1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » wyższa szkoła bankowa w poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia Podyplomowe - Wycena Nieruchomości

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Wycena Nieruchomości

Studia umożliwiają zdobycie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, warunkujących wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Program studiów podyplomowych uwzględnia minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Korzyści 
Absolwenci Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości, którzy chcieliby ubiegać się o licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości, mogą w następnych edycjach uczestniczyć w studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa lub zarządzania. W związku z tym, że programy tych studiów są w części ogólnej spójne z programem ukończonej Wyceny Nieruchomości, istnieje możliwość, za zgodą Rektora, zaliczenia zrealizowanych zagadnień i uczestniczenia w zjazdach obejmujących tematykę dotyczącą tylko pośrednictwa w obrocie nieruchomościami czy też zarządzania nieruchomościami.

Uczestnicy 
Studia adresowane są do osób zajmujących się dziedziną nieruchomości lub zagadnieniami pokrewnymi.

Wykładowcy 
Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny nieruchomości oraz doświadczeni uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi: dr Andrzej Borowicz, prof. dr hab. Ryszard Cymerman, mgr inż. Jerzy Dąbek, dr Jerzy Filipiak, prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, dr inż. Zdzisława Lendzion-Trojanowska, mgr inż. Zdzisław Małecki, prof. dr hab. Andrzej Nowak, mgr inż. Teresa Prył, dr inż. Wojciech Ratajczak, dr Michał Sopiński, mgr inż. Tomasz Telega, dr inż. Konrad Turkowski, mgr inż. Jolanta Urban, mgr inż. Janusz Walczak.

Program Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 • Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości 6 godz.
  Mienie jako kategoria prawa cywilnego; nieruchomość jako składnik mienia; definicje nieruchomości; rodzaje nieruchomości - podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego
 • Stosunki cywilno-prawne 6 godz.
  Osoby fizyczne - zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; osoby prawne; pojęcie osoby prawnej; rodzaje osób prawnych; rejestry osób prawnych; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; rodzaje jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; sposoby tworzenia jednostek nieposiadających osobowości prawnej; uprawnienia jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej w zakresie gospodarki nieruchomościami; czynności prawne; zasada swobody zawierania umów; rodzaje umów; oświadczenia woli; wady oświadczenia woli, skutki nieważności oświadczeń; reprezentacja uczestników obrotu cywilno-prawnego; przedstawicielstwo; pełnomocnictwo; obrót nieruchomościami przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; Sposoby rozporządzania prawami do nieruchomości - forma i treść; sprzedaż; zamiana; najem i dzierżawa; użyczenie; darowizna; dziedziczenie oraz wybrane zagadnienia prawa spadkowego; wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego; zasady reprezentowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym
 • Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami 6 godz.
  Konstytucyjne gwarancje ochrony własności; własność; współwłasność; użytkowanie wieczyste; ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, hipoteka; posiadanie
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4 godz.
  Zasady ogólne prawa administracyjnego; struktura i kompetencje organów administracji publicznej; postępowanie administracyjne - organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa; strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy; odwołania; wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji; wydawanie zaświadczeń; postępowanie sądowo-administracyjne
 • Gospodarka nieruchomościami 10 godz.
  Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami; zasoby nieruchomości; cele publiczne; wywłaszczanie nieruchomości; zwroty nieruchomości; obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; prawo pierwokupu nieruchomości; pierwszeństwo nabycia nieruchomości; scalenia i podziały nieruchomości; opłaty adiacenckie; renta planistyczna; zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego; nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; uwłaszczenie osób prawnych
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 4 godz.
  Elementy polityki mieszkaniowej Państwa; gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; nieruchomości lokalowe; odrębna własność lokali w świetle przepisów ustawy o własności lokali; wspólnoty mieszkaniowe; ustanawianie odrębnej własności lokali; towarzystwa budownictwa społecznego; ochrona praw lokatorów; spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich właściwość; spółdzielcze prawa do nieruchomości; przekształcanie spółdzielczych praw do nieruchomości
 • Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych 2 godz.
  Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; organ ochrony danych osobowych; tryb powoływania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; zadania GIODO; zasady przetwarzania danych osobowych; przypadki, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne; obowiązki administratora danych osobowych; prawa osoby, której dane dotyczą; rejestracja zbiorów danych osobowych
 • Zamówienia publiczne 2 godz.
  Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych; zasady udzielania zamówień; tryby udzielania zamówień; wybór najkorzystniejszej oferty
 • Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców 2 godz.
  Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; podmiot wydający zezwolenie; warunki wydania zezwolenia; przypadki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca nie wymagające uzyskania zezwolenia

Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości

 • Podstawy ekonomii 8 godz.
  Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej; przedmiot ekonomii; makro- i mikroekonomia; ekonomia pozytywna i normatywna; popyt, podaż, rynek; pojęcie rynku jako kategorii ekonomicznej; elementy rynku: popyt, podaż, cena; krzywa popytu i podaży; mechanizm rynkowy i jego efektywność; równowaga rynkowa; przesunięcie krzywej podaży i krzywej popytu; elastyczność popytu w krótkim i długim okresie; elastyczność podaży w krótkim i długim okresie; interwencja państwa a mechanizm rynkowy; decyzje konsumenta; decyzje producenta; ziemia i kapitał jako czynniki produkcji; kapitał rzeczowy i kapitał finansowy; równowaga i procesy dostosowawcze na rynku usług kapitałowych; cechy dóbr kapitałowych; ziemia i renta gruntowa
 • Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 5 godz.
  Cechy nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny; cechy fizyczne; cechy ekonomiczne; cechy instytucjonalno-prawne; funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej
 • Rynek nieruchomości 6 godz.
  Pojęcie rynku nieruchomości; rynek nieruchomości jako kategoria ekonomiczna; rynek nieruchomości a sektor nieruchomości; klasyfikacje rynku nieruchomości; miejsce i rola rynku nieruchomości w gospodarce; migracja kapitału i jej wpływ na zmianę wartości dóbr; cechy rynku nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny; niejednolitość rynku; niedoskonałość; mała elastyczność popytu i podaży; wymóg fachowej obsługi; lokalny charakter nieruchomości; mała efektywność rynku; duża doza interwencjonizmu publicznego; funkcje rynku nieruchomości; funkcja alokacyjna; funkcja informacyjna; funkcja korygowania wykorzystywania przestrzeni; uczestnicy rynku nieruchomości; inwestorzy; deweloperzy; kredytodawcy; pozostali uczestnicy; cykle rynku nieruchomości; model funkcjonowania rynku nieruchomości; powiązania pomiędzy rynkiem gruntów, rynkiem deweloperskim, inwestorskim i rynkiem kredytowym; badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny; uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości
 • Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna 4 godz.
  Cena, wartość, koszt; cechy wartości; subiektywizm; względny charakter wartości; dynamiczny charakter wartości; wycena jako próba obiektywizacji rynku; wartość obiektywizująca rynek - wartość rynkowa, wartość dla aktualnego sposobu użytkowania, wartość dla alternatywnego sposobu użytkowania, wartość dla optymalnego sposobu użytkowania; wartość indywidualna jako wartość subiektywna; wartość dla przymusowej sprzedaży i dla przyszłej sprzedaży, wartość bankowo-hipoteczna jako nierynkowe podstawy wyceny; czynniki wpływające na wartość; źródła zmian wartości nieruchomości
 • Elementy finansów i bankowości 4 godz.
  Organizacje i podstawy prawne systemu bankowego w Polsce; formy prawne i procedury zabezpieczenia wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem hipotek na nieruchomościach; wybrane zagadnienia systemu finansowego: pieniądz, klasyfikacje i charakterystyka; stóp procentowych i dyskontowych, charakterystyka podstawowych instrumentów; finansowych
 • Elementy rachunkowości 4 godz.
  Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości a standardy wyceny; rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych; polityka rachunkowości podmiotu gospodarczego w aspekcie wyboru metod amortyzacji, stawek amortyzacyjnych i metod wyceny aktywów; nieruchomości jako środki trwałe podmiotów gospodarczych. Klasyfikacja i zasady wyceny; nieruchomość jako inwestycje długoterminowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości a klasyfikacja i zasady wyceny; wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych i dla potrzeb podatkowych; podobieństwa i różnice
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 6 godz.
  Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa; cele inwestowania na rynku nieruchomości; nieruchomość jako lokata bezpośrednia i pośrednia; ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości; Inwestorzy na rynku nieruchomości; kryteria inwestowania; kryteria tradycyjne (stopa zwrotu, okres zwrotu). Zalety i wady; kryteria oparte na wartości; kryteria dynamiczne; przykłady oceny efektywności inwestycji

