1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » akademia medyczna im. piastów śląskich we wrocławiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Farmacja

Wydział Farmaceutyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie 0.00 pln 8000.00 pln
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Kierunek farmaceutyczny
5 letnie studia magisterskie - studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Rejestracja Elektroniczna wejście: https://www.e-rekrutacja.am.wroc.pl:44444/

Warunki i tryb rekrutacji/egzaminu wstępnego na kierunki

lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmaceutyczny i analityki medycznej

(studia jednolite na poziomie magisterskim)

Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim na wymienione wyżej kierunki studiów w Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010 dla obywateli polskich oraz obywateli krajów Unii Europejskiej i krajów zrzeszonych w EFTA, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, będzie pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego prowadzonego według przedstawionych niżej zasad.

Zasady rekrutacji zależne będą od posiadanego świadectwa maturalnego (tj. egzaminu maturalnego zdawanego na „starych” zasadach; na „nowych” zasadach; matury międzynarodowej lub zagranicznej.

Na studia przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów-procentów kwalifikacyjnych i zmieszczą się w limicie miejsc dla danego kierunku studiów.

Liczba punktów-procentów uzyskana w procesie rekrutacji z poszczególnych przedmiotów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Limit miejsc zostanie ustalony w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Zasady szczegółowe:

GRUPY KANDYDATÓW

1. KANDYDACI Z MATURĄ ZDAWANĄ NA „STARYCH” ZASADACH LUB MATURĄ ZAGRANICZNĄ

Kandydaci z maturą zdawaną przed rokiem 2005 lub maturą szkół zagranicznych, zdają egzamin wstępny, składany w tutejszej Uczelni. Egzamin wstępny przeprowadzony będzie według zasad obowiązujących przy zdawaniu nowej matury w zakresie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych tj.:

- na kierunki farmaceutyczny i analityki medycznej:

· z biologii i z chemii

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu przedmiotowego wynosi 200 (po 100 punktów-procentów z każdego przedmiotu)

Liczba punktów-procentów uzyskana na maturze z poszczególnych przedmiotów decyduje o miejscu kandydata w rankingu.

2. KANDYDACI Z MATURĄ ZDAWANĄ NA „NOWYCH” ZASADACH PRZED ROKIEM 2009

Kandydaci z maturą zdawaną na „nowych” zasadach, chcący poprawiać wyniki matur dokonują tego w szkołach na zasadach ogólnych poprawiania matur z danego przedmiotu.

Wszyscy kandydaci niezależnie od formy i trybu zdawania egzaminu maturalnego podlegają temu samemu kalendarzowi rekrutacji

Liczba punktów-procentów uzyskana na maturze z poszczególnych przedmiotów decyduje o miejscu kandydata w rankingu.

Uwaga! Maturzyści z „nową maturą” nie mogą przystąpić do egzaminu przedmiotowego organizowanego przez Uczelnię.

3. KANDYDACI – MATURZYŚCI 2009 r.

Kandydaci – maturzyści, zdający maturę w 2009 roku, muszą ją zdawać w szkołach w zakresie rozszerzonym

dla kierunków

1) lekarskiego i lekarsko-dentystycznego z trzech przedmiotów tj. z biologii, fizyki z astronomią i chemii.

2) farmaceutycznego i analityki medycznej z dwu przedmiotów tj. z biologii i chemii

Liczba punktów-procentów uzyskana na maturze z poszczególnych przedmiotów decyduje o miejscu kandydata w rankingu.

Kandydat z nową maturą zdawaną według powyższych zasad może uzyskać łącznie maksymalnie po 100 punktów z każdego przedmiotu

4. KANDYDACI Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ

Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową, którzy zdali ją w zakresie rozszerzonym HL z każdego przedmiotu kierunkowego obowiązującego dla danego kierunku studiów mają zaliczony egzamin według następujących zasad:

Z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać po 100 punktów.

Punkty uzyskane na maturze międzynarodowej z poszczególnych przedmiotów kierunkowych muszą zostać samodzielnie przeliczone przez kandydata – tylko wtedy, gdy kandydat zdawał na maturze wszystkie obowiązujące przy rekrutacji na dany kierunek studiów przedmioty na poziomie rozszerzonym według następujących zasad:

1 punkt na maturze = 14,3 punktów w rankingu

2 punkty na maturze = 28,6 punktów w rankingu

3 punkty na maturze = 42,9 punktów w rankingu

4 punkty na maturze = 57,2 punktów w rankingu

5 punktów na maturze = 71,5 punktów w rankingu

6 punktów na maturze = 85,8 punktów w rankingu

7 punktów na maturze = 100,0 punktów w rankingu

Kandydat, który zdawał na maturze międzynarodowej

· na kierunki farmaceutyczny i analityki medycznej tylko jeden z przedmiotów kierunkowych

przystępuje do postępowania rekrutacyjnego i rejestruje się elektronicznie według zasad podanych dla kandydatów w punkcie A-1, tzn. – zdaje egzamin wstępny w tutejszej uczelni ze wszystkich przedmiotów obowiązujących przy rekrutacji na dany kierunek tj.;

· na kierunki farmaceutyczny i analityki medycznej (biologia i chemia)

Kandydatów z maturą IB obowiązują terminy ustalone w Kalendarzu rekrutacji 2009/2010.

