1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

UŚ Katowice
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
zobacz na mapie

tel.: 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» O uczelni

Ilość odsłon: 233940

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 5. » Bibliotekoznawstwo
 6. » Biologia
 7. » Biotechnologia
 8. » Chemia
 9. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 10. » Dziennikarstwo
 11. » Edukacja techniczno - informatyczna
 12. » Etnologia
 13. » Filologia
 14. » Filologia angielska
 15. » Filologia francuska
 16. » Filologia germańska
 17. » Filologia hiszpańska
 18. » Filologia klasyczna
 19. » Filologia polska
 20. » Filologia romańska
 21. » Filologia rosyjska
 22. » Filologia słowiańska
 23. » Filologia włoska
 24. » Filozofia
 25. » Fizyka
 26. » Fizyka medyczna
 27. » Fizyka techniczna
 28. » Geografia
 29. » Geologia
 30. » Grafika
 31. » Grafika komputerowa
 32. » Historia
 33. » Historia sztuki
 34. » Informatyka
 35. » Inżynieria biomedyczna
 36. » Inżynieria materiałowa
 37. » Komunikacja społeczna i medialna
 38. » Kulturoznawstwo
 39. » Lingwistyka
 40. » Logopedia
 41. » Marketing
 42. » Matematyka
 43. » Mechatronika
 44. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
 45. » Muzyka
 46. » Nauka o rodzinie
 47. » Ochrona środowiska
 48. » Oligofrenopedagogika
 49. » Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 50. » Pedagogika
 51. » Pedagogika pracy
 52. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 53. » Politologia
 54. » Praca socjalna
 55. » Prawo
 56. » Prawo europejskie
 57. » Prawo gospodarcze
 58. » Przedsiębiorczość
 59. » Psychologia
 60. » Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego / Operator filmowy
 61. » Reżyseria
 62. » Socjologia
 63. » Sztuki piękne
 64. » Technologia chemiczna
 65. » Technologie internetowe
 66. » Teologia
 67. » Terapia pedagogiczna
 68. » Tłumacz języka angielskiego
 69. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 70. » Wiedza o społeczeństwie
 71. » Zarządzanie
 72. » Zarządzanie nieruchomościami
 73. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 74. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Matematyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1850.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1850.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja/specjalnosci

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Kierunek/specjalność

Forma i

poziom

studiów

Limit Kryterium – zakres kwalifikacji

Matematyka

specjalności:

modelowanie matematyczne

matematyka w finansach i ekonomii

matematyczne metody informatyki

metody statystyczne

nauczycielska – matematyka

i informatyka

teoretyczna

nauczycielska – matematyka

i fizyka

Podział na specjalności od drugiego

semestru.

Stacjonarne

I stopnia

175 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny.

W sytuacji, gdy ilość kandydatów przekracza limit zastosowane zostaną następujące

kryteria:

I. Dla kandydatów z NOWA MATURĄ:

a. Kandydaci przedstawiają wyniki procentowe egzaminów maturalnych.

b. Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów równa wynikowi procentowemu pomnożonemu przez współczynnik

poziomu p, który wynosi p = 1,0 dla poziomu podstawowego oraz p = 1,5 dla

poziomu rozszerzonego.

W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego

zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym w postępowaniu

kwalifikacyjnym uwzględniany jest ten wynik, który po przemnożeniu przez

współczynnik p daje większą liczbę punktów.

c. Kandydatowi przypisywany jest wynik W będący zaokrągleniem do drugiego

miejsca dziesiętnego liczby L, obliczonej według wzoru:

L = m + s,

gdzie m oznacza liczbę punktów przyznanych (w punkcie b.) za egzamin

z matematyki, zaś s średnią arytmetyczną liczb punktów przyznanych

(w punkcie b.) za pozostałe przedmioty zdawane w części pisemnej egzaminu

maturalnego.

Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, to m = 0.

II. Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

a. Kandydaci przedstawiają oceny egzaminów dojrzałości.

b. Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30,

dobry – 70, bardzo dobry – 100).