Podstawy wiedzy technicznej

 • Podstawy budownictwa 16 godz.
  Proces inwestycyjny w budownictwie; projekt budowlany; pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu; pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego; konsekwencje samowoli budowlanej; zmiana sposobu użytkowania obiektu; rozbiórka obiektu (decyzja i zgłoszenie); obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego; przeglądy techniczne obiektów budowlanych; prowadzenie książki obiektu budowlanego; przechowywanie dokumentacji technicznej; utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym;
  certyfikacja energetyczna budynku; zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków; rodzaje konstrukcji budynków; rodzaje stosowanych materiałów budowlanych i ich charakterystyka; elementy konstrukcji i wykończenia budynków; uszkodzenia. Metody badań uszkodzeń w obiektach; zużycie techniczne obiektów budowlanych. Miary i sposoby jego oceny; zużycie funkcjonalne, środowiskowe. Miary i sposoby ocen
 • Podstawy kosztorysowania 7 godz.
  Analiza uwarunkowań; identyfikacja i inwentaryzacja obiektów; metody przedmiarowania i kosztorysowania. Przykłady

Podstawy wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

 • Gospodarka przestrzenna 5 godz.
  Podstawy prawne; system planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; rola i znaczenie planów miejscowych; tryb uchwalania; skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planu miejscowego; prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego; studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; zarządzanie przestrzenią i prognozy rozwoju lokalnego; zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska
 • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej 6 godz.
  Podstawy rolnictwa; nieruchomości rolne oraz gospodarstwo rolne; użytki rolne i ich rodzaje; zasady gospodarki nieruchomościami rolnymi; ochrona gruntów rolnych oraz zapobieganie ich degradacji; bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości; podstawy leśnictwa oraz zadrzewienia i zakrzewienia; pojęcia podstawowe dotyczące lasów i drzewostanów; gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Lasów Państwowych; plan urządzania lasu oraz uproszczony plan urządzania lasu jako źródło danych o nieruchomościach leśnych; przestrzenny podział lasów; grunty zadrzewione i zakrzewione; parki, ogrody ozdobne i zieleńce
  podstawy gospodarki wodnej; wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym; linia brzegowa; obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących; zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne); ochrona wód (strefy ochronne i obszary ochronne); pozwolenie wodno-prawne

Podstawy wiedzy z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii

 • Podstawy matematyki finansowej 6 godz.
  Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie; źródła zmiany wartości pieniądza; przyszła wartość pieniądza; oprocentowanie proste; oprocentowanie złożone; rodzaje stóp procentowych; przykłady obliczeniowe; obecna wartość pieniądza; pojęcie dyskontowania stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta; obecna wartość jednorazowego dochodu; pojecie przepływów pieniężnych; obecna wartość stałych i zmiennych dochodów
 • Podstawy statystyki i ekonometrii 6 godz.
  Elementy teorii badania zbiorów statystycznych; rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych; statystyki opisowe; przedziały ufności dla średniej i wariancji; elementy weryfikacji hipotez statystycznych; model ekonometryczny i jego elementy; dobór analitycznej postaci modelu; estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów; weryfikacja modelu
 • Metody masowej wyceny 5 godz.

Rzeczoznawstwo jako zawód - podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego 6 godz.

