1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia łódź » politechnika łódzka
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln 2150.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 2000.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 Kierunek ten kształci poszukiwanych na rynku pracy inżynierów mechaników mających pogłębioną wiedzę z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania. Duży nacisk skierowany jest także na opanowanie przez studentów technik komputerowych i poszerzenie znajomości języków obcych.

Na tym kierunku są dwie specjalności:

·       Inżynieria procesów technologicznych

·       Organizacja i rozwój przemysłu

·       Techniki materiałowe

Rekrutacja

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

                                                           

W każdym etapie rekrutacji kandydaci na studia pierwszego stopnia są zobowiązani złożyć:

1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

2. Świadectwo dojrzałości.

     Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginale odpisy wystawione przez

     Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” lub odpisy wystawione przez szkołę w przypadku

     „starej matury”.

     Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2009 mogą złożyć dokumenty bez świadectwa dojrzałości

     i dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej do dnia podanego w harmonogramie.

3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Politechnice Łódzkiej.

4. Trzy fotografie spełniające wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w miarę możliwości plik

     z cyfrowym zapisem fotografii.

5. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ.

6. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

                                                           

W każdym etapie rekrutacji kandydaci na studia drugiego stopnia są zobowiązani złożyć:

1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

     Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć

     odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili

     wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Politechnice Łódzkiej.

4. Trzy fotografie spełniające wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w miarę możliwości plik

     z cyfrowym zapisem fotografii.

5. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ

6. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

 

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego,

 w ramach I oraz II etapu rekrutacji, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu

 podstawowego lub rozszerzonego . W przypadku, gdy na świadectwie

 dojrzałości kandydata podane są wyniki z dwóch poziomów egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający

 kandydatowi większą liczbę punktów.

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test