1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » dolnośląska szkoła wyższa we wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
zobacz na mapie

+48 (071) 358 27 00, 358 27 01, 358 27 02-04, fax. +48 (071) 358 27 14
E-mail do uczelni

» O Uczelni
» Historia Uczelni
» Struktura Uczelni

Ilość odsłon: 379423

Pedagogika specjalna - specjalność: terapia zajęciowa

Wydział Nauk Pedagogicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2450.00 pln 1775.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 2450.00 pln 1775.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Terapia zajęciowa - studia I stopnia (licencjackie)

terapeutów zajęciowych do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Teoretyczny i praktyczny sposób kształcenia terapeutów zajęciowych opiera się na standardach europejskich i powoduje, iż absolwenci tej specjalności są wyspecjalizowanymi pracownikami, którzy uzyskują kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole, samodzielności oraz odporności na stres.

Kariera

Absolwent specjalności terapia zajęciowa może znaleźć zatrudnienie m.in. w: oddziałach szpitalnych (w szczególności ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, rehabilitacji leczniczej, psychiatrycznych, dziecięcych), sanatoriach, domach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, domach dziecka, policyjnej izbie dziecka, ośrodkach interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych, środowiskowych domach pomocy.

W ramach studiów obok przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego realizowane są następujące przedmioty specjalnościowe:

 • Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących
 • Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych
 • Edukacja i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
 • Metody terapii np. biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, kinezyterapia
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Stany zagrożenia życia
 • Podstawy neurologii i psychiatrii
 • Elementy dietetyki
 • Podstawy fizjoterapii
 • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych ruchowo
 • Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej
 • Organizacja warsztatu pracy terapeuty zajęciowego
 • Terapia uzależnień
 • Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • Socjoterapia rodziny
 • Ustawodawstwo społeczne
 • Pedagogika zabawy
 • Metodyka organizacji czasu wolnego
 • Metodyka pracy socjalnej

Praktyki

Studenci I stopnia realizują praktykę w wymiarze 6 tygodni w wybranych placówkach leczniczych, opiekuńczych, sanatoryjnych i rehabilitacyjnych.

 

Terapia zajęciowa - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Studia II stopnia o profilu terapia zajęciowa przeznaczone są szczególnie dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i medycznych.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna, profil terapia zajęciowa będzie dysponował wiedzą ogólnopedagogiczną i psychologiczną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego, diagnozowania stopnia rozwoju biopsychospołecznego człowieka, prognozowania skutecznej terapii zajęciowej, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod i technik.

Wiedza nabyta na studiach umożliwia absolwentom m.in.: projektowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, planowanie i monitorowanie prac indywidualnych i grupowych dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności samodzielnego życia, wykonywania prostych i złożonych czynności samoobsługowych, motywowanie osób niepełnosprawnych do udziału w leczeniu i rehabilitacji, przystosowanie i motywowanie pacjentów do podjęcia pracy zawodowej, wykonywanie świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych, charakteryzowanie procesów patologicznych i określanie wpływu środowiska na człowieka, promowanie zdrowego stylu życia.

 

W toku studiów planowana jest realizacja następujących przedmiotów:

 • Antropologia kulturowa
 • Metodologia badań społecznych
 • Pedagogika specjalna - współczesne teorie
 • Psychologia społeczna
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Pedeutologia
 • Dydaktyka specjalna
 • Terapia pedagogiczna i psychologiczna
 • Psychiatria i psychopatologia
 • Anatomia i fizjologia
 • Metody pracy terapeutyczno-wychowawczej z rodziną
 • Medyczne podstawy terapii zajęciowej
 • Współczesne problemy psychologii
 • Patologie społeczne - współczesne teorie i tendencje rozwojowe
 • Podstawy wiedzy o żywieniu
 • Patologia z zarysem klinicznym chorób
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna
 • Sytuacja prawna uczestników procesu terapii
 • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • Deontologia z elementami etyki
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Ergoterapia
 • Profilaktyka muzyczna z elementami muzykoterapii
 • Metody terapii
 • Higiena pracy pedagoga specjalnego
 • Metody i techniki badań pedagogicznych
 • Seminarium magisterskie

Dziekanat Studiów Licencjackich

53 - 611 Wrocław, ul. Strzegomska 55,
piętro III, pokój 303
tel. (071) 356 15 17 - pedagogika
(071) 356 15 16 -pedagogika specjalna
e-mail: ped.lic@dswe.pl
pedspec.lic@dswe.pl

 

Dziekanat Studiów Magisterskich

53 - 611 Wrocław, ul. Strzegomska 55,
piętro III, pokój 302
tel.:(071) 356 15 18
e-mail: magisterskie.wnp@dswe.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test