 • Sytuacja prawna rzeczoznawcy majątkowego
 • Regulacje prawne dotyczące zawodu
  Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego; zakres czynności rzeczoznawcy majątkowego
 • Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa
  Definicja działalności zawodowej; wymogi kwalifikacyjne; kształcenie teoretyczne; system nadawania uprawnień zawodowych; doskonalenie kwalifikacji; odpowiedzialność zawodowa
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  Struktura organizacyjna środowiska; zadania organizacji zawodowych; standardy zawodowe oraz kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

Teoria i praktyka wyceny nieruchomości

 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 32 godz.
  Definicje wartości nieruchomości; wartość rynkowa; wartość odtworzeniowa; wartość katastralna; wartość bankowo-hipoteczna; wartości nierynkowe; rodzaje podejść, metod i technik szacowania nieruchomości i zasady ich stosowania; podejście porównawcze - sposób postępowania; metoda porównywania parami; metoda korygowania ceny średniej; podejście dochodowe - sposób postępowania; metoda inwestycyjna; metoda zysków; technika kapitalizacji prostej; technika dyskontowania strumieni pieniężnych; podejście kosztowe; metoda kosztów odtworzenia; metoda kosztów zastąpienia; technika szczegółowa; technika elementów scalonych technika wskaźnikowa; podejście mieszane; metoda pozostałościowa; metoda stawki szacunkowej gruntów; metoda kosztów likwidacji
 • Źródła informacji o nieruchomościach 8 godz.
  Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste; postępowanie wieczystoksięowe; treść ksiąg wieczystych; zasady wieczystoksięgowe; wpisy deklaratoryjne i konstytutywne; wypisy z ksiąg wieczystych; kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi; ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza; inne źródła informacji o nieruchomościach; informacje ze spółdzielni mieszkaniowych; mapy tematyczne dotyczące obszarów rolnych i leśnych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych - przykłady 10 godz.
  Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych; czynniki wpływające na wartość gruntów przeznaczonych pod zabudowę; dobór metody wyceny; dobór źródeł informacji; określenie wartości niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych w podejściu porównawczym oraz w podejściu mieszanym (metoda pozostałościowa); wycena nieruchomości zurbanizowanych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi; dobór metody w zależności od celu wyceny; określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym oraz w podejściu kosztowym; dobór informacji, baza danych; wycena nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz lokali; mieszkalnych; wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny; określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, kosztowym lub dochodowym; wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi; i przemysłowymi (nieruchomości komercyjnych); dobór podejścia i metody w zależności od celu wyceny; czynniki wpływające na wartość nieruchomości i ich praktyczne wykorzystanie w wycenie danego rodzaju nieruchomości; określenie wartości nieruchomości komercyjnych w podejściu porównawczym, dochodowym lub mieszanym
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych - przykłady 8 godz.
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami 8 godz.
  Wycena nieruchomości rolnych (ich części) stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska; wycena sadów, ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i upraw choinkowych; wycena szklarni i inspektów; wycena gruntów rolnych zajętych przez budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej (działki siedliskowe); wycena gruntów pod stawami; wycena gruntów pod rowami pełniących funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6 godz.
  Określenie wartości nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym oraz podejściu dochodowym; określenie wartości nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym; określenie wartości gruntu leśnego; określenie wartości drzew oraz drzewostanów jako części składowych nieruchomości; określenie wartości nieruchomości leśnych w podejściu kosztowym; określenie wartości nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych; określenie wartości nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych; położonych w strefie zainwestowania miejskiego udostępnianych publicznie; określenie wartości parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców oraz lasów ochronnychpołożonych w strefie zainwestowania miejskiego udostępnianych publicznie; określenie wartości nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych spełniających funkcje ochronne położonych w strefie zainwestowania miejskiego udostępnianych publicznie
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 12 godz.
  Wyceny dla celów sprawozdań finansowych; wyceny dla zabezpieczeń wierzytelności; wycena mienia położonego za granicą; wyceny nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin oraz nieruchomości zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej; wartość szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej; wycena nieruchomości zajętych pod drogi publiczne; wycena nieruchomości zabytkowych
 • Wycena maszyn i urządzeń 4 godz.
  Przedmiot wyceny – definicje; ocena ilościowa i jakościowa maszyn i urządzeń; ocena rewizyjna i antycypacyjna w ocenie procesu eksploatacji maszyn i urządzeń; metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego; istota podejścia kosztowego w wycenie maszyn i urządzeń; metody wyznaczania ceny początkowej; sposoby określania wartości likwidacyjnej; procedura wyceny metodą porównania parami; metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń
 • Wycena nieruchomości w wybranych krajach 4 godz.
  Zróżnicowane podłoża wyceny; dążenie do ujednolicenia zasad wyceny; nurty w wycenie nieruchomości; szkoła brytyjska; szkoła amerykańska; szkoła niemiecka; porównanie szkół; polska metodyka wyceny na tle metodyk zachodnich; międzynarodowe i Europejskie Standardy Wyceny
 • Zasady sporządzania operatu szacunkowego 4 godz.
  Funkcja operatu szacunkowego; treść i forma operatu szacunkowego; wyciąg z operatu szacunkowego; zasady aktualizacji operatu szacunkowego

