1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » akademia medyczna im. piastów śląskich we wrocławiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pielęgniarstwo

Wydział Zdrowia Publicznego

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 2000.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 2250.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Akademia Medyczna we Wrocławiu przeprowadza rekrutację na I rok studiów na Wydziale Zdrowia Publicznego na kierunki:

 • pielęgniarstwo w systemie:

3 - letnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - pomostowych

niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - płatnych, pomostowych

2 - letnich studiów stacjonarnych drugiego stopnia

2 - letnich studiów niestacjonarnych drugiego stopnia – płatnych

 

Na studia przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów kwalifikacyjnych i zmieszczą się w limicie miejsc dla danego kierunku studiów.

Limit miejsc zostanie ustalony w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

W stosunku do kandydatów z maturą zdaną przed rokiem 2005 i z maturą szkół zagranicznych, dokonuje się przeliczenia ocen z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego z przedmiotów, tj.: biologia, fizyka, chemia oraz język obcy (angielski lub niemiecki).

Liczba punktów-procentów uzyskana z poszczególnych przedmiotów zostanie uwzględniona w rankingu. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu przedmiotowego wynosi 110 punktów z każdego przedmiotu).

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok wszystkich kierunków i form studiów obejmuje:

a) rejestrację internetową wszystkich kandydatów (maturzyści ze starą i nową maturą). Każdy kandydat ma obowiązek dokonać rejestracji drogą elektroniczną przez stronę internetową Akademii Medycznej we Wrocławiu www.am.wroc.pl.

Tylko pozytywne zakończenie rejestracji internetowej kwalifikuje kandydata do rozpatrywania w procesie rekrutacji.

b) kwalifikację wstępną na podstawie złożonej przez kandydatów dokumentacji – dotyczy studiów pomostowych;

c) selekcję kandydatów w oparciu o: wyniki egzaminu "nowa matura" lub „stara matura”

d) postępowanie końcowe.

2. Kwalifikację wstępną kandydatów oraz postępowanie końcowe przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana uchwałą Rady Wydziału Zdrowia Publicznego, natomiast na potrzeby dokonania selekcji kandydatów wyłonione zostaną Wydziałowe Komisje Egzaminacyjne.

3. W stosunku do kandydatów z maturą zdaną przed rokiem 2005 i z maturą szkół zagranicznych, dokonuje się przeliczenia ocen z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego:

· Biologia

· Fizyka

· Chemia

· Język obcy (angielski, niemiecki)

wg następującej skali:

bardzo dobry (5) – 80%

dobry (4) – 70%

dostateczny (3) – 50%

dopuszczający (2) – 30%

4. Uzyskanie przez kandydata z przedmiotu przynajmniej 30 % w postępowaniu rekrutacyjnym , jest podstawą do umieszczenia na liście rankingowej w ustaleniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

5. Liczba punktów z „nowej matury”, odnosi się do egzaminu pisemnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym bierze się pod uwagę najwyższą wartość punktową.

6. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym od roku 2005 do chwili obecnej zdawali przedmiot będący zakresem egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów i uzyskali w części pisemnej w zakresie rozszerzonym - minimum 30 pkt., otrzymują dodatkowe 10 pkt. Uzyskane przez kandydata z tzw. „nową maturą” punkty przedstawia poniższa tabela.

Wynik pisemny egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Dodatkowe punkty

Łączna suma punktów

Max. 100 pkt.

+ 10 pkt.

110 pkt.

Min. 30 pkt.

+10 pkt.

40 pkt.

7. Laureaci szczebla centralnego olimpiad przedmiotowych stanowiących wyłączny zakres egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów, przyjmowani są na studia bez egzaminu wstępnego. W przypadku, gdy dany przedmiot stanowi część egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów, kandydat może być zwolniony z tej części egzaminu z zaliczeniem maksymalnej oceny lub wartości punktów przyznawanych przez Komisję Egzaminacyjną.

8. Podstawą decyzji Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej jest dokument potwierdzający status laureata szczebla centralnego.

9. Na I rok studiów zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów do limitu przyjęć wyznaczonego ministerialnie odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów podczas dokonywania wpisu na I rok studiów w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników lub innym terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

10. W przypadku niewypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć odbędzie się nabór uzupełniający

11. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów

12. Decyzję o przyjęciu na studia kandydat odbiera osobiście podczas równoczesnego złożenia wymaganego kompletu dokumentów, wpisu na I rok studiów oraz przedłożenia opłaty za I semestr I roku na numer konta wskazany przy nazwisku, na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne.

