1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kielce » politechnika świetokrzyska w kielcach
Politechnika Świetokrzyska w Kielcach

Politechnika Świetokrzyska w Kielcach

Inżynieria środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1810.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1810.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku


Inżynieria Środowiska to dziedzina blisko związana z budownictwem, integrująca

wiele dyscyplin naukowych wokół problemów środowiska wewnętrznego (mikroklimat po-

mieszczeń, instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacja, itp.) oraz

zewnętrznego (aplikacje nowoczesnych technologii uzdatniania wody, utylizacji i zagospodarowania odpadów, budowa podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków). Prognozy zatrudnienia zbliżone do tych jakie są w budownictwie.


kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne (dzienne):

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu


zawodowego inżyniera; studenci mają do wyboru 2 specjalności:

sieci i instalacje sanitarne

zopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu


zawodowego magistra inżyniera; specjalności:

sieci i instalacje sanitarne

systemy ochrony środowiska

ogrzewnictwo i wentylacja

zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

4-letnie (8 semestrów) studia trzeciego stopnia (doktoranckie)


studia niestacjonarne (zaoczne):

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu


zawodowego inżyniera; specjalności:

sieci i instalacje sanitarne

zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu


zawodowego magistra inżyniera ze specjalnością

zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

kwalifikacje absolwenta kierunku

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

studia pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów tech-

nicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem, przekształce-

niem i ochroną zasobów środowiska.

Absolwenci są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urzą-

dzeń i technologii: ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków

i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją,

projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiek-

tach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania

i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowych i kana-

lizacyjnych, w jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w organach ad-

ministracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badaw-

czych.

Absolwenci posiadają umiejętność posługiwania się literaturą fachową, znają język

obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opinii Kształcenia Językowego Rady

Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu in-

36

żynierii środowiska. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

studia drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii komunalnej, za-

opatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i kli-

matyzacji oraz ochrony środowiska.

Absolwenci posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu

inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac

badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów.

Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projek-

towych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę,

usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów

zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Absolwenci mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowe-

go oraz są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na

studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI


Politechnika Świętokrzyska prowadzi kształcenie w systemie studiów dwustopniowych.

Rekrutację na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na

prowadzone kierunki studiów, do wysokości ustalonych limitów. Zgłoszenia kandydatów na

studia przyjmowane są wyłącznie przez Internet. Kandydat uzyskuje informacje o przebiegu

rekrutacji przez Internet.

Na stronie internetowej Uczelni komisje rekrutacyjne, po przeprowadzeniu kwali-

fikacji na studia, zamieszczają listy osób, które spełniły kryteria kwalifikacji na studia i listy

osób niezakwalifikowanych.

Przyjęcie na studia osób, które spełniły kryteria kwalifikacji następuje z chwilą do-

starczenia przez kandydatów dokumentów określonych w warunkach rekrutacji do Wydzia-

łowych Komisji Rekrutacyjnych, w terminach wyznaczonych przez komisje.


STUDIA STACJONARNE

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzona jest na kierunki studiów:

automatyka i robotyka

architektura i urbanistyka


budownictwo


ekonomia


elektrotechnika


informatyka


inżynieria środowiska


mechanika i budowa maszyn


transport

zarządzanie i inżynieria produkcji


elektronika i telekomunikacja


energetyka*


* Rekrutacja zostanie przeprowadzona po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały w sprawie prowadzenia studiów na kierunku.

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:

automatyka i robotyka

budownictwo


elektrotechnika


inżynieria środowiska


mechanika i budowa maszyn


zarządzanie i inżynieria produkcjiAbsolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: automatyka i robotyka, bu-

downictwo, elektrotechnika, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, zarządza-

nie i inżynieria produkcji mają możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na tym

samym kierunku.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka mogą kontynuować stu-

dia drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika w specjalności informatyka techniczna.

Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekru-

tacyjne do wysokości ustalonych limitów.

Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci, u których nie stwierdzono przeciwwska-

zań zdrowotnych do nauki na wybranym kierunku studiów.Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata - osoby niepełnospraw-

nej, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydo-

wać o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnia-

nej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji o niezakwa-

lifikowaniu na studia. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję po-

dejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora

jest ostateczna.


STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest na podstawie konkursu świa-

dectw dojrzałości.

