1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » wyższa szkoła edukacji integracyjnej i interkulturowej w poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Studia podyplomowe - Psychodietetyka

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Misja i cele Uczelni

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej to Uczelnia, której siłę stanowią znakomita kadra i praktyczne podejście do nauczania. WSEIiI powstała w wyniku potrzeby kształcenia kadry pedagogicznej pracującej z osobami, które borykają się z rozmaitymi trudnościami. Skuteczna pomoc może być jednak udzielona tylko przez ludzi odpowiednio do tego przygotowanych, zarówno pod względem wiedzy, jak i wrażliwości i predyspozycji emocjonalnych. Naszą misją od początku istnienia uczelni było przygotowanie przyszłych pedagogów, wychowawców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli w taki sposób, aby ich praca przynosiła jak najlepsze rezultaty. Uważamy, że odpowiednie przygotowanie ludzi, którzy za kilka lat będą zajmować się badaniem naszej przeszłości i kultury, ma ogromne znaczenie i wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością.

Oferta dydaktyczna

STUDIA I STOPNIA

Pedagogika specjalna

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna zdobywa w ich trakcie podstawową wiedzę z zakresu psychologii (ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej, klinicznej), pedagogiki ogólnej, filozofii i etyki, historii wychowania, dydaktyki ogólnej i metodologii badań. Studia I stopnia na specjalności pedagogika specjalna stanowią pierwszy krok na drodze doskonalenia się w zawodzie pedagoga specjalnego. Student nabywa kompetencje zawodowe niezbędne w pracy terapeutycznej, dydaktyczno- wychowawczej i rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na przedmioty o charakterze praktycznym (np. metody terapii dzieci z uszkodzonym mózgiem), które łączone są z podstawą teoretyczną (np. podstawy neurologii, logopedia).

Specjalności na Pedagogice specjalnej:

 • Logopedia z kinezjologią edukacyjną
 • Oligofrenopedagogika z językiem polskim
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Rewalidacja w zakresie wad słuchu i wzroku
 • Surdopedagogika i terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika z wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną
 • Oligofrenopedagogika z terapią autyzmuDietetyka

Absolwent trzyletnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych. W trakcie nauki student zdobywa umiejętność oceny stanu odżywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia. Zdobywa także wiedzę z zakresu planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup pacjentów, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent dietetyki jest ponadto przygotowany do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami HACCP.

Specjalności na dietetyce:

 •   Dietetyka kliniczna
 •   Dietetyka w odnowie biologicznej
 •   Dietetyka w sporcie

STUDIA PODYPLOMOWE

Doskonalące

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając  mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.

Przebieg studiów doskonalących regulowany jest potrzebami merytorycznymi, w związku z czym nie są one standaryzowane pod względem semestrów i godzin dydaktycznych.

Kierunki na studiach podyplomowych doskonalących:

 • Neurologopedia
 • Asystent rodziny
 • Psychodietetyka

 

KwalifikacyjneKwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Programy studiów są zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 r. i obejmują min. 350 godzin. Spotkania mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk oraz seminariów. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, instruktorów i trenerów. Studia podyplomowe, w zależności od kierunku trwają 3 lub 4 semestry.

Kierunki na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych:

    * Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
    * Filozofia i etyką
    * Informatyka i technologia informacyjna
    * Logopedia
    * Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

    * Edukacja wczesnoszkolna
    * Edukacja dla bezpieczeństwa - przysposobienie obronne
    * Pedagogika lecznicza
    * Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
    * Plastyka, muzyka i wiedza o kulturze
    * Przygotowanie pedagogiczne
    * Resocjalizacja i socjoterapia
    * Surdopedagogika
    * Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (min. ADHD)
    * Terapia pedagogiczna
    * Tyflopedagogika
    * Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
    * Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
    * Wiedza o społeczeństwie
    * Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
    * Wychowanie do życia w rodzinie
    * Wychowanie przedszkolne
    * Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
    * Zarządzanie oświatą

Rekrutacja

Studia I stopnia

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór jest prowadzony od 01.01.2012r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2012r.

Uwaga! Rekrutacja  na studia licencjackie do 15 czerwca 2012 r. odbywa się bez opłaty wpisowej!

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2012/2013 odbywa się bez egzaminów wstępnych!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:

W dniu inauguracji podpisywana będzie umowa o kształcenie oraz wydawane indeksy, legitymacje a także wyprawki dla studentów WSEIiI.

Studia podyplomowe doskonalące

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe ma charakter ciągły.

Uruchomienie kierunku uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

 

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w Dziekanacie ul. Prądzyńskiego 53 (budynek A I piętro)
lub przesyłać pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej
ul. Prądzyńskiego 53
61- 527 Poznań

 

Uwaga! Do dnia  15 czerwca 2012 rekrutacja  na studia licencjackie odbywa się bez opłaty wpisowej!

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są organizowane przy współudziale z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis - nie kserokopia),

 • kwestionariusz osobowy

 • podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł na konto Uczelnie

 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)

 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych najpóźniej na I zjeździe)

 • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów, wypisanego na złożonym dyplomie (nie dotyczy kierunków: Przygotowanie pedagogiczne i Zarządzanie oświatą).

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych, znajdującym się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój 413 (IV piętro)

 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra,
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,
61-719 Poznań
z dopiskiem na kopercie: pokój 413

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.uniterra.com.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test