Przyjęcie na studia tych kandydatów, którzy zdawali maturę IB w roku 2009 uwarunkowane jest dostarczeniem przez kandydata

· zaświadczenia o zdawanym egzaminie maturalnym IB (potwierdzonego przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),

· zaświadczenia o wynikach egzaminy maturalnego IB (potwierdzonego przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),

· oryginału świadectwa maturalnego.

5. KANDYDACI: LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD

Laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z 2009 roku

· z biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki kandydujący na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny

· z biologii lub chemii kandydujący na kierunek farmaceutyczny lub analityki medycznej

którzy uzyskają skierowanie do Akademii Medycznej we Wrocławiu przez Komitet Główny Olimpiady zostają przyjęci na I rok studiów bez egzaminu wstępnego w ramach przyznanego limitu miejsc.

Finaliści stopnia centralnego olimpiady z

· biologii lub chemii lub fizyki, kandydujący na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny

· biologii lub chemii kandydujący na kierunek farmaceutyczny lub analityki medycznej

którzy zostali zwolnieni ze zdawania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i legitymują się zaświadczeniem o uzyskanym tytule finalisty, otrzymują w ramach kwalifikacji konkursowej maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania z danego przedmiotu (tj. po 100 punktów).

DOPUSZCZENIE DO REKRUTACJI

Do rekrutacji dopuszczone będą wyłącznie te osoby, które:

 • dokonają elektronicznej rejestracji na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu (rekrutacja am.wroc.pl) w czasie określonym w Kalendarzu rekrutacji 2009/2010
 • dokonają opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata wygenerowane w procesie elektronicznej rejestracji do dnia określonego w Kalendarzu rekrutacji 2009/2010 (decyduje data wpływu do uczelni)
 • poprawnie umieszczą swoje wyniki z egzaminu maturalnego na swoim koncie na stronie AM Wrocław

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia z listy rankingowej mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie podanym w Kalendarzu rekrutacji 2009/2010.

Dokumenty, jakie należy złożyć to:

· podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia z określeniem kierunku studiów, na który chcą być przyjęte

· oryginał i wydawany przez Centralną Komisją Egzaminacyjną odpis świadectwa dojrzałości)

W przypadku, gdy kandydaci - obywatele krajów Unii Europejskiej i zrzeszonych w EFTA otrzymują w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią, świadectwo odpowiadające polskiemu świadectwu dojrzałości, w terminie późniejszym, niż wynikającym z ustalonego w zasadach rekrutacji, składają na piśmie zobowiązanie o dostarczeniu świadectwa upoważniającego do studiowania w szkole wyższej, w terminie do 10 lipca 2009 roku

 • wypis (fotokopia) nowego dowodu osobistego (lub w przypadku kandydatów, którzy nie otrzymali jeszcze dowodu osobistego, innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem) potwierdzony przez notariusza lub upoważnionego pracownika Uczelni
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza POZ - pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego) poświadczające brak przeciwwskazań psychofizycznych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku Akademii Medycznej
 • cztery fotografie formatu legitymacyjnego; (oraz w postaci elektronicznej o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w białej lub szarej teczce wiązanej, w wyznaczonym przez Komisję terminie, z nalepionym na teczkę, (wygenerowanym przez system rekrutacyjny) wydrukiem zawierającym dane kandydata (imię, nazwisko, adres korespondencyjny! numer telefonu, adres e-mail, nazwa kierunku studiów, liczba punktów uzyskana na maturze z poszczególnych przedmiotów kierunkowych oraz sumaryczna liczba punktów)

UWAGA!

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane, a kandydat nie zostanie zarejestrowany, jako osoba, która złożyła dokumenty i tym samym nie będzie miał możliwości dokonania wpisu na I rok studiów.

EGAZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny dotyczący kandydatów wyszczególnionych w pkt A-1, przeprowadzony będzie według zasad obowiązujących podczas „nowej” matury zdawanej w trybie rozszerzonym na kierunki:

· farmaceutyczny i analityki medycznej z dwu przedmiotów tj. z biologii i chemii

Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu, a także obowiązujący regulamin przebiegu egzaminu.

Kandydat musi przynieść na egzamin wstępny:

 1. nowy dowód tożsamości z fotografią (lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, jeśli kandydat nie ma jeszcze dowodu osobistego);
 2. otrzymane zawiadomienie o egzaminie wstępnym;
 3. podpisane przez kandydata oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem egzaminu wstępnego i zobowiązuje się tego regulaminu przestrzegać;
 4. czarny cienkopis; ołówek 3 B; gumkę.