Zagadnienia uzupełniające

 • Wycena podmiotów gospodarczych 8 godz.
  Formy organizacyjne przedsiębiorstw; Rodzaje wartości przedsiębiorstwa; cele i funkcje wyceny przedsiębiorstw; analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na potrzeby jego wyceny; zasady wyceny przedsiębiorstw; według wartości substancji materialnej; według wartości dochodowej; według wartości odtworzeniowej; według notowań na rynku kapitałowym; metody mieszane
 • Doradztwo na rynku nieruchomości 4 godz.
  Obszar i zakres działalności rzeczoznawcy majątkowego jako doradcy na rynku nieruchomości; metody i narzędzia pracy rzeczoznawcy majątkowego jako doradcy; rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa; przykłady doradztwa
 • Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej 3 godz.
  Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomości; przegląd rynków nieruchomości

Umiejętności interdyscyplinarne

 • Sztuka argumentacji 4 godz.
  Skuteczne porozumiewanie się; aspekt werbalny i niewerbalny; umiejętność słuchania i mówienia; zachowania asertywne; umiejętność przekonywania
 • Wybrane zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami 4 godz.
  Istota zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości; prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości; organizacje zawodowe pośredników i zarządców

Seminaria dyplomowe i egzamin 25 godz.

280 godzin zajęć
10 miesięcy nauki
12 zjazdów

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe
ZAPISY on – line (rekrutacja online )

Zasady rekrutacji:

 • O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (I lub II stopnia).
 • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 • W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów osobiście lub faksem do:
  Działu Studiów Podyplomowych,
  ul. Ratajczaka 5/7, pok. 203
  tel./fax (61) 655 33 53
  lub pocztą na adres WSB.

Wymagane dokumenty

 • podanie do Dyrektora Działu Studiów Podyplomowych WSB w Poznaniu o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • ankieta (dla Podyplomowych Studiów Coachingu) 
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  z dopiskiem kodu studiów

Na 2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć, otrzymają szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

Dział Studiów Podyplomowych
ul.Ratajczaka 5/7, pokój 203
tel. (61) 655 33 55, tel./ fax 655 33 53
dsp@wsb.poznan.pl
altGG:4924984
SKYPE: WSB_Poznan

 

 

Organizacja nauki
Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy, realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w piątki (godz. 16:00-21:00) oraz soboty i niedziele (godz. 9:00-16:00). Całoroczny harmonogram zjazdów słuchacze otrzymują przed pierwszym zjazdem. Plany zajęć z wyszczególnionymi godzinami, przedmiotami i nazwiskami wykładowców znane są z miesięcznym wyprzedzeniem i publikowane w Extranecie - wewnętrzny serwis internetowy WSB. W roku akademickim 2008/2009 nauka rozpocznie się na przełomie października i listopada 2008 roku, a zakończy na przełomie czerwca i lipca 2009.

Opiekunowie studiów WSB
w sposób szczególny dba o słuchaczy. Każdy kierunek studiów ma zapewnioną opiekę koordynatora - osoby odpowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego. Począwszy od rekrutacji, poprzez dobór kadry dydaktycznej, kontrolę realizacji programu, a skończywszy na uroczystym rozdaniu świadectw. Koordynatorzy przygotowują materiały dydaktyczne dla słuchaczy, aktualizują informacje dostępne w Extranecie, informują słuchaczy na bieżąco o wszelkich sprawach związanych ze studiami. Są obecni podczas zjazdów, jak i w innych terminach, tak telefonicznie jak i mailowo. Koordynatorzy pomagają również w organizacji nieformalnych spotkań słuchaczy oraz w podtrzymywaniu kontaktów po zakończeniu nauki, w Stowarzyszeniu Absolwentów Studiów Podyplomowych. Wszelkie pytania dotyczące program studiów, przebiegu procesu dydaktycznego, wykładowców można kierować do koordynatorów poszczególnych studiów podyplomowych.