51

c. Kandydatowi przypisywany jest wynik W będący zaokrągleniem do drugiego miejsca

dziesiętnego liczby L, obliczonej analogicznie (punkt Ic.), jak dla kandydatów z

NOWĄ MATURĄ.

III. Tworzy się listę rankingową wszystkich kandydatów według wyników W przypisanych

im w sposób opisany w punktach Ic i IIc.

Matematyka

specjalności:

modelowanie matematyczne

matematyka w finansach i ekonomii

matematyczne metody informatyki

metody statystyczne

nauczycielska

teoretyczna

Stacjonarne

II stopnia

50 Warunkiem dopuszczenia do kwalifikacji jest ukończenie studiów wyższych, tzn.

posiadanie tytułu licencjata, magistra lub inżyniera.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej wiedzę

kandydata z grupy treści podstawowych wymienionych w standardach kształcenia na

studiach I stopnia dla kierunku matematyka.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Matematyka

specjalności:

matematyka finansach i ekonomii

matematyczne metody informatyki

nauczycielska – matematyka

i informatyka

Podział na specjalności od drugiego

semestru.

Niestacjonarne

I stopnia

75 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów (zdanej matury).

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie

na podstawie listy rankingowej utworzonej w sposób opisany w kryteriach naboru na studia

stacjonarne I stopnia.

Kierunek będzie uruchomiony, jeśli do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych co najmniej 30

kandydatów.

Matematyka

specjalności:

matematyka w finansach i ekonomii

matematyczne metody informatyki

nauczycielska

nauczycielska – matematyka

Niestacjonarne

II stopnia

75  Warunkiem dopuszczenia do kwalifikacji jest ukończenie studiów I stopnia kierunku

matematyka.

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów.

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie

na podstawie konkursu ocen na dyplomie, a w przypadku takiej samej oceny brana

będzie pod uwagę średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów obejmujących grupę treści

52

i informatyka

podstawowych wymienionych w standardach kształcenia na studiach I stopnia dla

kierunku matematyka.

Kierunek będzie uruchomiony, jeśli do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych co najmniej

30 kandydatów.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Informatyka Stacjonarne

I stopnia

75

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny.

W sytuacji, gdy ilość kandydatów przekracza limit zastosowane zostaną następujące

kryteria:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Brana będzie pod uwagę liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego z

matematyki lub informatyki.

Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to

bierze się pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny z egzaminu dojrzałości z matematyki lub informatyki przelicza się na skalę

procentową w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100.

Jeśli świadectwo dojrzałości zawiera wyniki egzaminu z matematyki i informatyki, to

bierze się pod uwagę wariant korzystniejszy dla kandydata.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Fizyka

specjalności:

fizyka ogólna

Stacjonarne

I stopnia

150

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji

ilości kandydatów większej niż limit zastosowane zostaną następujące kryteria:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma uzyskanych na egzaminie

maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, z

53

nauczycielska fizyka z informatyką

nauczycielska fizyka z chemią

nauczycielska fizyka z matematyką

fizyka informatyczna

ekonofizyka*)

Podział na specjalności od drugiego

semestru.

Kierunek otrzymał akredytację

Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

*) WMFCh podjął działania zmierzające

do otwarcia kierunku studiów

stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka.

W przypadku uzyskania zgody na

otwarcie kierunku, nabór na

specjalność: ekonofizyka zostanie

zawieszony.

następujących przedmiotów: fizyka z astronomię, matematyka, informatyka, biologia,

chemia, geografia oraz język obcy, uwzględnionych z następującymi mnożnikami:

fizyka z astronomią — mnożnik 3

matematyka — mnożnik 3,

dla pozostałych przedmiotów — 1.

W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym

wynik procentowy egzaminu mnoży się przez 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik z egzaminu rozszerzonego mnoży się

przez 2, a następnie przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie

brana pod uwagę suma ocen z fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii oraz języka

obcego uzyskanych na egzaminie dojrzałości.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30,

dobry – 70, bardzo dobry – 100).

