1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

UŚ Katowice
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
zobacz na mapie

tel.: 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» O uczelni

Ilość odsłon: 324063

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Analityka medyczna
 4. » Arteterapia
 5. » Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. » Bezpieczeństwo informacji
 7. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 8. » Bibliotekoznawstwo
 9. » Biologia
 10. » Biotechnologia
 11. » Chemia
 12. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 13. » Dziennikarstwo
 14. » Edukacja artystyczna
 15. » Etnologia
 16. » Etyka
 17. » Filologia
 18. » Filologia angielska
 19. » Filologia francuska
 20. » Filologia germańska
 21. » Filologia hiszpańska
 22. » Filologia klasyczna
 23. » Filologia polska
 24. » Filologia romańska
 25. » Filologia rosyjska
 26. » Filologia słowiańska
 27. » Filologia włoska
 28. » Filozofia
 29. » Fizyka
 30. » Fizyka medyczna
 31. » Fizyka techniczna
 32. » Geografia
 33. » Geologia
 34. » Grafika
 35. » Grafika komputerowa
 36. » Historia
 37. » Historia sztuki
 38. » Informatyka
 39. » Inżynieria biomedyczna
 40. » Inżynieria materiałowa
 41. » Komunikacja społeczna i medialna
 42. » Kulturoznawstwo
 43. » Lingwistyka
 44. » Logopedia
 45. » Malarstwo
 46. » Marketing
 47. » Matematyka
 48. » Mechatronika
 49. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
 50. » Muzyka
 51. » Nauka o rodzinie
 52. » Ochrona środowiska
 53. » Odnawialne źródła energii
 54. » Oligofrenopedagogika
 55. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 56. » Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 57. » Pedagogika
 58. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 59. » Politologia
 60. » Praca socjalna
 61. » Prawo
 62. » Prawo europejskie
 63. » Prawo gospodarcze
 64. » Projektowanie graficzne
 65. » Przedsiębiorczość
 66. » Psychologia
 67. » Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego / Operator filmowy
 68. » Reżyseria
 69. » Socjologia
 70. » Stosunki międzynarodowe
 71. » Sztuki piękne
 72. » Technologia chemiczna
 73. » Technologie internetowe
 74. » Teologia
 75. » Terapia pedagogiczna
 76. » Tłumacz języka angielskiego
 77. » Turystyka i rekreacja
 78. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 79. » Wiedza o społeczeństwie
 80. » Zarządzanie
 81. » Zarządzanie nieruchomościami
 82. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 83. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Geologia

Wydział Nauk o Ziemi

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 

Strona internetowa wydziału: http://www.wnoz.us.edu.pl/

 

Oferowane specjalności (studia II stopnia):

 1. Geochemia i Mineralogia (GMI),
 2. Geologia Ogólna i Poszukiwawcza (GOP),
 3. Hydrogeologia i Ochrona Środowiska Wodnego (HOW),
 4. Ochrona Litosfery i Zasobów Złóż (OLZ),
 5. Paleontologia i Stratygrafia (PST).

 

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku geologia pozwalają na zdobycie zintegrowanej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. W pierwszych etapach kształcenia realizowany jest program nauczania z zakresu podstaw nauk geologicznych, dzięki czemu studenci poznają pojęcia z zakresu geologii dynamicznej, tektoniki, geologii złóż, mineralogii i geochemii oraz zapoznają się geologią regionalną Polski i budową Ziemi. Ważnym uzupełnieniem wiedzy pozwalającej zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie są zagadnienia zawarte w programach nauczania: chemii w naukach o Ziemi, fizyki stosowanej i matematyki stosowanej, których realizacja obywa się w zakresie podstawowym dla szkoły wyższej o profilu przyrodniczym. Wśród przedmiotów prowadzonych na pierwszym roku można wyróżnić specjalistyczne wykłady i laboratoria np.: geologia fizyczna, mineralogia, podstawy paleontologii, geologia historyczna z podstawami stratygrafii oraz geodezja i teledetekcja. Na wyższych latach w programie znajdują się przedmioty, których programy pozwalają na rozszerzenie wiedzy geologicznej np. tektonika, geologia i ekonomika złóż, geofizyka, hydrogeologia, geochemia, geologia inżynierska, petrologia, ochrona i kształtowanie środowiska i inne. Dodatkowe umiejętności np. z zakresu technik komputerowych można nabyć np. na kursach: metody obliczeniowe w naukach o Ziemi oraz specjalistycznych przedmiotach realizowanych w zależności od wybranej specjalności. Nauka języka jest realizowana w zakresie podstawowym i średnio zaawansowanymna poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów, określeń i nazw przydatnych w geologii. Ważnym elementem nauczania są ćwiczenia terenowe odbywające się w Sudetach, Górach Świętokrzyskich oraz innych ciekawych geologicznie rejonach Polski. Po każdym roku studiów przewidziane są kilkudniowe, a nawet 3 tygodniowe ćwiczenia terenowe z: geologii ogólnej, petrologii, hydrogeologii i geologicznej obsługi wierceń, górnictwa, geologii i ekonomiki złóż, kartowania geologicznego.

