1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » akademia muzyczna im. karola lipińskiego we wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wokalistyka

Wydział Wokalny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe 2600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

WYDZIAŁ Wokalny

KIERUNEK: Wokalistyka

studia stacjonarne 3-letnie I stopnia

2-letnie II stopnia

Specjalności:

 • wokalno – aktorska
 • pieśniarsko – oratoryjna

WYMAGANE DOKUMENTY

- dokumenty kandydatów na studia stacjonarne I stopnia

1. podanie na ustalonym formularzu, wypełnione pismem drukowanym (do uzyskania w Dziale Nauczania Akademii Muzycznej lub na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl )

2. świadectwo dojrzałości w oryginale (tegoroczni absolwenci szkół średnich – zaświadczenie o przystąpieniu do matury). W przypadku kandydatów –cudzoziemców – jego zalegalizowany lub opatrzony apostille równoważnik w tłumaczeniu na język polski

3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ lub lekarza rodzinnego o przydatności zawodowej kandydata na studia (dla kandydatów na studia na Wydziale Wokalnym dodatkowo zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do pracy głosem )

4. trzy fotografie (format jak do dowodu osobistego) oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci elektronicznej (na płycie CD) o rozmiarach
- 300x375 pikseli

- format zdjęcia JPG

- rozdzielczość 300 dpi

- maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 60 kilobajtów

Zdjęcie powinno spełniać wymagania określone dla zdjęcia do dowodu osobistego.

5. uwierzytelniony, dwukrotnie powiększony odpis dowodu osobistego (kserokopia)

6. kserokopia książeczki wojskowej (mężczyźni)

7. dowód wpłaty za egzamin wstępny

8. koperta formatu A-4 z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem pocztowym

o wartości 4, 10 zł

9. na sekcję kompozycji - należy załączyć minimum trzy samodzielnie napisane utwory

10.na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w sekcji

muzykoterapii, Wydziale Instrumentalnym, Wydziale Edukacji Muzycznej należy

załączyć program utworów wykonywanych na egzaminie wstępnym

11.dokumenty należy składać w teczkach wiązanych i opisanych (imię, nazwisko,

wydział, specjalność)

- dokumenty kandydatów na studia stacjonarne II stopnia

1. podanie na ustalonym formularzu, wypełnione pismem drukowanym (do uzyskania w Dziale Nauczania Akademii Muzycznej lub na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl )

 1. świadectwo dojrzałości w oryginale. W przypadku kandydatów –cudzoziemców – jego zalegalizowany lub opatrzony apostille równoważnik w tłumaczeniu na język polski
 2. dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. W przypadku kandydatów –cudzoziemców – jego zalegalizowany lub opatrzony apostille równoważnik w tłumaczeniu na język polski.
 3. trzy fotografie (format jak do dowodu osobistego) oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci elektronicznej (na płycie CD) o rozmiarach

- 300x375 pikseli

- format zdjęcia JPG

- rozdzielczość 300 dpi

- maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 60 kilobajtów

Zdjęcie powinno spełniać wymagania określone dla zdjęcia do dowodu osobistego.

5. uwierzytelniony, dwukrotnie powiększony odpis dowodu osobistego (kserokopia)

6. kserokopia książeczki wojskowej (mężczyźni)

 1. dowód wpłaty za egzamin wstępny
 2. koperta formatu A-4 z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem pocztowym

o wartości 4, 10 zł

 1. na sekcję kompozycji - należy przedstawić partytury trzech kompozycji o zróżnicowanej obsadzie.
 2. na Wydziale Instrumentalnym, Wydziale Edukacji Muzycznej należy załączyć program utworów wykonywanych na egzaminie wstępnym

11.dokumenty należy składać w teczkach wiązanych i opisanych (imię, nazwisko, wydział, specjalność)

 

1. Studia stacjonarne 3-letnie I stopnia

wymagania:

- świadectwo dojrzałości

- wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

Konkursowy egzamin wstępny (III etapy):

I etap - Egzamin wstępny obejmuje dwuetapowy egzamin ze śpiewu solowego. Obowiązuje wykonanie kompozycji wokalnych z pamięci z akompaniamentem fortepianu.

a)

utwór kompozytora polskiego

utwór dowolny

b)

aria (arietta) barokowa lub klasyczna

pieśń romantyczna

utwór dowolny

Kandydat może w II etapie powtórzyć jeden z utworów wykonywanych w I etapie

II etap – kształcenie słuchu (egzamin ustny)

III etap - kolokwium z wiedzy dotyczącej kierunku studiów (egzamin ustny)

- egzamin pisemny z wiedzy kierunkowej

2. Studia stacjonarne 2-letnie II stopnia

Specjalności: wokalno-aktorska, pieśniarsko-oratoryjna

wymagania:

- świadectwo dojrzałości

- dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie wokalistyki lub kierunku pokrewnego

Konkursowy egzamin wstępny:

· egzamin ze śpiewu solowego (program w zależności od specjalności)

a/ specjalność pieśniarsko-oratoryjna

1. dowolna aria barokowa, oratoryjna lub kantatowa

2. dowolna aria klasyczna, oratoryjna lub koncertowa

3. pieśń kompozytora polskiego

4. dowolna pieśń

b/ specjalność wokalno-aktorska

1. aria operowa kompozytora XVII lub XVIII wieku

2. aria operowa XIX lub XX wieku

3. aria kompozytora polskiego

4. pieśń dowolna

· rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

 

Informacji udziela Dział Nauczania Akademii Muzycznej we Wrocławiu,
pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, pokój nr 1 (parter)
tel. (0 71) 355 89 13 lub (0 71) 355 55 43 wewn. 101
codziennie w godzinach 11.00-14.00.

Dwuletnie Podyplomowe Studia w zakresie wokalistyki

O przyjęcie na Podyplomowe Studia w zakresie wokalistyki mogą ubiegać się absolwenci wokalistyki krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. Celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności technicznych i artystycznych w zakresie muzyki oratoryjno – kantatowej, pieśniarskiej i operowej.

 

Studia trwają 2 lata (cztery semestry) i obejmują przedmioty:

- śpiew solowy

- praca z akompaniatorem

- zespoły wokalne (oratoryjne, kameralne lub operowe)

Studia są płatne. Szacowany koszt wynosi 2.600 zł za semestr.

 

Kryteria przyjęć:

 

1. prezentacja przygotowanego programu: dwie arie, dwie pieśni i utwór dowolny (w tym jeden utwór  z  drugiej połowy XX wieku).

 

Wymagane dokumenty

 

1. dyplom ukończenia wyższych studiów wokalnych

2. podanie na formularzu dostępnym w Dziale Nauczania lub na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl

3. trzy zdjęcia (format jak do dowodu osobistego)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test