1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia katowice » uniwersytet śląski w katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

UŚ Katowice
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
zobacz na mapie

tel.: 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
E-mail do uczelni

» Misja uczelni
» O uczelni

Ilość odsłon: 238814

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 5. » Bibliotekoznawstwo
 6. » Biologia
 7. » Biotechnologia
 8. » Chemia
 9. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 10. » Dziennikarstwo
 11. » Edukacja artystyczna
 12. » Edukacja techniczno - informatyczna
 13. » Etnologia
 14. » Filologia
 15. » Filologia angielska
 16. » Filologia francuska
 17. » Filologia germańska
 18. » Filologia hiszpańska
 19. » Filologia klasyczna
 20. » Filologia polska
 21. » Filologia romańska
 22. » Filologia rosyjska
 23. » Filologia słowiańska
 24. » Filologia włoska
 25. » Filozofia
 26. » Fizyka
 27. » Fizyka medyczna
 28. » Fizyka techniczna
 29. » Geografia
 30. » Geologia
 31. » Grafika
 32. » Grafika komputerowa
 33. » Historia
 34. » Historia sztuki
 35. » Informatyka
 36. » Inżynieria biomedyczna
 37. » Inżynieria materiałowa
 38. » Komunikacja społeczna i medialna
 39. » Kulturoznawstwo
 40. » Lingwistyka
 41. » Logopedia
 42. » Marketing
 43. » Matematyka
 44. » Mechatronika
 45. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
 46. » Muzyka
 47. » Nauka o rodzinie
 48. » Ochrona środowiska
 49. » Oligofrenopedagogika
 50. » Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 51. » Pedagogika
 52. » Pedagogika pracy
 53. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 54. » Politologia
 55. » Praca socjalna
 56. » Prawo
 57. » Prawo europejskie
 58. » Prawo gospodarcze
 59. » Przedsiębiorczość
 60. » Psychologia
 61. » Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego / Operator filmowy
 62. » Reżyseria
 63. » Socjologia
 64. » Sztuki piękne
 65. » Technologia chemiczna
 66. » Technologie internetowe
 67. » Teologia
 68. » Terapia pedagogiczna
 69. » Tłumacz języka angielskiego
 70. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 71. » Wiedza o społeczeństwie
 72. » Zarządzanie
 73. » Zarządzanie nieruchomościami
 74. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 75. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Geologia

Wydział Nauk o Ziemi

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Na Uniwersytecie Śląskim przygotowuje się specjalistów z zakresu podstawowych oraz stosowanych nauk geologicznych. Celem studiów geologicznych jest nabycie przez studentów umiejętności przydatnych w pracy geologa, a więc takich jak identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, sporządzanie map i projektów geologicznych, etc.

Studia geologiczne prowadzone są systemem dwustopniowym.

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, w trakcie których student zdobywa podstawową wiedzę geologiczną. Program tych studiów obejmuje przedmioty stanowiące podstawę geologii (chemia, fizyka, matematyka, informatyka), kilkanaście geologicznych przedmiotów kierunkowych, przedmioty ogólne (filozofia przyrody, ochrona i kształtowanie środowiska, prawo geologiczne), języki obce (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz zajęcia terenowe. Zajęcia kameralne obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria. Natomiast zajęcia terenowe odbywają się w okresach wakacyjnych i trwają około 30 dni rocznie. Realizowane są w przyrodniczo atrakcyjnych regionach Polski w formie ćwiczeń polowych i wycieczek, podczas których studenci poznają budowę geologiczną, dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów, technik robót geologicznych i geofizycznych oraz sporządzają mapy i szkice geologiczne. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).

Student studiów drugiego stopnia kontynuuje naukę na jednej ze specjalności:

1) Geochemia i mineralogia zajmująca się badaniami minerałów i skał oraz ich zastosowaniem w praktyce, obiegiem pierwiastków chemicznych w przyrodzie, procesami prowadzącymi do powstawania skał i złóż kopalin użytecznych.

2) Stratygraficzno-poszukiwawczej obejmującej następujące specjalizacje:

 • paleontologia i stratygrafia zajmująca się odtwarzaniem i chronologią zdarzeń geologicznych na Ziemi, sposobami określania wieku skał, badaniem kopalnej fauny i flory;
 • geologia poszukiwawcza obejmująca kartowanie geologiczne, geologiczną interpretację zdjęć satelitarnych i lotniczych, metody badań budowy geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów węglonośnych;
 • ochrona litosfery i zasobów złóż zajmująca się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż, ekonomiką i ochroną złóż surowców mineralnych, zastosowaniem metod geofizycznych w geologii i ochronie środowiska;
 • hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego zajmująca się rozpoznawaniem, zagospodarowaniem i ochroną zasobów wód podziemnych oraz ochroną hydrosfery przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi;

Studia II stopnia (magisterskie-uzupełniające) kończą się uzyskaniem tytułu magistra, po uprzednim przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Absolwenci geologii mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowej służby geologicznej, w przedsiębiorstwach geologicznych, poszukiwawczych i wydobywczych, w instytucjach, których zakres działalności obejmuje ochronę środowiska naturalnego, planowanie przestrzenne, wykorzystanie surowców mineralnych i skalnych, gospodarkę wodną, budownictwo wodne, melioracje rolnicze, itp. Niektórzy absolwenci po ukończeniu kursów uzupełniających podejmują pracę w szkolnictwie.

