1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » wyższa szkoła bankowa w poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia Podyplomowe - Studia Menedżerskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia Menedżerskie

W życiu, na wojnie czy gdziekolwiek indziej osiągamy sukces wówczas, gdy znajdujemy jeden najważniejszy cel i podporządkowujemy mu wszystko inne. Dwight D. Eisenhower

W związku z rosnącymi wymaganiami na rynku pracy, istotną kwestią wśród aktywnych zawodowo pracowników, stała się ciągła specjalizacja zawodowa i ciągłe pogłębianie wiedzy. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi WSB.
Roman Kordus
Specjalista ds. e-biznesu CZiAM Norte

Cel
Celem Studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych dla sprawności kierowania zespołami ludzkimi.

Korzyści
Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie dwóch kategorii kompetencji menedżerskich:
- zdolności syntezy i projekcji rozwiązań doskonalących system zarządzania,
- umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną: samoświadomością, motywacją, empatią, samokontrolą.
Uzyskaniu w/w korzyści służy forma zajęć - wykłady i ćwiczenia na bazie studiów przypadków oraz warsztatów.

Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych, zarządów oraz prezesów firm i dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach każdej branży. Osoby, które nie są kierownikami, mogą ukształtować swój potencjał niezbędny dla przyszłego pełnienia ról kierowniczych.

Wykładowcy
Zespół wykładowców tworzą, m.in.: Ewa Drygas, Krzysztof Kotapski, dr Adrianna Lewandowska, dr Marcin Likierski, Piotr Maryniak, Janina Migdałek, dr Tomasz Nowaczyk, dr Mariusz Piotrowski, dr Andrzej Stańda, dr Szymon Strojny, dr Rafał Szczepaniak, prof. dr hab. Wacław Wilczyński, dr Marcin Żółtak.

Program Podyplomowych Studiów Menedżerskich

Wybrane zagadnienia zarządzania

 • Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz.
  rynek i jego elementy; prawo popytu rynkowego; przedsiębiorstwo na rynku
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania 12 godz.
  sytuacyjne koncepcje przedsiębiorstwa; paradygmaty rozwoju przedsiębiorstwa; logika procesu zarządzania; struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania; racjonalność procesu decyzyjnego; zmiana organizacyjna - przywództwo kierownicze w procesie zmian
 • Zarządzanie strategiczne 8 godz.
  metoda analizy strategicznej; projektowanie strategii generalnej przedsiębiorstwa; systemy strategii; instrumenty zarządzania strategicznego; strategiczna karta wyników (BSC); problemy wdrażania strategii
 • Biznesplan 8 godz.
  istota biznesplanu; metodyka budowy biznesplanu; struktura biznesplanu; projekt biznesplanu
 • Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej 6 godz.
  zasady i formy przygotowywania projektów; kryteria warunkujące przyjęcie projektu do realizacji; proces ubiegania się o otrzymanie środków z UE - źródła informacji i zasady
 • Zarządzanie marketingowe 12 godz.
  koncepcja marketing-mix; klient i zasady jego postępowania; czynniki kształtujące otoczenie; organizacja działalności marketingowej; znaczenie badań marketingowych; proces budowy planu marketingowego; strategia produktu; strategie cenowe i dystrybucji; strategia promocji; public relations
 • Zarządzanie międzykulturowe - 8 godz.
  definicja kultury; kultura biznesu; szok kulturowy; kontakty z cudzoziemcami; zasady komunikacji interkulturpwej; globalizacja w biznesie; zarządzanie międzykulturowe w firmie; zasady etyczne w praktyce życia gospodarczego; protokół dyplomatyczny
  i kultura przedsiębiorczości; korespondencja; bilety wizytowe; organizacja spotkań oficjalnych i przyjęć

Prawne podstawy działalności gospodarczej 

 • Prawo cywilne 8 godz.
  zasady zawierania umów; umowy w obrocie międzynarodowym; zabezpieczenie wierzytelności; dochodzenie i egzekucja roszczeń
 • Prawo gospodarcze 6 godz.
  pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej; wybór formy prawno-organizacyjnej; pośrednictwo gospodarcze; holdingi i konsorcja w działalności gospodarczej
 • Prawo podatkowe 8 godz.
  źródła i wykładnia prawa podatkowego; teoria podatku; zasady podatkowe; zobowiązania podatkowe; VAT; podatek dochodowy od osób prawnych; podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Prawo pracy 8 godz.
  stosunki pracy a stosunki cywilno-prawne; zasady zatrudniania i zwalniania z pracy; odpowiedzialność materialna pracowników; czas pracy i urlopy wypoczynkowe; wynagrodzenie za pracę
 • Regulacje prawne integracji europejskiej 4 godz.
  prawny zakaz dyskryminacji narodowościowej (przykłady z orzecznictwa); dochodzenie roszczeń od niepłacących kontrahentów w UE; pierwotna i wtórna swoboda zakładania firm (m.in. spółka europejska); normy techniczne funkcjonujące w ramach UE (przykłady i ich charakterystyka)

