1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

UŚ Katowice
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
zobacz na mapie

tel.: 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» O uczelni

Ilość odsłon: 324067

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Analityka medyczna
 4. » Arteterapia
 5. » Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. » Bezpieczeństwo informacji
 7. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 8. » Bibliotekoznawstwo
 9. » Biologia
 10. » Biotechnologia
 11. » Chemia
 12. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 13. » Dziennikarstwo
 14. » Edukacja artystyczna
 15. » Etnologia
 16. » Etyka
 17. » Filologia
 18. » Filologia angielska
 19. » Filologia francuska
 20. » Filologia germańska
 21. » Filologia hiszpańska
 22. » Filologia klasyczna
 23. » Filologia polska
 24. » Filologia romańska
 25. » Filologia rosyjska
 26. » Filologia słowiańska
 27. » Filologia włoska
 28. » Filozofia
 29. » Fizyka
 30. » Fizyka medyczna
 31. » Fizyka techniczna
 32. » Geografia
 33. » Geologia
 34. » Grafika
 35. » Grafika komputerowa
 36. » Historia
 37. » Historia sztuki
 38. » Informatyka
 39. » Inżynieria biomedyczna
 40. » Inżynieria materiałowa
 41. » Komunikacja społeczna i medialna
 42. » Kulturoznawstwo
 43. » Lingwistyka
 44. » Logopedia
 45. » Malarstwo
 46. » Marketing
 47. » Matematyka
 48. » Mechatronika
 49. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
 50. » Muzyka
 51. » Nauka o rodzinie
 52. » Ochrona środowiska
 53. » Odnawialne źródła energii
 54. » Oligofrenopedagogika
 55. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 56. » Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 57. » Pedagogika
 58. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 59. » Politologia
 60. » Praca socjalna
 61. » Prawo
 62. » Prawo europejskie
 63. » Prawo gospodarcze
 64. » Projektowanie graficzne
 65. » Przedsiębiorczość
 66. » Psychologia
 67. » Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego / Operator filmowy
 68. » Reżyseria
 69. » Socjologia
 70. » Stosunki międzynarodowe
 71. » Sztuki piękne
 72. » Technologia chemiczna
 73. » Technologie internetowe
 74. » Teologia
 75. » Terapia pedagogiczna
 76. » Tłumacz języka angielskiego
 77. » Turystyka i rekreacja
 78. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 79. » Wiedza o społeczeństwie
 80. » Zarządzanie
 81. » Zarządzanie nieruchomościami
 82. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 83. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Pedagogika

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1900.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 2000.00 pln
podyplomowe
doktoranckie 0.00 pln
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Charakterystyka kierunku:

Celem studiów pedagogicznych jest wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego; ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych; przekazanie podstawowych umiejętności ułatwiających realizację procesu wychowawczego w różnych placówkach; ukształtowanie podstaw teoretycznych do dalszego samokształcenia.
Kształcenie w ramach kierunku na specjalności pedagogika socjalna i opiekuńcza zakłada ścisły związek pedagogiki z pomocą społeczną. W ramach tej specjalności student ma możliwość zapoznania się m.in. z tradycjami pracy socjalnej oraz myśli i działalności opiekuńczej, ze współczesnymi teoriami i koncepcjami pomocy społecznej, z analizą instytucji i form pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej. Studia na tej specjalności nie tylko pomagają rozszerzyć wiedzę i kompetencje pedagogiczne, ale również pozwalają zdobyć orientację w istotnych kwestiach społecznych, jak: więzi międzyludzkie, funkcjonowanie rodziny, patologie życia społecznego, polityka społeczna i wiele innych. Pedagogika socjalna i opiekuńcza umożliwia z jednej strony głęboką refleksję o ważkich w wychowaniu, w pomocy i w opiece wartościach i działaniach, jak: bezpieczeństwo, troska, wsparcie, cierpienie, solidarność, wdzięczność, z drugiej zaś pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności bezpośrednio przydatne dla praxis, m.in. w zakresie prawodawstwa społecznego, poradnictwa, strategii wsparcia socjalnego, metod zajęć korekcyjnych i animacyjnych.
Studenci specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną poznają specyfikę pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym, demoralizacją oraz przestępczością. Oprócz tego przygotowywani są do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność społeczna. W ramach specjalności mają do wyboru, co przewidziane jest programem studiów, określoną ilość kursów specjalistycznych prowadzonych przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Instytut Pedagogiki. Wybrane przez studenta kursy rozszerzające, przewidziane w ramach specjalności, są związane z zainteresowaniami zawodowymi i naukowymi studenta. Zdobyta przez studentów wiedza jest weryfikowana i rozszerzana w trakcie specjalistycznych praktyk pedagogicznych oraz w ramach studenckiego ruchu naukowego i udziału w pracach badawczych i konferencjach naukowych.
Celem studiów na specjalności pedagogika zdrowia jest wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę z zakresu społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby w kontekście interdyscyplinarnym, nabycie przez studentów umiejętności organizowania działań na rzecz promocji zdrowia w różnych środowiskach i instytucjach, w tym umiejętności metodycznych związanych z edukacją zdrowotną oraz umiejętności organizowania działań pomocowych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych w obszarze środowisk lokalnych i na różnych szczeblach zarządzania.
Specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej – daje dwuspecjalizacyjne wykształcenie. Zakłada przygotowanie merytoryczne i praktyczne przyszłego nauczyciela klas początkowych i wychowania przedszkolnego. Student uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych predysponujących go do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole i przedszkolu. W kształceniu zwraca się uwagę na indywidualizację procesu nauczania, organizację środowiska wychowawczego, a przede wszystkim podstawową wiedzę merytoryczną z przedmiotów przygotowujących studenta do aktywnej, nowatorskiej pracy edukacyjnej z dzieckiem, szerokie przygotowanie w zakresie metod oraz technik aktywizujących i kompensacyjnych w edukacji oraz różnorodnych form stymulacji aktywności dziecka. Umiejętności w zakresie nauczania, które posiada absolwent studiów, zostaną uzupełnione i wzmocnione nabytymi kompetencjami w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju dziecka oraz stymulacji jego twórczej aktywności i zainteresowań. Absolwent jest również przygotowany do diagnozowania oraz wsparcia środowiska rodzinnego dziecka w aspekcie podstawowego środowiska jego rozwoju, posiada niezbędną wiedzę w zakresie prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela, która umożliwia mu refleksję nad własną wiedzą i umiejętnościami, a także planowanie i realizację własnego rozwoju zawodowego. Dodatkowo przygotowywany jest do działania w zmieniającym się środowisku wychowawczym, rodzinnym dziecka. Stąd uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przedmiotami, których treść odnosi się do diagnozowania i wsparcia środowiska rodzinnego.
Specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwala na uzyskanie dwuspecjalizacyjnego wykształcenia. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne przyszłego nauczyciela klas początkowych i edukacji informatycznej. Absolwent studiów dwuspecjalizacyjnych uzyskuje również niezbędną wiedzę zakresie prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela. W trakcie studiów I stopnia absolwent uzupełnia specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna uprawnieniami pedagogicznymi, zawodowymi z zakresu nauczania informatyki w szkole podstawowej, w tym z metodyki nauczania informatyki i zastosowania Internetu do celów edukacyjnych, wykorzystania komputerowych systemów użytkowych i technik multimedialnych w kształceniu zintegrowanym. Dodatkowo przygotowany jest do funkcjonowania w zmieniającym się środowisku wychowawczym dziecka. Stąd uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przedmiotami, których treść odnosi się do diagnozowania i wsparcia środowiska rodzinnego.
Specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika również gwarantuje dwuspecjalizacyjne wykształcenie. Na studiach kształci się nauczycieli klas początkowych i nauczycieli do pracy w ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach integracyjnych oraz klasach integralnych w szkołach podstawowych, szkołach specjalnych oraz placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, jak również w ośrodkach szkolno-wychowawczych i w innych placówkach zajmujących się problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach tego przygotowania student uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych przygotowujących go do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole i przedszkolu. Dodatkowo wybierający tę specjalność studenci przyswajają sobie szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu diagnozy, opanowania metod i technik oddziaływania terapeutycznego i rehabilitacyjnego, a także technik nauczania na różnych szczeblach edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oprócz tego uzyskują podstawowe umiejętności współpracy z rodziną, a także w środowisku pozarodzinnym. Absolwenci są także przygotowani do programowania i realizowania oddziaływań pedagogiczno-terapeutycznych we wszystkich placówkach ogólnodostępnych oraz specjalnych zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie bądź z niepełnosprawnością o charakterze sprzężonym. Absolwent studiów dwuspecjalizacyjnych uzyskuje również niezbędną wiedzę zakresie prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela.

Rekrutacja

Dokumenty składa się ( w opisanej teczce)  w  Dziekanatch  (wykaz dziekantów) poszczególnych Wydziałów/Jednostek w terminie podanym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne:

 • formularz podania - ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany;
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w przypadku studiów drugiego stopnia, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego,
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK na swoje indywidualne konto;
                      
 • zaświadczenie lekarskie w przypadku kandydata, który w trakcie studiów jest narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - dotyczy Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii (kierunki: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o Materiałach (kierunek: edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa), Artystycznego (kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika) oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Kandydat, który nie spełnia wymogów zdrowotnych, nie będzie przyjęty na ww. kierunki studiów;
  UWAGA!: Skierowanie na badania można wydrukować logując się na swoje konto w systemie IRK;
 • kopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia;
 • studenci ubiegający się o przyjęcie na studia na drugim kierunku od pierwszego roku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie o odbywaniu studiów z właściwego dziekanatu oraz kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez dziekana wydziału, na którym studiują - dotyczy to tylko studentów Uniwersytetu Śląskiego; kandydaci studiujący w innych uczelniach przedkładają świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis otrzymany w szkole średniej na formularzu świadectwa dojrzałości, posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości albo odpis świadectwa dojrzałości potwierdzony przez notariusza.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test