Dla wyników z poszczególnych przedmiotów zostanie zastosowany mnożnik, taki sam

jak w przypadku nowej matury.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Ekonofizyka

WMFCh podjął działania zmierzające do

otwarcia kierunku studiów

stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka.

Nabór zostanie uruchomiony w

momencie uzyskania zgody na otwarcie

tego kierunku.

Stacjonarne

I stopnia

50

Kryterium kwalifikacji — patrz kierunek: fizyka.

54

Ekonofizyka

WMFCh podjął działania zmierzające do

otwarcia kierunku studiów

stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka.

Nabór zostanie uruchomiony w

momencie uzyskania zgody na otwarcie

tego kierunku.

Stacjonarne

II stopnia

25

Kryterium przyjęcia na studia jest ocena na dyplomie licencjata lub magistra.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra

na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, matematyka, ekonomia oraz na kierunkach

pokrewnych.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Fizyka

specjalności:

fizyka teoretyczna

fizyka doświadczalna

fizyka informatyczna

nanofizyka i materiały mezoskopowe –

modelowanie i zastosowanie

– studia polsko-francuskie

fizyka nanoukładów i kwantowe techniki

informatyczne

Kierunek otrzymał akredytację

Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Stacjonarne

II stopnia

100

Kryterium przyjęcia na studia jest ocena na dyplomie licencjata lub magistra oraz średnia

ocen na studiach z przedmiotów matematyczno-fizycznych.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra

na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

W roku akademickim 2010/2011 zostaną uruchomione studia drugiego stopnia w

specjalnościach nauczycielskich.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Fizyka medyczna

specjalność:

dozymetria

optyka w medycynie

elektoradiologia

Podział na specjalności od II semestru.

Stacjonarne

I stopnia

inżynierskie

60

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji

ilości kandydatów większej niż limit zastosowane zostaną następujące kryteria:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma***) uzyskanych na

egzaminie maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo

rozszerzonym, z następujących przedmiotów: fizyka z astronomię, biologia, chemia,

matematyka.

W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym

wynik procentowy egzaminu mnoży się przez 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

55

poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik z egzaminu rozszerzonego mnoży się

przez 2, a następnie przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

***)Jeżeli przedmiot nie był zdawany to wchodzi z zerową ilością punktów procentowych

do sumy.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie

brana pod uwagę suma ocen z fizyki, matematyki, chemii, oraz biologii uzyskanych na

egzaminie dojrzałości.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30,

dobry – 70, bardzo dobry – 100).

Dla wyników z poszczególnych przedmiotów zostanie zastosowany mnożnik, taki sam

jak w przypadku nowej matury.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Fizyka medyczna

Specjalność:

elektroradiologia

Niestacjonarne

I stopnia

inżynierskie

20

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji

ilości kandydatów większej niż limit zastosowane zostaną następujące kryteria:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma***) uzyskanych na

egzaminie maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo

rozszerzonym, z następujących przedmiotów: fizyka z astronomię, biologia, chemia,

matematyka.

W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym

wynik procentowy egzaminu mnoży się przez 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

56

poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik z egzaminu rozszerzonego mnoży się

przez 2, a następnie przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

***)Jeżeli przedmiot nie był zdawany to wchodzi z zerową ilością punktów procentowych

do sumy.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie

brana pod uwagę suma ocen z fizyki, matematyki, chemii, oraz biologii uzyskanych na

egzaminie dojrzałości.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30,

dobry – 70, bardzo dobry – 100).

Dla wyników z poszczególnych przedmiotów zostanie zastosowany mnożnik, taki sam

jak w przypadku nowej matury.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Fizyka medyczna

Stacjonarne

II stopnia

20 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub inżyniera

na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach

pokrewnych (np. biofizyka), pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Kryterium przyjęcia na studia jest ostateczna ocena na dyplomie.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

57

Chemia

(zakres: chemii podstawowej)

Stacjonarne

I stopnia

100 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie wszystkich egzaminów maturalnych.