 

II. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne

 

1. Wszyscy kandydaci na studia na Wydziale Zdrowia Publicznego zobowiązani są dokonać rejestracji elektronicznej.

Tylko pozytywne zakończenie rejestracji internetowej kwalifikuje kandydata do rozpatrywania w procesie rekrutacji.

· Zgłoszenie internetowe służy do:

- umieszczenia danych kandydata w bazie komputerowej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

- wypełnienia, wydrukowania i podpisania podania na studia, które musi być dostarczone wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podczas dokonywania wpisu na I rok.

· Brak zgłoszenia internetowego uniemożliwia przyjęcie na studia na Wydziale Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

2. Podczas dokonywania wpisu na I rok, wszyscy kandydaci na studia na Wydziale Zdrowia Publicznego składają w siedzibie Wydziału przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu, w wyznaczonym terminie, w opisanej - ołówkiem (imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa kierunku studiów) białej wiązanej tekturowej teczce - następujące dokumenty:

· kwestionariusz - podanie na studia stacjonarne lub niestacjonarne na ustalonym formularzu zawierającym kwestionariusz;

· świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis (wystawiony przez szkołę lub CKE);

· trzy aktualne fotografie, formatu legitymacyjnego oraz w postaci elektronicznej o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPG – (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);

· fotokopię dowodu osobistego (obie strony powiększone dwukrotnie) potwierdzoną przez członka Komisji Rekrutacyjnej lub potwierdzoną notarialnie – do potwierdzenia należy przedstawić oryginał dowodu osobistego.

· zaświadczenie lekarskie (od lekarza POZ – pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego) poświadczające brak przeciwwskazań psychofizycznych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku WZP Akademii Medycznej;

· dowód uiszczenia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej z podaniem imienia i nazwiska kandydata, kierunku, na który zdaje i dopiskiem "opłata rekrutacyjna". Wysokość opłaty i numer konta zostaną wygenerowane przez system na stronach internetowych www.am.wroc.pl

· koperta formatu A-4 z dokładnym i czytelnym adresem do korespondencji kandydata;

· oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji na Wydział Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010.

3. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia „pomostowe” na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo składają ponadto:

 1. dyplom pielęgniarki/położnej w oryginale,
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (kserokopia; oryginał do wglądu),
 3. zaświadczenia potwierdzające ukończenie specjalizacji zawodowych (kserokopia; oryginał do wglądu),
 4. zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych i doskonalących (kserokopia; oryginał do wglądu),
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu (oryginał),
 6. zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem nazwy oddziału (oryginał).

4. Kandydaci na 2 - letnie studia drugiego stopnia składają ponadto:

· dyplom licencjata właściwego kierunku wraz z suplementem lub odpis wydany przez Uczelnię;

· zaświadczenie o średniej (do drugiego miejsca po przecinku) z ocen uzyskanych podczas wszystkich egzaminów – za wyjątkiem egzaminu dyplomowego teoretycznego (wystawiony przez właściwą Uczelnię).

· publikacje naukowe potwierdzające udział kandydata w pracach Studenckiego Koła Naukowego, których jest współautorem.

1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok wszystkich kierunków i form studiów obejmuje:

a) rejestrację internetową wszystkich kandydatów (maturzyści ze starą i nową maturą). Każdy kandydat ma obowiązek dokonać rejestracji drogą elektroniczną przez stronę internetową Akademii Medycznej we Wrocławiu www.am.wroc.pl.

Tylko pozytywne zakończenie rejestracji internetowej kwalifikuje kandydata do rozpatrywania w procesie rekrutacji.

b) kwalifikację wstępną na podstawie złożonej przez kandydatów dokumentacji – dotyczy studiów pomostowych;

c) selekcję kandydatów w oparciu o: wyniki egzaminu "nowa matura" lub „stara matura”

d) postępowanie końcowe.

2. Kwalifikację wstępną kandydatów oraz postępowanie końcowe przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana uchwałą Rady Wydziału Zdrowia Publicznego, natomiast na potrzeby dokonania selekcji kandydatów wyłonione zostaną Wydziałowe Komisje Egzaminacyjne.

3. W stosunku do kandydatów z maturą zdaną przed rokiem 2005 i z maturą szkół zagranicznych, dokonuje się przeliczenia ocen z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego:

· Biologia

· Fizyka

· Chemia

· Język obcy (angielski, niemiecki)

wg następującej skali:

bardzo dobry (5) – 80%

dobry (4) – 70%

dostateczny (3) – 50%

dopuszczający (2) – 30%

4. Uzyskanie przez kandydata z przedmiotu przynajmniej 30 % w postępowaniu rekrutacyjnym , jest podstawą do umieszczenia na liście rankingowej w ustaleniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

5. Liczba punktów z „nowej matury”, odnosi się do egzaminu pisemnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym bierze się pod uwagę najwyższą wartość punktową.

6. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym od roku 2005 do chwili obecnej zdawali przedmiot będący zakresem egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów i uzyskali w części pisemnej w zakresie rozszerzonym - minimum 30 pkt., otrzymują dodatkowe 10 pkt. Uzyskane przez kandydata z tzw. „nową maturą” punkty przedstawia poniższa tabela.

Wynik pisemny egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Dodatkowe punkty

Łączna suma punktów

Max. 100 pkt.

+ 10 pkt.

110 pkt.

Min. 30 pkt.

+10 pkt.

40 pkt.

7. Laureaci szczebla centralnego olimpiad przedmiotowych stanowiących wyłączny zakres egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów, przyjmowani są na studia bez egzaminu wstępnego. W przypadku, gdy dany przedmiot stanowi część egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów, kandydat może być zwolniony z tej części egzaminu z zaliczeniem maksymalnej oceny lub wartości punktów przyznawanych przez Komisję Egzaminacyjną.

8. Podstawą decyzji Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej jest dokument potwierdzający status laureata szczebla centralnego.

9. Na I rok studiów zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów do limitu przyjęć wyznaczonego ministerialnie odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów podczas dokonywania wpisu na I rok studiów w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników lub innym terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

10. W przypadku nie wypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć odbędzie się nabór uzupełniający w sierpniu/wrześniu.

11. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów

12. Decyzję o przyjęciu na studia kandydat odbiera osobiście podczas równoczesnego złożenia wymaganego kompletu dokumentów, wpisu na I rok studiów oraz przedłożenia opłaty za I semestr I roku na numer konta wskazany przy nazwisku, na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne.

 

II. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne

 

1. Wszyscy kandydaci na studia na Wydziale Zdrowia Publicznego zobowiązani są dokonać rejestracji elektronicznej.

Tylko pozytywne zakończenie rejestracji internetowej kwalifikuje kandydata do rozpatrywania w procesie rekrutacji.

· Zgłoszenie internetowe służy do:

- umieszczenia danych kandydata w bazie komputerowej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

- wypełnienia, wydrukowania i podpisania podania na studia, które musi być dostarczone wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podczas dokonywania wpisu na I rok.

· Brak zgłoszenia internetowego uniemożliwia przyjęcie na studia na Wydziale Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

2. Podczas dokonywania wpisu na I rok, wszyscy kandydaci na studia na Wydziale Zdrowia Publicznego składają w siedzibie Wydziału przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu, w wyznaczonym terminie, w opisanej - ołówkiem (imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa kierunku studiów) białej wiązanej tekturowej teczce - następujące dokumenty:

· kwestionariusz - podanie na studia stacjonarne lub niestacjonarne na ustalonym formularzu zawierającym kwestionariusz;

· świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis (wystawiony przez szkołę lub CKE);

· trzy aktualne fotografie, formatu legitymacyjnego oraz w postaci elektronicznej o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPG – (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);

· fotokopię dowodu osobistego (obie strony powiększone dwukrotnie) potwierdzoną przez członka Komisji Rekrutacyjnej lub potwierdzoną notarialnie – do potwierdzenia należy przedstawić oryginał dowodu osobistego.

· zaświadczenie lekarskie (od lekarza POZ – pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego) poświadczające brak przeciwwskazań psychofizycznych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku WZP Akademii Medycznej;

· dowód uiszczenia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej z podaniem imienia i nazwiska kandydata, kierunku, na który zdaje i dopiskiem "opłata rekrutacyjna". Wysokość opłaty i numer konta zostaną wygenerowane przez system na stronach internetowych www.am.wroc.pl

· koperta formatu A-4 z dokładnym i czytelnym adresem do korespondencji kandydata;

· oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji na Wydział Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010.

3. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia „pomostowe” na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo składają ponadto:

 1. dyplom pielęgniarki/położnej w oryginale,
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (kserokopia; oryginał do wglądu),
 3. zaświadczenia potwierdzające ukończenie specjalizacji zawodowych (kserokopia; oryginał do wglądu),
 4. zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych i doskonalących (kserokopia; oryginał do wglądu),
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu (oryginał),
 6. zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem nazwy oddziału (oryginał).

4. Kandydaci na 2 - letnie studia drugiego stopnia składają ponadto:

· dyplom licencjata właściwego kierunku wraz z suplementem lub odpis wydany przez Uczelnię;

· zaświadczenie o średniej (do drugiego miejsca po przecinku) z ocen uzyskanych podczas wszystkich egzaminów – za wyjątkiem egzaminu dyplomowego teoretycznego (wystawiony przez właściwą Uczelnię).

