1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
zobacz na mapie

tel. 71 368-01-00, fax 71 367-27-78
E-mail do uczelni

» Misja i cele Uczelni
» Historia Uczelni
» Władze Uczelni
» Kontakt

Ilość odsłon: 322801

 1. » Administracja gospodarcza
 2. » Analityk finansowy
 3. » Audyt
 4. » Bankowość
 5. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 6. » Dziennikarstwo
 7. » Ekonometria
 8. » Ekonomia
 9. » Europeistyka
 10. » Finanse
 11. » Finanse publiczne
 12. » Giełda i rynki finansowe
 13. » Gospodarka przestrzenna
 14. » Handel zagraniczny
 15. » Informatyka
 16. » Informatyka i ekonometria
 17. » Informatyka w zarządzaniu
 18. » Inżynieria chemiczna i procesowa
 19. » Inżynieria środowiska
 20. » Komunikacja w biznesie
 21. » Logistyka
 22. » Marketing
 23. » Master of Business Administration (MBA)
 24. » Mediacje i negocjacje
 25. » Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 26. » Ochrona środowiska
 27. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 28. » Podatki i doradztwo podatkowe
 29. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 30. » Przedsiębiorczość
 31. » Public Relations
 32. » Rachunkowość
 33. » Teleinformatyka
 34. » Ubezpieczenia
 35. » Zamówienia publiczne
 36. » Zarządzanie
 37. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 38. » Zarządzanie finansami
 39. » Zarządzanie i inżynieria produkcji
 40. » Zarządzanie informacją
 41. » Zarządzanie innowacjami
 42. » Zarządzanie jakością
 43. » Zarządzanie oświatą
 44. » Zarządzanie projektami informatycznymi i biznes elektroniczny
 45. » Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
 46. » Zarządzanie transportem
 47. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 48. » Zarządzanie w turystyce
 49. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - specjalność: biznes międzynarodowy

Wydział Nauk Ekonomicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 2360.00 pln 2360.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 2360.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

W ramach specjalności biznes międzynarodowy – realizowanej przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - kształci się kadrę menedżerską przede wszystkim dla przedsiębiorstw krajowych prowadzących działalność importowo-eksportową, korporacji transnarodowych, urzędów celnych, firm konsultingowych, biur maklerskich, agencji reklamowo-promocyjnych, spółek joint ventures, departamentów rozliczeń zagranicznych banków oraz zagranicznej sieci polskiego handlu zagranicznego (biura radców handlowych przy ambasadach, wydziały ekonomiczne konsulatów).
Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności nie tylko w obszarze ekonomii międzynarodowej i organizacji handlu zagranicznego, ale również w dziedzinie prawa międzynarodowego, zarządzania międzynarodowego, zarządzania międzynarodowymi sieciami dostaw, finansów międzynarodowych, marketingu międzynarodowego, badań rynkowych, negocjacji i prowadzenia interesów z przedstawicielami biznesu międzynarodowego.
Absolwenci nowej specjalności zyskają poszukiwane przez pracodawców umiejętności menedżerskie w zakresie komunikacji międzykulturowej, badań marketingowych, analizy rynków krajowych i międzynarodowych, zarządzania zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej – kluczowe w kontekście pracy w organizacjach o zasięgu międzynarodowym i globalnym, zarówno w sektorach prywatnym, jak i publicznym. Nabyta wiedza i zdolności okażą się cenne także w toku prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej ukierunkowanej na ekspansję na rynkach zagranicznych.

 

 

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia.

Wydział Nauk Ekonomicznych na wszystkie kierunki podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz z matematyki lub historii, lub geografii

Zasady rekrutacji na  I  rok  studiów  pierwszego stopnia

Zasadniczym   elementem   postępowania   jest   konkurs   świadectw  dojrzałości ( z zastrzeżeniem pkt c) 

Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy  punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów rekrutacyjnych. W przypadki wydziału IE suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych za język obcy i polski mnoży się przez 0,5.

Dla kandydatów, którzy:

 • a. zdawali  przedmioty  kwalifikacyjne  w części  zewnętrznej  (pisemnej)  egzaminu  maturalnego (nowa matura),  podstawą  kwalifikacji  są  wyniki  matury  (punkty procentowe)  przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:
  • dla  kandydatów  na  studia  w języku  polskim, którzy maturę zdali w 2008 i 2009  roku,  każdy  punkt  procentowy  na  poziomie podstawowym  równy  jest 0,4  punktu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy na poziomie  rozszerzonym  równy  jest  1 punktowi  kwalifikacyjnemu;
  • dla  kandydatów  na  studia  w języku  polskim, którzy nową maturę zdawali w latach wcześniejszych, wobec podwójnych ocen na świadectwie każdy  punkt  procentowy  na  poziomie podstawowym  równy  jest 0,4  punktu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy na poziomie  rozszerzonym  równy  jest  0,6 punktu  kwalifikacyjnego;
  • dla  kandydatów  na   studia  prowadzone  w  języku  obcym   zasadę  identyczną  jak  dla kandydatów  na studia  w języku polskim  stosuje się  do przedmiotów  kwalifikacyjnych innych niż języki obce,  a punkty za język obcy  nalicza się tylko, jeśli na egzaminie matu ralnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według  zasady 1 punkt kwalifikacyjny  za jeden  punkt procentowy;  tych kandydatów nie dotyczy  możliwość  przedstawiona w punkcie c)  (w odniesieniu do żadnego przedmiotu).
 • b. zdawali przedmioty kwalifikacyjne na egzaminie maturalnym (stara matura)  podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie  zamieszczona poniżej tabelą:

  Stara matura

Ocena

Punkty kwalifikacyje

celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca

100
80
55
30
12

lecz jeśli kandydują na studia obcojęzyczne, ta zasada dotyczy tylko matematyki, a ponadto kandydaci ci zdają ustny egzamin wstępny z języka, w którym będą prowadzone studia.

 • c. nie zdawali  przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości ( stara matura ), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie  z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,4;

·         d. zdawali „maturę międzynarodową”, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą;  (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych , lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na „maturze międzynarodowej”).

Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie dwujęzycznym mnoży się przez 1.5 

  Matura międzynarodowa  

Poziom

Punkty kwalifikacyjne SL 

Punkty kwalifikacyjne HL

7 excellent
6 very good
5 good
4 satisfactory
3 mediocre
2 poor (minimum)

40
35
30
24
18
12

100
85
70
55
40
30

 

Biuro rekrutacji

rekrutacja@ue.wroc.pl

tel. 71 36 80 789
tel. 71 36 80 170

O przyjęcie na studia drugiego stopnia niestacjonarne na wszystkie wydziały mogą się ubiegać kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom magistra/magistra inżyniera, otrzymany na dowolnym kierunku studiów.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test