Finanse i rachunkowość w działalności firmy

 • Rachunkowość finansowa 8 godz.
  bilans; rachunek zysków i strat; sprawozdanie z działalności spółki
 • Rachunkowość zarządcza 8 godz.
  rachunkowość zarządcza jako system wspomagania decyzji oparty na danych z rachunkowości finansowej; klasyfikacje kosztów; próg rentowności; zarządzanie kapitałem pracującym; preliminarze i analiza odchyleń; elementy rachunku inwestycyjnego
 • Analiza ekonomiczno-finansowa 8 godz.
  ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej analizy bilansu; analiza przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego; analiza rentowności oraz płynności przedsiębiorstwa; analiza wskaźnikowa
 • Finanse przedsiębiorstw 12 godz.
  kapitał pracujący; kredyt kupiecki; factoring należności; mierniki finansowej oceny inwestycji materialnych; koszt i struktura kapitału; metody ustalania kosztu kapitału własnego; koszt kapitału obcego - tarcza podatkowa; efekty dźwigni finansowej

Sylwetka nowoczesnego menedżera

 • Komunikacja w firmie 4 godz.
  komunikacja w zespole; precyzyjne formułowanie zadań ; umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji zarządczej; przekazywanie poleceń ; kontrola zadań
 • Lider w organizacji 12 godz.
  kapitał intelektualny; inteligencja emocjonalna przywódcy; role menedżera; style przewodzenia w organizacji; coaching i mentoring; doskonalenie procesu decyzyjnego
 • Techniki negocjacyjne 8 godz.
  style i strategia negocjowania; umiejętności skutecznego negocjowania techniki komunikacji interpersonalnej, zachowania asertywne; wybrane techniki negocjacyjne; plan prowadzenia negocjacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 12 godz.
  system zarządzania personelem; istota procesu kadrowego; rekrutacja i selekcja; ocenianie pracowników; szkolenie i rozwój; społeczno-kulturowe uwarunkowania zarządzania kadrami; budowanie efektywnego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie; motywujące zachowania kierownika; motywacyjna funkcja wynagrodzeń; jak rozmawiać, aby motywować
 • Organizacja pracy menedżera 6 godz.
  skuteczne gospodarowanie czasem ( ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów, reguły skutecznego planowania, krzywa wydajności, krzywa zakłóceń w pracy, złodzieje czasu); organizacja zebrań i spotkań zawodowych; zasady delegowania zadań
 • Gra kierownicza 8 godz.
  rozpoznawanie możliwości menedżerskich; umiejętność zarządzania zmianami; analiza potrzeb zespołu w dążeniu do celu; zarządzanie konfliktami w procesie komunikacji
 • Konsultacje z wykładowcami i praca własna słuchaczy 8 godz.

182 godziny zajęć
9 miesięcy nauki
10 zjazdów

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe
ZAPISY on – line (rekrutacja online )

Zasady rekrutacji:

 • O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (I lub II stopnia).
 • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 • W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów osobiście lub faksem do:
  Działu Studiów Podyplomowych,
  ul. Ratajczaka 5/7, pok. 203
  tel./fax (61) 655 33 53
  lub pocztą na adres WSB.

Wymagane dokumenty

 • podanie do Dyrektora Działu Studiów Podyplomowych WSB w Poznaniu o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • ankieta (dla Podyplomowych Studiów Coachingu) 
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  z dopiskiem kodu studiów

Na 2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć, otrzymają szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

Dział Studiów Podyplomowych
ul.Ratajczaka 5/7, pokój 203
tel. (61) 655 33 55, tel./ fax 655 33 53
dsp@wsb.poznan.pl
altGG:4924984
SKYPE: WSB_Poznan

 

 

Organizacja nauki
Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy, realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w piątki (godz. 16:00-21:00) oraz soboty i niedziele (godz. 9:00-16:00). Całoroczny harmonogram zjazdów słuchacze otrzymują przed pierwszym zjazdem. Plany zajęć z wyszczególnionymi godzinami, przedmiotami i nazwiskami wykładowców znane są z miesięcznym wyprzedzeniem i publikowane w Extranecie - wewnętrzny serwis internetowy WSB. W roku akademickim 2008/2009 nauka rozpocznie się na przełomie października i listopada 2008 roku, a zakończy na przełomie czerwca i lipca 2009.