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie

na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: matematyka

albo fizyka albo chemia albo biologia.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe NOWEJ MATURY będą punktami rankingowymi.

Punkty procentowe za egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym będą mnożone

przez współczynnik 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata

wariant.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny STAREJ MATURY wyrażone stopniami po przemnożeniu przez współczynnik

16,67 staną się punktami rankingowymi.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Chemia

specjalność:

chemia środowiska

Stacjonarne

I stopnia

50 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie wszystkich egzaminów maturalnych.

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie

na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: matematyka

lub fizyka lub chemia lub biologia.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe NOWEJ MATURY będą punktami rankingowymi.

58

Punkty procentowe za egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym będą mnożone

przez współczynnik 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata

wariant.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny STAREJ MATURY wyrażone stopniami po przemnożeniu przez współczynnik

16,67 staną się punktami rankingowymi.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

 

Załącznik nr 1

 

45 50

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Kierunek/specjalność

Forma i

poziom

studiów

Limit Kryterium – zakres kwalifikacji

Matematyka

specjalności:

modelowanie matematyczne

matematyka w finansach i ekonomii

matematyczne metody informatyki

metody statystyczne

nauczycielska – matematyka

i informatyka

teoretyczna

nauczycielska – matematyka

i fizyka

Podział na specjalności od drugiego

semestru.

Stacjonarne

I stopnia

175 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny.

W sytuacji, gdy ilość kandydatów przekracza limit zastosowane zostaną następujące

kryteria:

I. Dla kandydatów z NOWA MATURĄ:

a. Kandydaci przedstawiają wyniki procentowe egzaminów maturalnych.

b. Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów równa wynikowi procentowemu pomnożonemu przez współczynnik

poziomu p, który wynosi p = 1,0 dla poziomu podstawowego oraz p = 1,5 dla

poziomu rozszerzonego.

W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego

zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym w postępowaniu

kwalifikacyjnym uwzględniany jest ten wynik, który po przemnożeniu przez

współczynnik p daje większą liczbę punktów.

c. Kandydatowi przypisywany jest wynik W będący zaokrągleniem do drugiego

miejsca dziesiętnego liczby L, obliczonej według wzoru:

L = m + s,

gdzie m oznacza liczbę punktów przyznanych (w punkcie b.) za egzamin

z matematyki, zaś s średnią arytmetyczną liczb punktów przyznanych

(w punkcie b.) za pozostałe przedmioty zdawane w części pisemnej egzaminu

maturalnego.

Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, to m = 0.

II. Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

a. Kandydaci przedstawiają oceny egzaminów dojrzałości.

b. Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30,

dobry – 70, bardzo dobry – 100).

51

c. Kandydatowi przypisywany jest wynik W będący zaokrągleniem do drugiego miejsca

dziesiętnego liczby L, obliczonej analogicznie (punkt Ic.), jak dla kandydatów z

NOWĄ MATURĄ.

III. Tworzy się listę rankingową wszystkich kandydatów według wyników W przypisanych

im w sposób opisany w punktach Ic i IIc.

Matematyka

specjalności:

modelowanie matematyczne

matematyka w finansach i ekonomii

matematyczne metody informatyki

metody statystyczne

nauczycielska

teoretyczna

Stacjonarne

II stopnia

50 Warunkiem dopuszczenia do kwalifikacji jest ukończenie studiów wyższych, tzn.

posiadanie tytułu licencjata, magistra lub inżyniera.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej wiedzę

kandydata z grupy treści podstawowych wymienionych w standardach kształcenia na

studiach I stopnia dla kierunku matematyka.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Matematyka

specjalności:

matematyka finansach i ekonomii

matematyczne metody informatyki

nauczycielska – matematyka

i informatyka

Podział na specjalności od drugiego

semestru.