Kandydaci na kierunek architektura i urbanistyka przystępują do konkursu świa-

dectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku sprawdzającego

predyspozycje do studiów architektonicznych. Egzamin sprawdzający predyspozycje będzie

polegał na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tema-

tów. Kandydaci, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny z egzaminu sprawdzającego predys-

pozycje do studiów architektonicznych, mogą przystąpić do konkursu świadectw dojrzałości

na pozostałe kierunki studiów.

Kryterium przyjęcia na studia stanowi łączna liczba punktów uzyskana

przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na podstawie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez kandydatów, Wydziałowa

Komisja Rekrutacyjna ustala dwie listy rankingowe na kierunek studiów:

jedną dla kandydatów zdających „Nową Maturę” lub „Nową Maturę 2002”,


drugą dla kandydatów zdających „Starą Maturę”.


Liczba osób zakwalifikowanych na studia spośród kandydatów zdających „Nową

Maturę lub „Nową Maturę 2002” i spośród kandydatów zdających „Starą Maturę” jest ustala-

na oddzielnie, proporcjonalnie do liczby kandydatów z obu list rankingowych.


Zasady konkursu świadectw dojrzałości

kierunki:

architektura i urbanistyka


budownictwo


W konkursie świadectw uwzględniane są oceny z:

matematyki albo fizyki z astronomią

−języka polskiego

−języka obcego nowożytnego

−kierunki:

automatyka i robotyka


mechanika i budowa maszyn


transport


W konkursie świadectw uwzględniane są oceny z:

matematyki albo fizyki z astronomią albo chemii albo informatyki albo historii

−albo geografii albo biologii

języka polskiego

−języka obcego nowożytnego

−kierunek:

inżynieria środowiska


W konkursie świadectw uwzględniane są oceny z:

matematyki albo fizyki z astronomią albo chemii

−języka polskiego

−języka obcego nowożytnego

−kierunki:

elektrotechnika


informatyka


elektronika i telekomunikacja


energetyka*


W konkursie świadectw uwzględniane są oceny z:

matematyki albo fizyki z astronomią albo chemii albo informatyki

−języka polskiego

−języka obcego nowożytnego

−* Rekrutacja zostanie przeprowadzona po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały w sprawie prowadzenia studiów na kierunku.

kierunki:

ekonomia


zarządzanie i inżynieria produkcji


W konkursie świadectw uwzględniane są oceny z:

matematyki albo fizyki z astronomią albo chemii albo informatyki albo historii

albo geografii albo biologii albo wiedzy o społeczeństwie

języka polskiego

języka obcego nowożytnego

Przedmioty: fizyka z astronomią oraz fizyka traktowane są równorzędnie.

Łączną liczbę punktów wyznacza się wg wzoru:

S = W + 0,1 JP + 0,1 JO

którego elementy składowe zależą od rodzaju uzyskanego przez kandydata świadectwa

dojrzałości.


Sposób wyznaczenia liczby punktów

dla kandydatów zdających „Nową Maturę”

W - suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z przedmiotu zda-

wanego na egzaminie maturalnym, uwzględnionego w konkursie świadectw na określony

kierunek studiów.

JP - suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego,

zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym.

JO - suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego

nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Sposób ustalenia wyniku egzaminu maturalnego w części

pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który

zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

dla kandydatów zdających „Nową Maturę”

Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym

(R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzorów:

P = R dla R< 30%

oraz P = (6R +100)/7 dla R z przedziału od 30 do 100 procent.

Sposób wyznaczenia liczby punktów

dla kandydatów zdających „Starą Maturę”

W - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu zdawanego na

egzaminie dojrzałości w formie pisemnej, uwzględnionego w konkursie świadectw na okre-

ślony kierunek studiów.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie dojrzałości żadnego z tych

przedmiotów w formie pisemnej, przyjmuje się 0,25 liczby punktów uzyskanych z przelicze-

nia oceny końcowej z jednego z przedmiotów uwzględnionego w konkursie świadectw na

określony kierunek studiów.


JP - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzało-

ści z języka polskiego.

JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrza-

łości z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat otrzymał jedną ocenę (z egzaminu pi-

semnego lub ustnego), wówczas dodaje się liczbę punktów z przeliczenia oceny końcowej

właściwego języka obcego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości

z języka obcego, wówczas przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej

oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowożytnego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu

dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 12 punktów.

