 • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności na studiach drugiego stopnia

 • hodowla zwierząt
 • hodowla koni i jeździectwo
 • hydrobiologia i ochrona środowiska zwierząt
 • produkcja pasz przemysłowych i premiksów

Jednostka prowadząca

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38c
50-630 Wrocław

Dziekanat
tel. 071 320 5855
e-mail:

 

Studia niestacjonarne

 • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności

 • hodowla zwierząt
 • hodowla koni i jeździectwo
 • hydrobiologia i ochrona środowiska zwierząt
 • produkcja pasz przemysłowych i premiksów

Jednostka prowadząca

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38c
50-630 Wrocław

Dziekanat
tel. 071 320 5854
e-mail:

Rekrutacja

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest zarejestrowanie w systemie internetowej rejestracji oraz wniesienie wymaganej opłaty na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej zakwalifikowali się do przyjęcia na I rok studiów, składają w uczelni w określonym terminie następujące dokumenty:

 • podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji internetowej);
 • dowód wniesienia opłaty na indywidualne konto;
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (do świadectwa uzyskanego za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski i jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, odpowiednie zaświadczenie wydane przez lokalne – wrocławskie kuratorium oświaty lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury);
 • zgoda dziekana na podjecie studiów na kierunku dodatkowym, w przypadku gdy jest się już studentem;
 • dwie fotografie o wymiarach 37 x 52 mm plus wersja elektroniczna zdjęcia (niezbędnego do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej)
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

 

Wycofanie dokumentów składanych przez kandydata nie upoważnia go do ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty.


Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego lub egzaminu wstępnego w określonych przypadkach (kandydaci na architekturę krajobrazu – z rysunku odręcznego lub kandydaci na weterynarię ze starą maturą – z biologii i chemii).

Zootechnika - przedmioty rekrutacyjne:

Język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test