Perspektywy zawodowe:

Geologia jest kierunkiem kształcącym absolwentów znajdujących zatrudnienie w różnych branżach gospodarki. Specjaliści - geolodzy są zatrudniani przez specjalistyczne krajowe i zagraniczne firmy górnicze, laboratoria badawcze, ośrodki naukowo badawcze działające na rynku polskim oraz zagranicznym. W Polsce w związku z prowadzonym rozpoznaniem potencjału zasobowego gazu konwencjonalnego i łupkowego, ropy naftowej oraz złóż rud metali i węgla zarejestrowały swoje oddziały i różne firmy zagraniczne (Schlumberger, Halliburton) które poszukują specjalistów geologów. Badania losów zawodowych absolwentów kierunku geologia świadczą o tym, że absolwenci WNoZ UŚ znajdują zatrudnienie w różnych placówkach naukowych, przedsiębiorstwach geologicznych, firmach geofizycznych i górniczych (w tym realizujących duże kontrakty zagraniczne). Dostosowanie prawodawstwa do wymogów UE powoduje że w wielu urzędach administracji państwowej i lokalnej konieczne jest zatrudnianie geologów zajmujących się pozwoleniami na eksploatacje kopalin, składowanie odpadów oraz wykonywanie prac inżynieryjnych pod duże inwestycje. Planowane i realizowane projekty polskich (np. KGHM Polska Miedź) i zagranicznych firm górniczych, geofizycznych i geologicznych zwiększają perspektywy zatrudnienia geologów w okresie najbliższych 5 -15 lat.

 

 

Rekrutacja

Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów poprzez utworzenie indywidualnego konta kandydata i zapisują się na wybrane kierunki studiów oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane w trakcie rejestracji. Kandydat może wskazać więcej niż jeden kierunek studiów.

 • Jeśli kandydat zdawał "nową maturę" (nie dotyczy maturzystów z 2005 roku) i wyraził zgodę na udostępnianie i pobieranie przez Uczelnie wyników matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM), wyniki egzaminu maturalnego pobierane będą przez Uczelnię z tego rejestru;
 • Natomiast kandydaci z "nową maturą", którzy w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na udostępnianie i pobieranie wyników matur z KReM, kandydaci zdający "nową maturę" w roku 2005 oraz kandydaci ze "starą maturą", w przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne na wybrany kierunek studiów obejmuje konkurs świadectw dojrzałości lub ocen maturalnych - koniecznie muszą dostarczyć  ( w opisanej teczce) świadectwo dojrzałości lub jego odpis, odpis notarialny (lub inny równoważny dokument uprawniający do podjęcia studiów) w terminie i miejscu ustalonym przez Uczelnię.
 • Kandydaci na kierunki studiów, na które kryteria przyjęć przewidują dodatkowe egzaminy wstępne, przystępują do tych egzaminów i składają prace własne (o ile są wymagane) w terminach podanych przez Uczelnię.
 • Kandydaci na studia II stopnia dostarczają odpowiedni dokument (w opisanej teczce) uprawniający do podjęcia tych studiów, oraz średnią ze studiów, jeśli wymagają tego kryteria rekrutacji na danym kierunku. W przypadku kandydatów, którzy nie otrzymali jeszcze odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego ukończenie studiów oraz zaświadczenia średniej ze studiów,  mogą oni wprowadzić do sytemu IRK ocenę z dyplomu i średnią, a dyplom i zaświadczenie dostarczyć w terminie pózniejszym, wówczas zostaną one zweryfikowane.

Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na Indywidualnym Koncie kandydata IRK pojawi się możliwość wydrukowania skierowania na badania lekarskie, które bezpłatnie można wykonać w placówkach medycznych wymienionych na drugiej stronie skierowania.
UWAGA!: Skierowanie - dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dotyczy to Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii (kierunki: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o Materiałach (kierunek: edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa), Artystycznego (kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika) oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze.

ETAP II - po informacji o zakwalifikowaniu na studia:


Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej kandydat, który został zakwalifkowany na studia jest zobowiązany do dokonania wpisu w dziekanacie odpowiedniego wydziału w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  oraz złożenia niżej wymienionych dokumentów.

Dokumenty składa się ( w opisanej teczce)  w  Dziekanatch  (wykaz dziekantów) poszczególnych Wydziałów/Jednostek w terminie podanym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne:

 • formularz podania ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany;
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w przypadku studiów drugiego stopnia, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego,
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK na swoje indywidualne konto;
                       przykłady fotografii,         jak wgrać zdjęcie,           format zdjęć
 • zaświadczenie lekarskie w przypadku kandydata, który w trakcie studiów jest narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - dotyczy Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii (kierunki: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o Materiałach (kierunek: edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa), Artystycznego (kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika) oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Kandydat, który nie spełnia wymogów zdrowotnych, nie będzie przyjęty na ww. kierunki studiów;
  UWAGA!: Skierowanie na badania można wydrukować logując się na swoje konto w systemie IRK;
 • kopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia;
 • studenci ubiegający się o przyjęcie na studia na drugim kierunku od pierwszego roku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie o odbywaniu studiów z właściwego dziekanatu oraz kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez dziekana wydziału, na którym studiują - dotyczy to tylko studentów Uniwersytetu Śląskiego; kandydaci studiujący w innych uczelniach przedkładają świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis otrzymany w szkole średniej na formularzu świadectwa dojrzałości, posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości albo odpis świadectwa dojrzałości potwierdzony przez notariusza.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test