Niestacjonarne

I stopnia

75 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów (zdanej matury).

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie

na podstawie listy rankingowej utworzonej w sposób opisany w kryteriach naboru na studia

stacjonarne I stopnia.

Kierunek będzie uruchomiony, jeśli do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych co najmniej 30

kandydatów.

Matematyka

specjalności:

matematyka w finansach i ekonomii

matematyczne metody informatyki

nauczycielska

nauczycielska – matematyka

Niestacjonarne

II stopnia

75  Warunkiem dopuszczenia do kwalifikacji jest ukończenie studiów I stopnia kierunku

matematyka.

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów.

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie

na podstawie konkursu ocen na dyplomie, a w przypadku takiej samej oceny brana

będzie pod uwagę średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów obejmujących grupę treści

52

i informatyka

podstawowych wymienionych w standardach kształcenia na studiach I stopnia dla

kierunku matematyka.

Kierunek będzie uruchomiony, jeśli do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych co najmniej

30 kandydatów.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Informatyka Stacjonarne

I stopnia

75

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny.

W sytuacji, gdy ilość kandydatów przekracza limit zastosowane zostaną następujące

kryteria:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Brana będzie pod uwagę liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego z

matematyki lub informatyki.

Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to

bierze się pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny z egzaminu dojrzałości z matematyki lub informatyki przelicza się na skalę

procentową w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100.

Jeśli świadectwo dojrzałości zawiera wyniki egzaminu z matematyki i informatyki, to

bierze się pod uwagę wariant korzystniejszy dla kandydata.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Fizyka

specjalności:

fizyka ogólna

Stacjonarne

I stopnia

150

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji

ilości kandydatów większej niż limit zastosowane zostaną następujące kryteria:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma uzyskanych na egzaminie

maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, z

53

nauczycielska fizyka z informatyką

nauczycielska fizyka z chemią

nauczycielska fizyka z matematyką

fizyka informatyczna

ekonofizyka*)

Podział na specjalności od drugiego

semestru.

Kierunek otrzymał akredytację

Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

*) WMFCh podjął działania zmierzające

do otwarcia kierunku studiów

stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka.

W przypadku uzyskania zgody na

otwarcie kierunku, nabór na

specjalność: ekonofizyka zostanie

zawieszony.

następujących przedmiotów: fizyka z astronomię, matematyka, informatyka, biologia,

chemia, geografia oraz język obcy, uwzględnionych z następującymi mnożnikami:

fizyka z astronomią — mnożnik 3

matematyka — mnożnik 3,

dla pozostałych przedmiotów — 1.

W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym

wynik procentowy egzaminu mnoży się przez 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik z egzaminu rozszerzonego mnoży się

przez 2, a następnie przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie

brana pod uwagę suma ocen z fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii oraz języka

obcego uzyskanych na egzaminie dojrzałości.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30,

dobry – 70, bardzo dobry – 100).

Dla wyników z poszczególnych przedmiotów zostanie zastosowany mnożnik, taki sam

jak w przypadku nowej matury.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Ekonofizyka

WMFCh podjął działania zmierzające do

otwarcia kierunku studiów

stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka.

Nabór zostanie uruchomiony w

momencie uzyskania zgody na otwarcie

tego kierunku.

Stacjonarne

I stopnia

50

Kryterium kwalifikacji — patrz kierunek: fizyka.

54

Ekonofizyka

WMFCh podjął działania zmierzające do

otwarcia kierunku studiów

stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka.

Nabór zostanie uruchomiony w

momencie uzyskania zgody na otwarcie

tego kierunku.

