1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kielce » wyższa szkoła ekonomii, turystyki i nauk społecznych w kielcach
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

Pedagogika - specjalność: Logopedia

Wydział Pedagogiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1500.00 pln 1380.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sylwetka absolwenta i koncepcja kształcenia, a także plan i program studiów
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  dla specjalności logopedia stanowią autorski program prof. dr. hab. Zbigniewa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tarkowskiego, założyciela Fundacji „ORATOR” w Lublinie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Będzie dysponował ogólną wiedzą pedagogiczną, socjologiczną
                                                                                                                                                                                                                                                   i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu
                                                                                                                                                                                                                                                   kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz konstruowania własnego
                                                                                                                                                                                                                                                   rozwoju zawodowego. Opanuje także praktyczne umiejętności w zakresie komu-
                                                                                                                                                                                                                                                   nikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania
                                                                                                                                                                                                                                                   oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego,
                                                                                                                                                                                                                                                   rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz
                                                                                                                                                                                                                                                   pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Na bazie tych kompetencji w zakresie specjalności „logopedia” absolwent
                                                                                                                                                               zostanie przygotowany do zawodu nauczyciela - logopedy (nr specjalności
                                                                                                                                                               235903 w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r.
                                                                                                                                                               w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz
                                                                                                                                                               zakresu jej stosowania) lub logopedy - specjalisty ochrony zdrowia (nr specjalności
                                                                                                                                                               223904 w tymże Rozporządzeniu).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
                                                                             7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
                                                                             giczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach...,
                                                                             nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej
                                                                             /paragraf 7.1.3/ mogą prowadzić specjalistyczne zajęcia logopedyczne dla dzieci
                                                                             i uczniów z zaburzeniami mowy. Zaburzenia te bowiem zakłócają komunikację
                                                                             językową oraz utrudniają naukę.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  W nawiązaniu do powyższego Rozporządzenia MENiS /paragraf 15.5/
absolwent studiów licencjackich (I stopnia) ma zostać przygotowany do wykony
www.etins.edu.pl
                 wania zadań logopedy, takich jak:
                 •     prowadzenie badań przesiewowych,
                 •     organizowanie pomocy logopedycznej,
                 •     diagnozowanie logopedyczne,
                 •     prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej,
                 •     organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu
                                                                                                                                                                          i pisaniu,
                 •     profilaktyka zaburzeń terapii językowej,
                 •     wspieranie działań nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów
                                                                                                                                                                          i lekarzy pracujących z osobami z zaburzeniami mowy.
                                                                                                                                                                                                                                                  Aby absolwent kierunku „pedagogika”, specjalność „logopedia” mógł sprostać
                                                                                              wyżej wymienionym zadaniom, ma on opanować podstawowe umiejętności
                                                                                              praktyczne takie jak:
                 •     odróżnienie mowy od normy językowej,
                 •     określanie etiologii zaburzeń mowy,
                 •     diagnozowanie i klasyfikowanie różnych zaburzeń mowy,
                 •     ocenianie poziomu rozwoju mowy,
                 •     prognozowanie rozwoju zaburzenia mowy,
                 •     zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń mowy i ich konsekwencjom psychicz-
                                                                                                                                                                          nym i społecznym,
                 •     stymulowanie rozwoju mowy, który jest opóźniony lub został zahamowany,
                 •     opanowanie różnych programów, metod i technik terapii zaburzeń mowy,
                 •     komunikowanie się z osobami z zaburzeniami mowy i ich opiekunami,
                 •     opanowanie zasad emisji i higieny głosu,
                 •     udzielanie kompetentnej pomocy pozalogopedycznej osobom z zaburzeniami
                                                                                                                                                                          mowy i ich opiekunom.
                                                                                                                                                                                                                                                  Absolwent z tytułem licencjata w zakresie logopedii będzie miał przygotowanie
                                                                                              odpowiadające standardom europejskim oraz będzie świadomym profesjonalistą,
                                                                                              który:
                 •     ma poczucie tożsamości zawodu logopedy,
                 •     zna i przestrzega zasady kodeksu etycznego zawodu logopedy,
                 •     rozumie potrzebę doskonalenia zawodowego i kształcenia ustawicznego,
                 •     dba o wizerunek zawodowy i społeczny logopedy,
                                                                                                                                                                          Kierunek „pedagogika”, specjalność „logopedia” przygotowuje absolwentów
                 do pracy w sektorze usług na które zapotrzebowanie stale rośnie. Stwarza też
                 możliwość kontynuowania wykształcenia na poziomie studiów magisterskich lub
                 podyplomowych.

Rekrutacja

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

I. Wymagania, dokumenty, terminy ich składania oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego

1. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
- podanie na obowiązującym druku,
- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na określonej specjalności,
- cztery fotografie,
- kserokopię dowodu osobistego,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni z dopiskiem opłata rekrutacyjna i wpisowe: - specjalność

2. Terminy składania dokumentów:
- na studia stacjonarne (dzienne) do 15 września br.,
- na studia niestacjonarne (zaoczne) do 25 września br.

3. Wymienione w pkt. l dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach ul. Ponurego Piwnika 49 tel.: 0-41-345-85-88.
Rekrutacja na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów w terminie:
- na studia stacjonarne (dzienne) do 20 września br.,
- na studia niestacjonarne (zaoczne) do 30 września br.

4. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczeni jedynie ci
kandydaci, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów wyszczególnionych w pkt. 1.

5. Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie wpisowego i l raty opłaty za studia w określonym przez Uczelnię terminie. Decyzje w sprawie wysokości wpisowego, opłaty rekrutacyjnej i terminów uiszczania poszczególnych rat czesnego podane zostaną do 30 maja br.

6. Druki podań na studia można nabyć w Rektoracie, lub pobrać ze strony: www.etins.edu.pl

Szczegółowych informacji dotyczących wymienionych spraw udziela Rektorat.
Kielce ul. Ponurego Piwnika 49
tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
poniedziałek - czwartek w godz. 8.00-15.30
w wakacje 9.00-16.30 piątek w godz. 9.00-16.00 sobota w godz. 9.00-14.00

II. Zasady postępowania kwalifikacyjnego (dla wszystkich specjalności)

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów (do wyczerpania limitu na poszczególnych specjalnościach).

3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza i wywiesza listy osób przyjętych na studia oraz powiadamia pisemnie kandydatów o podjętych decyzjach.

III. Opłaty za studia

- Wpisowe: 200 zł.
- Czesne dla studiów stacjonarnych (dziennych): 235 zł x 12 miesięcy.
- Czesne dla studiów niestacjonarnych (zaocznych): 220 zł x 12 miesięcy.

nr konta: 59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII,
TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH
25-666 KIELCE, ul. Piwnika "Ponurego" 49

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test