Materiały dydaktyczne dla słuchaczy
Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych. Materiały te, przygotowywane przez wykładowców, dostosowane są do specyfiki prowadzonych zajęć. Wybrane materiały dostępne są również w Extranecie - specjalnym serwisie informacyjnym dla słuchaczy i wykładowców.

Warsztaty gry, case, symulacje
Zajęcia na studiach podyplomowych mają na celu kształtowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej oraz swobodnym poruszaniu się po rynku. Doskonałym sposobem weryfikacji własnych predyspozycji jest uczestnictwo w warsztatach, grach biznesowych, symulacjach, analizach przypadków oraz prezentacjach. W symulowanej rzeczywistości uczestnicy doskonalą umiejętności podejmowania decyzji, analizy sytuacji, pracy w grupie, delegowania uprawnień, zarządzania, negocjacji i komunikacji. Podczas tych zajęć zostają poddane ocenie kompetencje menedżerskie. Słuchacze mają okazję nie tylko dokonać samooceny, określić swoje mocne i słabe strony, ale także otrzymują informacje zwrotne od doświadczonych trenerów i menedżerów. Słuchacze Akademii Trenera prowadzą samodzielnie sesje szkoleniowe na sali wykładowej i w terenie, gdzie mają okazję w praktyce wykorzystać swój scenariusz szkoleniowy, zaprojektować metody szkoleniowe, oraz wykorzystać umiejętności pracy z grupą.

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testu z tematyki zrealizowanej w pierwszym semestrze zajęć, w zależności od kierunku studiów: napisanie pracy o charakterze praktycznym lub projektu - pod kierunkiem wykładowców, oraz zdanie egzaminu końcowego. Wszyscy absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim uznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, oraz świadectwo w języku angielskim.

Baza dydaktyczna
Baza dydaktyczna WSB w Poznaniu obejmuje cztery gmachy o łącznej powierzchni 15 000 m kw. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się m. in. w budynku przy ul. F. Ratajczaka 5/7. Jest on ulokowany w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ekskluzywnego centrum handlowego Stary Browar, dworca PKP i PKS, w niewielkiej odległości od Starego Rynku.

Biblioteka i czytelnia
W księgozbiorze Biblioteki znajdują się książki z ekonomii, bankowości, księgowości, marketingu, public relations, prawa, psychologii, socjologii oraz zarządzania. Biblioteka prenumeruje i udostępnia ponad sto tytułów fachowych czasopism polskich i zagranicznych. Godziny pracy Biblioteki: pn-sob. od 10.00 do 20.00 w niedzielę od 08.00 do 16.00

Proquest
Biblioteka WSB posiada stały dostęp do ponad 1600 czasopism elektronicznych i opracowań fachowych z Pro-Quest. Z dowolnego stanowiska komputerowego na terenie WSB, można przeglądać tysiące opracowań bibliograficznych i pełnotekstowych artykułów z takich dziedzin jak biznes, finanse, informatyka.

Zakwaterowanie
Uczelnia oferuje pomoc w rezerwacji noclegów w poznańskich hotelach. Na mocy porozumień z hotelami słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać ze znacznych zniżek. Przykładowy koszt jednego noclegu w hotelu Orbis-Polonez (al. Niepodległości 36) wynosi 55 zł w pokoju 2-osobowym, 80 zł w pokoju 1-osobowym. W hotelu Lech (ul. Św. Marcin 64) 41 zł w pokoju 2-osobowym, 92 zł w pokoju 1-osobowym. Podane ceny zawierają podatek VAT.

Extranet doskonała komunikacja
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy WSB stworzony, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Jest rodzajem spersonalizowanej platformy komunikacyjnej pomiędzy słuchaczami WSB a Uczelnią. Po zalogowaniu się do serwisu słuchacze otrzymują przygotowany specjalnie dla nich pełen zestaw informacji dotyczących przebiegu studiów: harmonogram zajęć, płatności, materiały dydaktyczne do pobrania, katalog biblioteczny, itp. Dzięki temu z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę można utrzymywać kontakt z Uczelnią.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test