Stacjonarne

II stopnia

25

Kryterium przyjęcia na studia jest ocena na dyplomie licencjata lub magistra.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra

na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, matematyka, ekonomia oraz na kierunkach

pokrewnych.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Fizyka

specjalności:

fizyka teoretyczna

fizyka doświadczalna

fizyka informatyczna

nanofizyka i materiały mezoskopowe –

modelowanie i zastosowanie

– studia polsko-francuskie

fizyka nanoukładów i kwantowe techniki

informatyczne

Kierunek otrzymał akredytację

Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Stacjonarne

II stopnia

100

Kryterium przyjęcia na studia jest ocena na dyplomie licencjata lub magistra oraz średnia

ocen na studiach z przedmiotów matematyczno-fizycznych.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra

na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

W roku akademickim 2010/2011 zostaną uruchomione studia drugiego stopnia w

specjalnościach nauczycielskich.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Fizyka medyczna

specjalność:

dozymetria

optyka w medycynie

elektoradiologia

Podział na specjalności od II semestru.

Stacjonarne

I stopnia

inżynierskie

60

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji

ilości kandydatów większej niż limit zastosowane zostaną następujące kryteria:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma***) uzyskanych na

egzaminie maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo

rozszerzonym, z następujących przedmiotów: fizyka z astronomię, biologia, chemia,

matematyka.

W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym

wynik procentowy egzaminu mnoży się przez 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

55

poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik z egzaminu rozszerzonego mnoży się

przez 2, a następnie przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

***)Jeżeli przedmiot nie był zdawany to wchodzi z zerową ilością punktów procentowych

do sumy.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie

brana pod uwagę suma ocen z fizyki, matematyki, chemii, oraz biologii uzyskanych na

egzaminie dojrzałości.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30,

dobry – 70, bardzo dobry – 100).

Dla wyników z poszczególnych przedmiotów zostanie zastosowany mnożnik, taki sam

jak w przypadku nowej matury.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Fizyka medyczna

Specjalność:

elektroradiologia

Niestacjonarne

I stopnia

inżynierskie

20

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji

ilości kandydatów większej niż limit zastosowane zostaną następujące kryteria:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma***) uzyskanych na

egzaminie maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo

rozszerzonym, z następujących przedmiotów: fizyka z astronomię, biologia, chemia,

matematyka.

W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym

wynik procentowy egzaminu mnoży się przez 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

56

poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik z egzaminu rozszerzonego mnoży się

przez 2, a następnie przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

***)Jeżeli przedmiot nie był zdawany to wchodzi z zerową ilością punktów procentowych

do sumy.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie

brana pod uwagę suma ocen z fizyki, matematyki, chemii, oraz biologii uzyskanych na

egzaminie dojrzałości.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba

punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60,

bardzo dobry – 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30,

dobry – 70, bardzo dobry – 100).

Dla wyników z poszczególnych przedmiotów zostanie zastosowany mnożnik, taki sam

jak w przypadku nowej matury.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Fizyka medyczna

Stacjonarne

II stopnia

20 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub inżyniera

na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach

pokrewnych (np. biofizyka), pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Kryterium przyjęcia na studia jest ostateczna ocena na dyplomie.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

57

Chemia

(zakres: chemii podstawowej)

Stacjonarne

I stopnia

100 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie wszystkich egzaminów maturalnych.

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie

na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: matematyka

albo fizyka albo chemia albo biologia.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe NOWEJ MATURY będą punktami rankingowymi.

Punkty procentowe za egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym będą mnożone

przez współczynnik 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata

wariant.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny STAREJ MATURY wyrażone stopniami po przemnożeniu przez współczynnik

16,67 staną się punktami rankingowymi.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

Chemia

specjalność:

chemia środowiska

Stacjonarne

I stopnia

50 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie wszystkich egzaminów maturalnych.

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie

na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: matematyka

lub fizyka lub chemia lub biologia.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe NOWEJ MATURY będą punktami rankingowymi.

58

Punkty procentowe za egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym będą mnożone

przez współczynnik 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na

poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata

wariant.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny STAREJ MATURY wyrażone stopniami po przemnożeniu przez współczynnik

16,67 staną się punktami rankingowymi.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest

złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia studiów na tym kierunku.

 

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test