Kandydaci zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się regulaminowi egzaminu, którego znajomość potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Przedmiotowe pytania obejmować będą materiał obowiązujący przy zdawaniu „nowej” matury w zakresie rozszerzonym. Aktualny wykaz podręczników jest przedstawiony na stronach internetowych www.men.gov.pl

Egzamin odbędzie się w dodatkowym terminie zorganizowanym dla maturzystów z roku 2009 r.

O szczegółowym terminie i miejscu kandydaci będą poinformowani indywidualnie. Termin ten jest ustalany przez Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE). Arkusze egzaminacyjne i komisje sprawdzające są wspólne dla kandydatów na Akademię Medyczną i maturzystów z roku 2009, zdających egzamin maturalny w dodatkowym terminie.

Egzamin wstępny będzie miał charakter konkursowy.

Pytania mogą mieć formę zadań, przy których rozwiązywaniu można posługiwać się prostym kalkulatorem osobistym, bez funkcji przechowywania danych.

W zakresie i trybie przeprowadzenia egzaminu wstępnego dopuszczalne są zmiany, wprowadzone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, dostosowujące treść zasad do ustaleń Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmiany takie będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Akademii Medycznej www.am.wroc.pl.

Informacje dotyczące wyniku egzaminu wstępnego na I rok studiów dostępne będą na indywidualnych, elektronicznych kartach rejestracyjnych kandydatów.

ODWOŁANIA

Kandydaci mają prawo do składania odwołań. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

PRZYJĘCIE NA STUDIA

O przyjęciu na studia decydować będzie:

1. sumaryczna liczba punktów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego przedmioty kierunkowe zdawane na poziomie rozszerzonym, tj. dla kierunku:

· farmaceutycznego i analityki medycznej z dwu przedmiotów: z biologii i chemii

uzyskana z nowej matury zdawanej w szkole średniej lub podczas egzaminu prowadzonego w Uczelni

2. złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpisu na I rok studiów w terminie podanym w Kalendarzu rekrutacji 2009/2010

Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów lub niedokonanie terminowego wpisu na I rok studiów skutkuje nieprzyjęciem na studia kandydata z listy zakwalifikowanych do Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Decyzję o przyjęciu na studia kandydat odbiera osobiście (lub przez osobę upoważnioną przez niego notarialnie) w odpowiednim dziekanacie podczas równoczesnego wpisu na I rok studiów.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej liczby punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek studiów, wszystkie te osoby zostaną przyjęte na l rok studiów, nawet wtedy, gdyby limit przyjęć ustalony przez Ministerstwo Zdrowia został przekroczony

W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów, niemożliwa będzie zmiana kierunku studiów (przyjęcie na inny wydział/kierunek Akademii Medycznej we Wrocławiu), nawet wtedy, gdyby uzyskana liczba punktów była większa od minimalnej liczby punktów, wymaganej na innym wydziale/kierunku Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zasada ta nie dotyczy studiów niestacjonarnych (płatnych).

STUDIA NIESTACJONARNE

O przyjęcie na studia niestacjonarne (płatne) mogą ubiegać się kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne w Akademii Medycznej we Wrocławiu lub w innych uczelniach medycznych (w których obowiązywały takie same warunku rekrutacji jak w naszej uczelni), dopełnili wszystkich warunków rekrutacji, ale nie zostali przyjęci na studia stacjonarne, z powodu nieuzyskania minimum kwalifikacyjnego do przyjęcia na I rok studiów w systemie stacjonarnym.

INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej można odbierać wyłącznie osobiście lub przez osobę upoważnioną notarialnie.

Odebranie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w dalszym procesie rekrutacji.

Uczelnia odeśle dokumenty nieodebrane po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 

Kandydaci przyjęci na I rok studiów zostaną skierowani na obowiązkowe badania lekarskie do lekarza medycyny pracy celem oceny możliwości podjęcia i kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów Akademii Medycznej.

Wszelkich informacji dotyczących naboru na studia w roku akademickim 2009/2010 można zasięgnąć:

– kandydaci na kierunek farmaceutyczny i analityki medycznej:

w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy pl. Nankiera 1,

tel. 0-71-784-02-02

Siedziba Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego znajduje się przy pl. Nankiera 1.

oraz na stronie internetowej Akademii Medycznej we Wrocławiu www.am.wroc.pl

Na podstawie decyzji JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, mogą zostać przyjęci na I rok studiów, poza przyznanym limitem miejsc:

 • cudzoziemcy, skierowani do Uczelni na podstawie odrębnych przepisów;
 • cudzoziemcy i obywatele polscy na studia niestacjonarne (płatne) prowadzone w języku angielskim na podstawie odrębnych zasad.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test