Od kandydatów na studia geologiczne wymagany jest dobry stan zdrowia oraz znaczna sprawność fizyczna (zajęcia terenowe!). Wyklucza się poważne wady wzroku, np. daltonizm oraz lęk przestrzeni, epilepsję, niewydolność serca i dróg oddechowych.

Rekrutacja

Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów poprzez utworzenie indywidualnego konta kandydata i zapisują się na wybrane kierunki studiów oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane w trakcie rejestracji. Kandydat może wskazać więcej niż jeden kierunek studiów.

 • Jeśli kandydat zdawał "nową maturę" (nie dotyczy maturzystów z 2005 roku) i wyraził zgodę na udostępnianie i pobieranie przez Uczelnie wyników matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM), wyniki egzaminu maturalnego pobierane będą przez Uczelnię z tego rejestru;
 • Natomiast kandydaci z "nową maturą", którzy w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na udostępnianie i pobieranie wyników matur z KReM, kandydaci zdający "nową maturę" w roku 2005 oraz kandydaci ze "starą maturą", w przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne na wybrany kierunek studiów obejmuje konkurs świadectw dojrzałości lub ocen maturalnych - koniecznie muszą dostarczyć  ( w opisanej teczce) świadectwo dojrzałości lub jego odpis, odpis notarialny (lub inny równoważny dokument uprawniający do podjęcia studiów) w terminie i miejscu ustalonym przez Uczelnię.
 • Kandydaci na kierunki studiów, na które kryteria przyjęć przewidują dodatkowe egzaminy wstępne, przystępują do tych egzaminów i składają prace własne (o ile są wymagane) w terminach podanych przez Uczelnię.
 • Kandydaci na studia II stopnia dostarczają odpowiedni dokument (w opisanej teczce) uprawniający do podjęcia tych studiów, oraz średnią ze studiów, jeśli wymagają tego kryteria rekrutacji na danym kierunku. W przypadku kandydatów, którzy nie otrzymali jeszcze odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego ukończenie studiów oraz zaświadczenia średniej ze studiów,  mogą oni wprowadzić do sytemu IRK ocenę z dyplomu i średnią, a dyplom i zaświadczenie dostarczyć w terminie pózniejszym, wówczas zostaną one zweryfikowane.

Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na Indywidualnym Koncie kandydata IRK pojawi się możliwość wydrukowania skierowania na badania lekarskie, które bezpłatnie można wykonać w placówkach medycznych wymienionych na drugiej stronie skierowania.
UWAGA!: Skierowanie - dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dotyczy to Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii (kierunki: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o Materiałach (kierunek: edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa), Artystycznego (kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika) oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze.

ETAP II - po informacji o zakwalifikowaniu na studia:


Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej kandydat, który został zakwalifkowany na studia jest zobowiązany do dokonania wpisu w dziekanacie odpowiedniego wydziału w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  oraz złożenia niżej wymienionych dokumentów.

Dokumenty składa się ( w opisanej teczce)  w  Dziekanatch  (wykaz dziekantów) poszczególnych Wydziałów/Jednostek w terminie podanym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne:

 • formularz podania ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany;
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w przypadku studiów drugiego stopnia, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego,
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK na swoje indywidualne konto;
                       przykłady fotografii,         jak wgrać zdjęcie,           format zdjęć
 • zaświadczenie lekarskie w przypadku kandydata, który w trakcie studiów jest narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - dotyczy Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii (kierunki: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o Materiałach (kierunek: edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa), Artystycznego (kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika) oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Kandydat, który nie spełnia wymogów zdrowotnych, nie będzie przyjęty na ww. kierunki studiów;
  UWAGA!: Skierowanie na badania można wydrukować logując się na swoje konto w systemie IRK;
 • kopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia;
 • studenci ubiegający się o przyjęcie na studia na drugim kierunku od pierwszego roku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie o odbywaniu studiów z właściwego dziekanatu oraz kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez dziekana wydziału, na którym studiują - dotyczy to tylko studentów Uniwersytetu Śląskiego; kandydaci studiujący w innych uczelniach przedkładają świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis otrzymany w szkole średniej na formularzu świadectwa dojrzałości, posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości albo odpis świadectwa dojrzałości potwierdzony przez notariusza.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test