1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » politechnika wrocławska
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław
zobacz na mapie

(071) 320 26 00, rekrutacja: (071) 320 27 78
E-mail do uczelni

» Misja Uczelni
» Historia Uczelni
» Jakość kształcenia
» Kontakt

Ilość odsłon: 336497

Inżynieria Biomedyczna

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kierunek Inżynieria Biomedyczna stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy łącząca zagadnienia nauk technicznych, medycznych i przyrodniczych. W ramach programu kształcenia, absolwent tego kierunku uzyska pogłębioną wiedzę obejmującą miedzy innymi następujące zagadnienia: obsługa, konstrukcja i projektowanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, biomechanika, projektowanie implantów i rozwiązań protetycznych, projektowanie nośników leków, zastosowanie metod akustycznych i optycznych w medycynie, lasery, światłowody, diagnostyka medyczna, w tym najnowocześniejsze metody spektroskopowe, endoskopowe oraz konstrukcje aparatury biomedycznej, systemy przetwarzania danych, informatyka medyczna i telemedyczna, biosensory i biopomiary, komputerowe wspomaganie praktyki klinicznej oraz projektowanie eksperymentów.

I. Kandydat na studia składa w wyznaczonym terminie i miejscu:

1. Podanie koniecznie z kodem paskowym (numerem rejestracyjnym)

2. Świadectwo dojrzałości

  • kandydat z nowym egzaminem dojrzałości składa oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis (dokumenty wydane przez OKE)

  • kandydat ze starym egzaminem dojrzałości składa oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub odpis szkolny ze zdjęciem (nie przyjmujemy odpisów notarialnych ani odpisów bez zdjęć)

3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej

  • kandydat z nowym egzaminem dojrzałości składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły, dopuszcza się także złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły potwierdzonej przez szkołę (lub notariusza). Potwierdzenia może dokonać także pracownik Uczelni, jeśli kandydat przedstawi jednocześnie do wglądu oryginał.

  • kandydat ze starym egzaminem dojrzałości składa oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub odpis szkolny ze zdjęciem (nie przyjmujemy odpisów notarialnych ani odpisów bez zdjęć)

4. Oryginał potwierdzenia wpłaty administracyjnej

5. Zaświadczenie lekarskie

6. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodnością z oryginałem przez Politechnikę Wrocławską, Szkołę, Urząd Gminy lub inną instytucję państwową

7. 3 zdjęcia legitymacyjne, kolorowe (3,5 cm x 4,5 cm) oraz zdjęcie w formie elektronicznej

1. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne

1.1. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (W); o jego wartości decydują wybrane wyniki egzaminu maturalnego.

1.2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia może być dopuszczona osoba, która uzyskała na egzaminie maturalnym z wszystkich przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.

1.3. Do określenia WSKAŹNIKA REKRUTACYJNEGO przyjmuje się następujące przeliczenie:

a) wyniku egzaminu dojrzałości podawanego w procentach (dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Rekrutacyjna):

procent wyniku = liczba punktów

b) ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości na liczbę punktów (dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę):

ocena liczba punktów*

celująca 125

bardzo dobra 90

dobra 70

dostateczna 50

dopuszczająca 30

* dotyczy również kandydatów z wynikami zapisanymi w czterostopniowej skali ocen.

 

1.4. WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (W) jest sumą:

W = M + F* + 0,1 JP + 0,1 JO

Jeśli M = 0 i F = 0 to JP i JO przyjmują wartość 0.

gdzie:

I. dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie "nowej matury":

M – jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
F*- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,
JP- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
JO- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

II. dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie "starej matury":

M – jest równa podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki,
F* - jest równa podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z fizyki,
JP - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego z części pisemnej i ustnej,
JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z dowolnego nowożytnego języka obcego z części pisemnej i ustnej; dla kandydata, który zdawał tylko część pisemną lub ustną do punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze zdanego egzaminu maturalnego dodaje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny końcowej z tego języka; jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka obcego JO odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego nowożytnego języka obcego; JO = 250 punktów dla kandydata zwolnionego z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu,.

1.5. W przypadku kandydatów o takiej samej wartości wskaźnika rekrutacyjnego W o pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów będąca sumą liczby punktów z przeliczenia ocen końcowych z matematyki i fizyki pomnożoną przez 0,25.

 

 

UWAGA: Ze względu na ustalone duże limity przyjęć dla Jeleniej Góry, każdy kandydat zgłaszający się do studiowania w Politechnice Wrocławskiej w Jeleniej Górze ma prawie 100% pewność, że zostanie przyjęty.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w JELENIEJ GÓRZE
pl. Piastowski 27
58-560 Jelenia Góra-Cieplice
tel. 075 755-10-48, 755-11-99
www.pwr.jgora.pl

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test