· publikacje naukowe potwierdzające udział kandydata w pracach Studenckiego Koła Naukowego, których jest współautorem.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powiadamia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego, ul. Bartla 5, kandydatów o dopuszczeniu do dalszego procesu rekrutacji/rozmowy kwalifikacyjnej oraz miejscu jego zdawania w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA!

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane i stanowią podstawę do dyskwalifikacji kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia i ubiegania się o przyjęcie na Wydział Zdrowia Publicznego.

Niedotrzymanie terminu wpisu na I rok, składania kompletu dokumentów, niezgodność danych wprowadzonych przez kandydatów dokonujących rejestracji z zawartymi w dokumentach składanych podczas wpisu na I rok – dyskwalifikuje kandydata z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia na Wydziale Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

1. Selekcja kandydatów na 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz położnictwo

 • dla kandydatów z „nową maturą” w procesie rekrutacyjnym pod uwagę bierze się wprowadzony podczas rejestracji elektronicznej przez kandydata wynik z egzaminu maturalnego pisemnego z przedmiotu: biologia
 • dla kandydatów ze „starą maturą” w procesie rekrutacyjnym pod uwagę bierze się przeliczenie ocen z przedmiotów - biologia zdawanego podczas egzaminu maturalnego
 • O przyjęciu na studia decydować będzie: liczba punktów uzyskana w przebiegu postępowania rekrutacyjnego, złożenie w terminie kompletu dokumentów, dokonanie wpisu na I rok studiów.

1. Selekcja kandydatów na studia pierwszego stopnia (pomostowe), stacjonarne i niestacjonarne dla pielęgniarek/położnych odbywa się w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną oceniającą przydatność kandydata do realizacji tej formy studiów.

2. Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne ustalą kryteria rozmowy oraz zasady punktacji dorobku zawodowego kandydatów w celu wypełnienia ustalonego limitu przyjęć odrębnie dla każdego kierunku i toku studiów.

Rozmowa kwalifikacyjna – kryteria.

Cel rozmowy:

- sondaż poziomu wiedzy i możliwości jej zastosowania w działaniach zawodowych:

1. Poziom i zakres wiedzy

2. Konstrukcja wypowiedzi

3. Zastosowanie wiedzy w działaniu praktycznym

Dodatkowe punkty można uzyskać za:

· ukończoną specjalizację zawodową - 2 pkt

· kursy specjalizacyjne, kwalifikacyjne i doskonalące - l pkt (niezależnie od ilości).

Obowiązująca literatura:

· Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo, ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002,

· Zahradniczek K.: Wprowadzenie do pielęgniarstwa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 1999,

· Ustawa z dnia 5 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej z późniejszymi zmianami,

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1997 w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie,

· Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2003 r.

3. Komplet wymaganych dokumentów kandydat przynosi na rozmowę kwalifikacyjną. Brak kompletu dokumentów dyskwalifikuje kandydata z listy osób zakwalifikowanych do egzaminu.

4. O przyjęciu kandydata na studia decyduje łączna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawionych zaświadczeń o specjalizacji zawodowej i kursach kwalifikacyjnych, złożenie kompletu dokumentów, dokonanie wpisu na I rok studiów oraz udokumentowanie opłaty za I semestr I roku - na numer konta wskazany przy nazwisku, na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne.

1. Selekcja kandydatów na 2-letnie studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku pielęgniarstwo

2. O przyjęciu na studia decydować będzie: liczba punktów uzyskana w przebiegu postępowania rekrutacyjnego - średnia (do drugiego miejsca po przecinku) z ocen uzyskanych podczas wszystkich egzaminów – za wyjątkiem egzaminu dyplomowego teoretycznego, wystawiona przez właściwą Uczelnię, oraz złożenie w terminie kompletu dokumentów, dokonanie wpisu na I rok studiów, udokumentowanie opłaty za I semestr I roku na numer konta wskazany przy nazwisku, na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne.

 • Dodatkowo można uzyskać 2 punkty za działalność naukową udokumentowaną przez kandydatów w postaci publikacji, której kandydat jest współautorem.

3. Listy kandydatów tworzy się odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

4. Kandydaci, którzy w procesie rekrutacyjnym uzyskają wynik niepozwalający na przyjęcie na studia stacjonarne, mogą w ustalonym przez Komisję terminie zdeklarować na piśmie chęć podjęcia studiów niestacjonarnych – płatnych (w ramach limitów).

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test