1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wrocław » dolnośląska szkoła wyższa we wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Pedagogika specjalna - specjalność: resocjalizacja

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2970.00 pln 2520.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Resocjalizacja - studia I stopnia (licencjackie)

Celem studiów jest nabycie przez absolwentów kompetencji zawodowych do podejmowania zadań wychowawczych i terapeutycznych w placówkach o profilu resocjalizacyjnym oraz do prowadzenia działań profilaktycznych w instytucjach edukacyjnych i prewencyjnych. Student zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu pedagogiki i innych dyscyplin humanistycznych, dotyczą procesów społecznych i zachowań ludzkich, a także w umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej z osobą niedostosowaną społecznie i jej rodziną.

Kariera

Absolwent specjalności resocjalizacja może znaleźć zatrudnienie np. w zakładzie wychowawczym i poprawczym, szkołach, sądach, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach dla osób uzależnionych, szkolnych ośrodkach socjoterapii, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach uzależnień.

W ramach studiów realizowane są następujące przedmioty specjalnościowe:

 • Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu
 • Metody terapii np. biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, kinezyterapia
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Patologie społeczne
 • Teorie przyczyn i skutków przestępczości
 • Metodyka resocjalizacji
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Technika pracy naukowej
 • Systemy opieki, wychowania i terapii niedostosowanych społecznie
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Pedagogika penitencjarna
 • Opieka społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Poradnictwo
 • Teoretyczne i metodyczne podstawy pomocy rodzinie
 • Reedukacja
 • Techniki antystresowe i higiena pracy

Praktyki

Studenci I stopnia realizują praktykę w wymiarze 8 tygodni w wybranych instytucjach opieki, resocjalizacji i terapii niedostosowanych społecznie, w tym m.in. w zakładzie karnym, areszcie śledczym, komisariacie policji (referat ds. nieletnich i patologii).

Rekrutacja:

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW w Kłodzku

tel./fax (074) 647 05 57
e-mail: klodzko@dswe.pl

adres:
ul. Połabska 5,
57-300 Kłodzko

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test