Opiekunowie studiów WSB
w sposób szczególny dba o słuchaczy. Każdy kierunek studiów ma zapewnioną opiekę koordynatora - osoby odpowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego. Począwszy od rekrutacji, poprzez dobór kadry dydaktycznej, kontrolę realizacji programu, a skończywszy na uroczystym rozdaniu świadectw. Koordynatorzy przygotowują materiały dydaktyczne dla słuchaczy, aktualizują informacje dostępne w Extranecie, informują słuchaczy na bieżąco o wszelkich sprawach związanych ze studiami. Są obecni podczas zjazdów, jak i w innych terminach, tak telefonicznie jak i mailowo. Koordynatorzy pomagają również w organizacji nieformalnych spotkań słuchaczy oraz w podtrzymywaniu kontaktów po zakończeniu nauki, w Stowarzyszeniu Absolwentów Studiów Podyplomowych. Wszelkie pytania dotyczące program studiów, przebiegu procesu dydaktycznego, wykładowców można kierować do koordynatorów poszczególnych studiów podyplomowych.

Materiały dydaktyczne dla słuchaczy
Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych. Materiały te, przygotowywane przez wykładowców, dostosowane są do specyfiki prowadzonych zajęć. Wybrane materiały dostępne są również w Extranecie - specjalnym serwisie informacyjnym dla słuchaczy i wykładowców.

Warsztaty gry, case, symulacje
Zajęcia na studiach podyplomowych mają na celu kształtowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej oraz swobodnym poruszaniu się po rynku. Doskonałym sposobem weryfikacji własnych predyspozycji jest uczestnictwo w warsztatach, grach biznesowych, symulacjach, analizach przypadków oraz prezentacjach. W symulowanej rzeczywistości uczestnicy doskonalą umiejętności podejmowania decyzji, analizy sytuacji, pracy w grupie, delegowania uprawnień, zarządzania, negocjacji i komunikacji. Podczas tych zajęć zostają poddane ocenie kompetencje menedżerskie. Słuchacze mają okazję nie tylko dokonać samooceny, określić swoje mocne i słabe strony, ale także otrzymują informacje zwrotne od doświadczonych trenerów i menedżerów. Słuchacze Akademii Trenera prowadzą samodzielnie sesje szkoleniowe na sali wykładowej i w terenie, gdzie mają okazję w praktyce wykorzystać swój scenariusz szkoleniowy, zaprojektować metody szkoleniowe, oraz wykorzystać umiejętności pracy z grupą.

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testu z tematyki zrealizowanej w pierwszym semestrze zajęć, w zależności od kierunku studiów: napisanie pracy o charakterze praktycznym lub projektu - pod kierunkiem wykładowców, oraz zdanie egzaminu końcowego. Wszyscy absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim uznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, oraz świadectwo w języku angielskim.

Baza dydaktyczna
Baza dydaktyczna WSB w Poznaniu obejmuje cztery gmachy o łącznej powierzchni 15 000 m kw. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się m. in. w budynku przy ul. F. Ratajczaka 5/7. Jest on ulokowany w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ekskluzywnego centrum handlowego Stary Browar, dworca PKP i PKS, w niewielkiej odległości od Starego Rynku.

Biblioteka i czytelnia
W księgozbiorze Biblioteki znajdują się książki z ekonomii, bankowości, księgowości, marketingu, public relations, prawa, psychologii, socjologii oraz zarządzania. Biblioteka prenumeruje i udostępnia ponad sto tytułów fachowych czasopism polskich i zagranicznych. Godziny pracy Biblioteki: pn-sob. od 10.00 do 20.00 w niedzielę od 08.00 do 16.00

Proquest
Biblioteka WSB posiada stały dostęp do ponad 1600 czasopism elektronicznych i opracowań fachowych z Pro-Quest. Z dowolnego stanowiska komputerowego na terenie WSB, można przeglądać tysiące opracowań bibliograficznych i pełnotekstowych artykułów z takich dziedzin jak biznes, finanse, informatyka.

Zakwaterowanie
Uczelnia oferuje pomoc w rezerwacji noclegów w poznańskich hotelach. Na mocy porozumień z hotelami słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać ze znacznych zniżek. Przykładowy koszt jednego noclegu w hotelu Orbis-Polonez (al. Niepodległości 36) wynosi 55 zł w pokoju 2-osobowym, 80 zł w pokoju 1-osobowym. W hotelu Lech (ul. Św. Marcin 64) 41 zł w pokoju 2-osobowym, 92 zł w pokoju 1-osobowym. Podane ceny zawierają podatek VAT.

Extranet doskonała komunikacja
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy WSB stworzony, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Jest rodzajem spersonalizowanej platformy komunikacyjnej pomiędzy słuchaczami WSB a Uczelnią. Po zalogowaniu się do serwisu słuchacze otrzymują przygotowany specjalnie dla nich pełen zestaw informacji dotyczących przebiegu studiów: harmonogram zajęć, płatności, materiały dydaktyczne do pobrania, katalog biblioteczny, itp. Dzięki temu z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę można utrzymywać kontakt z Uczelnią.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test