Sposób wyznaczenia liczby punktów

dla kandydatów legitymujących się tzw. „Nową Maturą 2002”

P - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu uwzględnione-

go w konkursie świadectw na określony kierunek studiów, zdawanego na egzaminie ma-

turalnym na poziomie rozszerzonym albo liczba punktów z poziomu podstawowego z tego

przedmiotu.

JP - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z języka polskiego

z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego.

JO - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z języka obcego nowożytnego

z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego.

Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu,

otrzymują 200 punktów.


UWAGA /dotyczy kandydatów na wszystkie kierunki/

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów, zgodnie z wzorami wyżej określonymi, dla

kandydatów legitymujących się różnymi świadectwami dojrzałości przyjmuje się

następujące sposoby przeliczeń:

a) ocen wyrażonych słownie (na świadectwach kandydatów zdających„Starą Maturę”) - na punkty:

w sześciostopniowej skali ocen: w czterostopniowej skali ocen:

ocena liczba punktów ocena liczba punktów

celująca 6 bardzo dobra 6

bardzo dobra 5 dobra 4

dobra 4 dostateczna 3

dostateczna 3

dopuszczająca 2

b) wynik egzaminu maturalnego (na świadectwach kandydatów zdających„Nową Maturę”) wyra-

żony w procentach zastępuje się punktami wg zasady: jednemu procentowi odpowiada 1 punkt.

c) wynik egzaminu maturalnego (kandydatów z tzw. „Nową Maturą 2002”) wyrażony

w punktach w skali od 1 do 100 punktów przyjmuje się bez zmian.

d) wynik egzaminu matury międzynarodowej wyrażony dla poziomu podstawowego w skali

2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7 na punkty:

poziom podstawowy (SL)

ocena 2 3 4 5 6 7

liczba punktów 30 40 55 70 85 100

poziom wyższy (HL)

ocena 1 2 3 4 5 6 7

liczba punktów 20 50 80 110 140 170 200

e) wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na maturze w formie pisem-

nej przez maturzystów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na punkty:

poziom podstawowy

Maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podsta-

wowej, uznaje się to za zwolnienie z tego poziomu i przyznaje 100 punktów.

poziom rozszerzony

Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach równy jest liczbie punktów powięk-

szonej o dziesięć. Maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 100.

Zasady przyjęć kandydatów przystępujących do matury

międzynarodowej i matur zagranicznych

Postępowanie kwalifikujące kandydatów przystępujących do Matury Międzynarodowej oraz

do matur zagranicznych w szkołach średnich przeprowadza się w terminie do 15.09.2009 r.

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 prowa-

dzona jest na kierunkach:

automatyka i robotyka


budownictwo


elektrotechnika


inżynieria środowiska


mechanika i budowa maszyn


zarządzanie i inżynieria produkcji


Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Rekrutacja studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia przeprowadzana bę-

dzie na podstawie:

kierunek forma rekrutacji

automatyka i robotyka absolwenci kierunku automatyka i robotyka - na podstawie konkursu

ocen ze studiów pierwszego stopnia lub rozmowy kwalifikacyjnej

budownictwo absolwenci kierunku budownictwo – na podstawie wymaganych doku-

mentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc; rozmowa

kwalifikacyjna w przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest większa

niż ustalony limit.

elektrotechnika absolwenci kierunku elektrotechnika lub pokrewnego - na podstawie

konkursu ocen ze studiów pierwszego stopnia lub rozmowy

kwalifikacyjnej

inżynieria środowiska absolwenci kierunku inżynieria środowiska – na podstawie wymaganych

dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc;

rozmowa kwalifikacyjna w przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest

większa niż ustalony limit; absolwenci kierunku pokrewnego na podsta-

wie rozmowy kwalifikacyjnej.


mechanika i budowa maszyn absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn lub

pokrewnego (automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria

produkcji, inżynieria materiałowa, transport) – na podstawie

konkursu ocen ze studiów pierwszego stopnia lub rozmowy

kwalifikacyjnej

zarządzanie i inżynieria produkcji absolwenci kierunków: zarządzanie i inżynieria produkcji,

zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse i bankowość -

na podstawie konkursu ocen ze studiów pierwszego stopnia

lub rozmowy kwalifikacyjnej

Studia drugiego stopnia są uruchamiane, gdy liczba zakwalifikowanych kandydatów jest nie

mniejsza niż 30 osób

Wymagane dokumenty - studia stacjonarne:

Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

świadectwo dojrzałości w oryginale,


kopię dowodu osobistego,


ankietę osobową (wypełniona według ustalonego wzoru - będzie dostępna do wydrukowania


- w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - po dokonaniu

opłaty rejestracyjnej),

orzeczenie lekarskie - zgodne z obowiązującymi przepisami,


cztery aktualne fotografie - w tym jedna w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami


stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

dowód opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe.Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

dokumenty wymienione wyżej oraz dodatkowo:

−oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.


STUDIA NIESTACJONARNE

Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne,

na kierunki studiów, do wysokości ustalonych limitów.

NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunkach:

automatyka i robotyka


architektura i urbanistyka


budownictwo


ekonomia


elektronika i telekomunikacja


elektrotechnika


informatyka


inżynieria środowiska


mechanika i budowa maszyn


transport


zarządzanie i inżynieria produkcji


energetyka*


* Rekrutacja zostanie przeprowadzona po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały w sprawie prowadzenia studiów na kierunku.

Na kierunki:

automatyka i robotyka, ekonomia, mechanika i budowa maszyn, transport oraz

zarządzanie i inżynieria produkcji, warunkiem przyjęcia jest:

złożenie wymaganych dokumentów.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Na kierunki:

budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka,

inżynieria środowiska, energetyka*, obowiązują następujące zasady:

rekrutację przeprowadza się na podstawie wymaganych dokumentów,

gdy liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc,

rekrutację przeprowadza się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości,

gdy liczba kandydatów zgłoszonych jest większa niż ustalony limit.


Na kierunek architektura i urbanistyka kandydaci na I rok studiów niestacjonarnych

pierwszego stopnia przyjmowani są:

zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla studiów stacjonarnych

pierwszego stopnia.

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia są uruchamiane, gdy liczba zakwalifikowanych

kandydatów jest nie mniejsza niż 60 osób.


NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Prowadzone są na kierunkach:

automatyka i robotyka


budownictwo


elektrotechnika


inżynieria środowiska


mechanika i budowa maszyn


zarządzanie i inżynieria produkcji


O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia:

na automatykę i robotykę - absolwenci kierunku automatyka i robotyka

na budownictwo - absolwenci kierunku budownictwo

na elektrotechnikę - absolwenci kierunku elektrotechnika lub pokrewnego

na inżynierię środowiska - absolwenci kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnego

na mechanikę i budowę maszyn - absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn lub

pokrewnego (automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria

produkcji, inżynieria materiałowa, transport)

na zarządzanie i inżynierię produkcji - absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji,

zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse i bankowość

Na kierunki: budownictwo, elektrotechnika oraz inżynieria środowiska, rekrutację

studentów na I rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie:

złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc.

na podstawie rozmów kwalifikacyjnych, w przypadku, gdy liczba osób

zgłoszonych jest większa od ustalonego limitu.

Na kierunek inżynieria środowiska rekrutację studentów, dla kandydatów z dyplomami

studiów pierwszego stopnia, kierunków pokrewnych, przeprowadza się:

na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


Na kierunki: mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji

rekrutację studentów na I rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się:

na podstawie konkursu ocen ze studiów pierwszego stopnia /liczba punktów

uzyskanych przez kandydata w konkursie ocen jest równa średniej

wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia/.

lub rozmowy kwalifikacyjnej /kandydaci, którzy nie uzyskają w konkursie

wymaganej liczby punktów, określonej przez Wydziałową Komisję

Rekrutacyjną, mogą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu

programu nauczania studiów pierwszego stopnia/.

Studia drugiego stopnia są uruchamiane, gdy liczba zakwalifikowanych kandydatów jest nie

mniejsza niż 30 osób.

Nauka na studiach niestacjonarnych jest płatna. Wysokość opłaty, określoną na podstawie

kalkulacji kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do prowadzenia studiów oraz spo-

sób jej uiszczania zostaną podane do wiadomości kandydatów do dnia 25.06.2009 r.

Wymagane dokumenty - studia stacjonarne:

Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

świadectwo dojrzałości w oryginale,

kopię dowodu osobistego,

orzeczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami,

ankietę osobową (wypełniona według ustalonego wzoru - będzie dostępna do wydrukowania

- w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - po dokonaniu

opłaty rejestracyjnej),

cztery aktualne fotografie - w tym jedna w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami

stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

dowód opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe.

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

dokumenty wymienione wyżej oraz dodatkowo:

- oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2009/2010

będzie ustalony w terminie późniejszym i zamieszczony na stronie internetowej

www.tu.kielce.pl
Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test